Amsterdam Archief 2002
Buurt Online

Amsterdam Online is een platform voor buurtbewoners van Amsterdam. Colofon 2000 - 2007 Copyright

 
 

 

 

maandag 14 januari 2002

Persbericht

VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE

BINNENSTAD

In een zienswijze over de bouw van het Dorint hotel op de kop van de
Oostelijke Handelskade spreken de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
zich uit tegen verdere hoogbouw aan de IJ-oevers. De 65 m hoge toren isweliswaar lager dan de al gebouwde Labouchère toren (90 m), maar nog altijd even hoog als het Havengebouw. Dergelijke hoogbouw in de 'bufferzone' van het beschermd stadsgezicht beschouwt de VVAB als een bedreiging voor dat>stadsgezicht.

Tegen het verlenen van de gevraagde bouwvergunning moet de vereniging op grond van haar statutaire doelstelling bezwaar aantekenen. Dat neemt niet weg dat ook in onze kring respect bestaat voor het élan, waarmee de projectgroep Zuidelijke IJ-oever bezig is de vroegere haven-zone weer tot leven te wekken. In die visie gaat het om een functionele verruiming van de binnenstad. De hoogte-accenten zoals de bank Labouchère en het hotel Dorint maken daarvan deel uit. Volgens de zienswijze van de vereniging bestaat de prijs voor die hoogbouw uit een visuele verstoring van de relatie tussen de oude stad en het IJ. Pas wanneer over enkele jaren het omvangrijke bouwprogramma zal zijn gerealiseerd wordt een antwoord mogelijk op de vraag
of die prijs letterlijk te hoog is geweest. Dan is het te laat.

De letterlijke tekst van de zienswijze is na te lezen op:
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 21 januari 2002

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD
Excursie Plan Zuid op zaterdag 26 januari 2002


Onze vereniging organiseert op zaterdag 26 januari 2002 een wandeling door het zuidelijk stadsdeel van Amsterdam, ontworpen door H.P. Berlage. De wandeling onder leiding van Francis van Hekelen zal voeren langs de architectonische hoogtepunten van De Klerk, Kramer en andere Amsterdamse schoolarchitecten. De duur van de wandeling is twee uur.
Start excursie: 11.00 uur. Gratis voor leden, € 5 voor niet-leden.
Aanmelden via telefoon of email VVAB@amsterdamsebinnenstad.nl. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus als u meewilt, moet u zich snel opgeven.

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 26 januari 2002

Persbericht

Ons Amsterdam is vernieuwd!

Geert Mak columnist

Eerste nummer gepresenteerd aan schrijfster MARGA MINCO


Het maandblad Ons Amsterdam (het grootste historische tijdschrift van Nederland; sinds 1949) is vernieuwd.
Met ingang van het zojuist verschenen januarinummer 2002, verschijnt het in een geheel nieuwe vormgeving, ontworpen door Jan van Halm. Ook inhoudelijk biedt het blad meer dan ooit: enkele nieuwe rubrieken en een column van Geert Mak. Ons Amsterdam wordt kortom mooier, levendiger, vrolijker én dikker. Intussen blijft het minstens even leerzaam als altijd.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de nieuwe uitgever, Uitgeverij Boom te Amsterdam. De vernieuwing past in het streven van redactie en uitgever een nóg breder publiek te bereiken. Als blad gewijd aan de geschiedenis van één stad met een stevige betaalde oplage van 15.000 abonnees is het ook internationaal een unicum.
Het eerste exemplaar van het vernieuwde blad is feestelijk aangeboden aan de Amsterdamse schrijfster Marga Minco, die voor het januarinummer is geïnterviewd.

Ons Amsterdam is en blijft een maandblad voor een breed publiek over Amsterdam als stad in voortdurende verandering. Het blad schenkt aandacht aan te talloze aspecten van de kosmopolitische en daardoor verbluffend veelzijdige stad Amsterdam: handel en scheepvaart, architectuur en andere kunsten, al dan niet verdwenen industrieën, omgangsvormen, godsdienst, sport, verkeer, buurtleven, horeca enzovoorts. Ons Amsterdam duidt de sporen die de geschiedenis heeft achtergelaten en informeert de lezers (liefst verwijzend naar de voorgeschiedenis) over initiatieven om de stad een nieuw gezicht te geven.
Ons Amsterdam is geen opinieblad, maar wil wel door het geven van achtergrondinformatie de lezer in staat stellen zich een eigen mening te vormen over ontwikkelingen in de stad.

Bij de vernieuwing heeft de redactie ernaar gestreefd het blad afwisselender, toegankelijker en overzichtelijker te maken. Door de keuze van beter papier komen ook de prachtige illustraties beter tot hun recht. Aan de vanouds degelijke maar steeds zeer leesbare langere artikelen in het blad, zijn meer verstrooiende en korte informatieve onderdelen toegevoegd.
Naast vertrouwde onderdelen als de zeer populaire rubriek 25 & 50 jaar geleden en Bouwen & slopen (recente veranderingen in het stadsbeeld), vindt u nieuwe rubrieken, zoals De vaste route (op pad met een bekende Amsterdammer langs een taject door de stad dat deze ooit bijna dagelijks volgde) en Hier gebeurde het (de plekken waar gedenkwaardige gebeurtenissen plaatsvonden). Ook praat Ons Amsterdam de lezer bij over nieuwe boeken en de laatste ontdekkingen op het terrein der Amsterdam-kunde,
en we zet recente restauraties op een rijtje.
Ten slotte brengt Ons Amsterdam voortaan iedere maand een prikkelende
column
van niemand minder dan Geert Mak!

Een jaar abonnement kost 36 euro. Bel gratis: 0800-0220660.

Email:onsamsterdam.abonnement@weekbladpers.nl

Website:http://www.onsamsterdam.nl.

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 5 februari 2002

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Laserkanonnen worden aangepakt

Op 17 april 2001 schreef de VVAB een brief aan de gemeenteraad waarin de gemeente werd verzocht de welstands- en reclamerichtlijnen te handhaven inzake het toenemende gebruik van laserlichtkanonnen in de binnenstad. Aan het ontoelaatbare lichtgebruik voor reclamedoeleinden in het beschermd stadsgezicht, door lichtbakken, schijnwerpers, neonlichten, etc., is een nieuw verschijnsel toegevoegd: de laserkanonnen. Daardoor drijft het stadsbeeld in de avonduren af in de richting van een vulgair pretpark-coulisse van het uitgaansleven.

Op 16 januari 2002 ontving onze vereniging het volgende antwoord: "Zoals bij handhavingszaken gewoon is, zit er altijd een (langere) periode tussen de onrechtmatige daad, de constatering en de oplossing". De brief maakt vervolgens duidelijk dat lichtvervuiling als laserlichtkanonnen in strijd is met de bestaande welstands- en reclamerichtlijnen. De drie horecabedrijven die een laserkanon hebben geplaatst, krijgen daarom opdracht de apparaten te verwijderen. De brief eindigt met een dankwoord: "Wij willen de VVAB bedanken voor het ons attent te maken op deze nieuwe ontwikkeling in de binnenstad". Was getekend: burgemeester M.J. Cohen.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

Zaterdag 9 februari 2002

Persbericht

VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD


Dialezing over restauratie en nieuwbouw in de Amsterdamse binnenstad
maandag 18 februari 2002


Zeedijk 30: nieuwbouw in historische vorm uit 2001.

In een dialezing laat Walther Schoonenberg, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, enige recente voorbeelden zien van restauratie en nieuwbouw in de Amsterdamse binnenstad. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is 'historiserend bouwen' en zelfs reconstructie in de Amsterdamse binnenstad geen recent verschijnsel. Ook in de 20ste eeuw en thans is herbouw en reconstructie een normaal verschijnsel in de bouwpraktijk van de binnenstad. Dat is net zo eigentijds als de spraakmakende nieuwbouw waar in de media alle aandacht naar gaat.
Ten onrechte! De dialezing wordt gegeven voor de Vereniging van Heemkennis 'Ons Amsterdam'.

Aanvang 20.00 uur, plaats: Centrum De Bron (vroegere Emmakerk), Middenweg hoek Hugo de Vrieslaan (bereikbaar met tram 9 en bus 15).

Toegang voor niet-leden van 'Ons Amsterdam' is € 1,-.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

Maandag 4 maart 2002

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Hergraven van grachten: nu is het College aan zet

De D66'ers in actie voor het opengraven van de
Elandsgracht (foto Het Parool).
Op donderdag 28 februari, 's ochtends om 10 uur, vond een opmerkelijke verkiezingsstunt plaats van Guido Frankfurther, lijsttrekker van D66 voor de Deelraad Centrum: het opengraven van van de in 1891 gedempte Elandsgracht. Met deze symbolische actie wil D66 het onderwerp van het opengraven van gedempte grachten weer op de politieke agenda plaatsen.
Op uitnodiging van Guido Frankfurther waren enkele vertegenwoordigers van Amsterdam-lievende organisaties aanwezig, zoals de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en de Bond Heemschut. Walther Schoonenberg, voorzitter van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, hield voorafgaand aan de actie de volgende toespraak:
"In de negentiende en twintigste eeuw zijn in Amsterdam zeventig grachten geheel of gedeeltelijk gedempt. Dat heeft lelijke straten opgeleverd die slechts geschikt zijn om te dienen als parkeerterreinen. Het dichtgooien van de grachten was een poging van de waterstad een landstad te maken, met het doel de stad open te gooien voor het moderne gemotoriseerde verkeer. Al snel bleek het niet genoeg en waren ook grote verkeersdoorbraken nodig – het model- Weesperstraat. In het verlengde van de Elandsgracht (gedempt in 1891) moest een doorbraak door de Grachtengordel komen, verbreding van de Berenstraat en Wolvenstraat, vergelijkbaar met de Raadhuisstraat. Dat is niet doorgegaan. Het bleek niet mogelijk de stedenbouwkundige structuur van de waterstad aan te passen zonder de historische stad zelf te vernietigen. Een ommekeer volgde, eerst in het denken over de stad, daarna formeel: de binnenstad werd een 'beschermd stadsgezicht'. Dat betekent dat cultuurhistorische waarden moeten worden beschermd en versterkt. Het water is een beeldbepalend element van het karakter van de binnenstad. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte zal sterk verbeteren wanneer het water kan terugkeren. Vroeger was het dempen van grachten een middel om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren – de grachten stonken –, nu is juist het ontdempen een manier om die leefbaarheid te vergroten – de auto's stinken, nemen kostbare ruimte in en ontsieren de stad. Daarmee is, in een historisch perspectief gezien, de cirkel rond.
In het Waterplan wordt gesteld dat versterking van de identiteit van de binnenstad als waterstad wordt nagestreefd, bijvoorbeeld door het terugbrengen van historische waterlopen. Concrete voorstellen bleven uit. In 2000 werd voorgesteld het water terug te brengen in de gedempte Palmgracht, Lindengracht, Westerstraat en Elandsgracht. Op de Palmgracht organiseerden de Vrienden een handtekeningenactie. Bijna 100 handtekeningen werden op 5 juli 2000 aan de toenmalige wethouder Ter Horst overhandigd, die niet onsympathiek tegenover het idee stond. In april dat jaar liet de gemeente een enquête doen onder de Amsterdamse bevolking, waaruit bleek dat meer dan 60 procent van de Amsterdammers het een goed idee vindt om waar mogelijk de grachten te hergraven; in de binnenstad zelfs 69 %. Toch besloot de gemeenteraad niet voor het terugbrengen van het water in het Rokin. Het College van B & W besloot wel een onderzoek te laten doen naar het weer terugbrengen van water in de Palmgracht, maar besloot op 15 januari geen verdere stappen te willen nemen.
Net zoals de verkeerseisen van een eeuw geleden de doorslag gaven voor de aantasting van de Amsterdamse binnenstad zo zijn de hedendaagse parkeereisen een rem op het herstel van de stedenbouwkundige structuur. Die tijd is ons inziens voorbij: na alle pogingen de binnenstad aan te passen aan de eisen van het verkeer wordt het tijd het verkeer aan te passen aan de historische binnenstad. In plaats van parkeerdersgrachten willen wij grachten met water. Of dat ook gepaard moet gaan met ondergronds blik laten wij over aan de politiek; wij willen in ieder geval het water terug. In andere steden van Nederland is men veel verder met het terugbrengen van historisch water: de Vaart en de Kolk in Assen, de Binnendieze in Den Bosch, de Vaart in Drachten, de Trekvliet in Leiden, de Pekelharinghaven in Medemblik en de Singel in Utrecht. Steeds gaat het daarbij om het herstel van de leefbaarheid en de uitstraling van de historische binnenstad. Dat is de kwaliteit die men wil versterken. Amsterdam loopt op deze landelijke trend achter. Na het verwerpen van het Rokin en de Palmgracht willen wij nu de bal naar het College terugspelen. Waar denkt het College van B & W haar eigen uitgangspunten, zoals verwoord in het Waterplan, te kunnen toepassen? Waar blijven de concrete voorstellen en uitwerkingen van het Waterplan? Op die vragen zouden wij graag een antwoord willen."

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

Maandag 29 april 2002

Persbericht

Samenwerken aan een leefbare buurt

De AVRO en de Amsterdamse Stichting De Wijk is van ons Allemaal, die zich inzet voor leefbare buurten, zijn begonnen met een gezamelijke proef in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord.

Op de site www.samenveilig.nl lees je onder de knop 'De Buurt' alles over deze samenwerking. Actieve buurtbewoner krijgen de mogelijkheid om aan een prettiger en veiliger leefsituatie in de Pekbuurt mee te werken. Je kunt er ideeën aandragen, kritiek spuien en de sfeer in de buurt bespreken met je buurtgenoten. Op de site vind je diverse forums, foto's van buurtbewoners en nieuws uit de wijk.

Meer informatie via samenveilig@avro.nl

redactie Maartje Pronk

 

 

Woensdag 1 mei 2002

Persbericht

Bevrijdingsfestival 2002

Op 5 mei organiseren Buurthuis De Havelaar en Kinderboerderij Zimmerhoeve een spetterend Bevrijdingsfestival van 12.00 uur tot 16.00 uur op het Zimmerterrein aan de Kostverlorenkade (bij de Wiegbrug).

Straattheater, een voetbaltoernooi en een grote kinderkermis met mooie prijzen maken de dag voor alle leeftijden tot een groot feest. Kinderboerderij Zimmerhoeve is al vanaf 09.00 uur open.

Openbaar vervoer
Tram 13 vanaf Amsterdam Centraal, en tram 14 vanaf de Dam. Halte De Clerqstraat/Wiegbrug.


Voor meer informatie:
Buurthuis De Havelaar,
Kees Buizer, Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam
(020)6890711.

redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 9 mei 2002

Welkom op de website

van VMG-zeemansvrouwen!

Voor veel zeevarenden, hun partners en gezinnen is de VMG al jaren belangrijk. Heb je nog nooit van ons gehoord? Dan stellen wij onze vereniging hier graag aan je voor.

http://www.maritiemgezinskontakt.nl/

redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 13 mei 2002

Persbericht

Atelierroute Nieuwendam

8 en 9 juni 2002

Het voornemen is om in de voorzomer van 2002 voor de elfde keer de Atelierroute Nieuwendam te organiseren.

http://www.atelierroute.myweb.nl/

De route zal zich ook in 2002 weer uitstrekken over de pittoreske dorpen van Waterland, te weten Nieuwendam, Schellingwoude, Durgerdam en Ransdorp. Beeldend kunstenaars van diverse disciplines zullen dan hun huizen en ateliers openstellen voor belangstellenden.

redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 16 mei 2002

ingezonden bericht

Bewoners van Woustraat 4-6 willen Daktuin!

Neem een kijkje op de inhoudelijke website van de Bewoners van Woustraat 4-6

zij willen een DAKTUIN !. http://daktuin.xs4all.nl

redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 17 mei 2002

Persbericht

Gratis Concert op de Drum Rhythm Festival Boot.

Wie morgen op de terrassen aan de Amsterdamse grachten van het lekkere weer geniet,wordt door het Drum Rhythm Festival getrakteerd op een speciaal, gratis, concert.

Op de Drum Rhythm Festival Boot treedt die middag de hiphop-formatie Relax op, een van de acts van het Drum Rhythm Festival 2002.

De boot vaart tussen 14.00 en 19.00 uur o.a. langs
terrassen aan de Prinsengracht, Keizersgracht, Amstel, Herengracht,
Nieuwmarkt, Zwanenburgwal, Oude Schans en het KNSM Eiland.

Het Drum Rhythm Festival 2002 vindt dit jaar op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei plaats op de kop van het Java-eiland in Amsterdam

www.drumrhythm.com

redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 18 mei 2002

Ingezonden bericht.

De Dappermarkt

Op maandag 20 mei

(2e Pinksterdag) Pinkstermarkt

De Dappermarkt een Wereldmarkt in Nederland met meer dan 200 marktkramen, is ongeveer 600 meter lang.

De Dapperstraat is een gezellige straat met veel winkels en woonhuizen en is onderdeel van het Koopcentrum Dapperbuurt. Op de markt zijn horecagelegenheden uit alle windstreken. Het Tropenmuseum en Artis liggen op loopafstand van de Dappermarkt.

zie de website van de Dappermarkt www.dappermarkt.net

redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 24 mei 2002

Persbericht

 

Wat Bezielt Amsterdam ?

 

Twee dagen van Inspiratie 25 en 26 Mei 2002

ontwerp: Studio Olyken,foto: Peter Dellenbag

Dit Weekeinde !

Met Hart en Ziel

 

Redactie Maartje Pronk

 

 

Dinsdag 28 mei 2002

Persbericht

Hemelbestormers

KIT Tropenmuseum

Vliegers uit vele windstreken
van 15 maart tot en met 2 juni 2002

Het KIT Tropenmuseum in Amsterdam bestormt de hemel met tientallen spectaculaire vliegers uit alle windstreken. De ruim dertig meter hoge monumentale Lichthal van het museum is bij uitstek geschikt als expositieruimte voor deze 'zwevende' tentoonstelling. Het museum zal gevuld zijn met kleuren, beelden, symbolen en vormen.

Er is vrijwel geen tijdverdrijf zo oud en wijdverspreid als het vliegeren. Maar vliegeren heeft naast recreatieve functies ook vaak haar nut bewezen in krijg en wetenschap. In de Chinese folklore bestaan verhalen over generaals zoals Han Hsin die in 169 voor Christus vliegers gebruikte om afstanden tussen zijn troepen en belegerde steden te meten. Marco Polo verhaalt al over bemande reuzenvliegers.

In de tentoonstelling zijn voorbeelden te zien van Europese doelwitvliegers van vóór de tweede wereldoorlog; infanteristen mochten mikken op deze 'vijandelijke' vliegtuigen. En er zijn reddingsvliegers waarmee schipbreukelingen in reddingssloepen aandacht konden trekken.

De mooie recreatievliegers zijn in deze tentoonstelling veruit in de meerderheid. Chinese, Japanse maar ook recente Europese modellen van enorme omvang en samengesteld uit vele delen worden tentoongesteld. Het wordt een vrij en internationaal luchtruim!

Met deze tentoonstelling zet het KIT Tropenmuseum de viering van het 25ste internationale vliegerfeest in Scheveningen op 15 en 16 juni kleurrijk in. Er komen bruiklenen uit volkenkundige musea, maar ook van de leden van het Amsterdams Vliegergenootschap, uit de collectie van Vliegerop, de vliegerwinkel in Den Haag en van Joe's Vliegerwinkel in Amsterdam.
De tentoonstelling kiest op 15 maart het luchtruim en duurt tot en met zondag 9 juni.

De tentoonstelling Hemelbestormers, vliegers uit vele windstreken staat vanaf 15 maart tot en met 2 juni 2002 in het KIT Tropenmuseum. Het museum is dagelijks geopend van 10.00 -17.00 uur, Linnaeusstraat 2, Amsterdam. Op 30 april en 5 mei is het museum gesloten.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 3 juni 2002

ingezonden bericht van Henk Breur

Waterland-Kerkenland 2002
Muzikale Fietsweekenden: 22 en 23 juni en 29 en 30 juni

Een fietsroute (ca. 18 km) met muzikale verrassingen in vier Waterlandse kerken.
U bepaalt zelf uw startplaats. De concerten beginnen op het hele uur en duren 20 minuten.

Daarna heeft u voldoende tijd om naar de volgende kerk te fietsen.
Het eerste optreden begint om 13.00 uur, het laatste om 16.00 uur.
Passe-partouts voor het hele weekend zijn verkrijgbaar voor 3 euro bij de kerken

en in de voorverkoop bij NIMO-boek, Kerkstraat 53, Monnickendam, telefoon: 0299-653482.
In de kerken zijn koffie, thee en andere verfrissingen verkrijgbaar.

Programma eerste weekend, 22 en 23 juni 2002

Zunderdorp klassiek zaterdag 13-16 uur Kamerkoor 'En Suite'
zondag 13-16 uur 'Cantabile' , a capella koor

Ransdorp Westen zaterdag 13-16 uur Bottle Up & Go, skiffle
zondag 13-16 uur Waterlands Jazz Collectief

Durgerdam De Zee zaterdag 13-16 uur Grace Darling, shantykoor
zondag 13-16 uur Weespertrekvaartkoor
(expositie schilderijen)

Holysloot Folk zaterdag 13-16 uur Kilshannig, Ierse folk
zondag 13-16 uur Paul Marselje, troubadour

Programma tweede weekend, 29 en 30 juni 2002

Zuiderwoude Zee zaterdag 13-16 uur Nelson's Blood, shantykoor
zondag 13-16 uur Sric der Zee, zeemansliederen
(expositie Jeltje Hoogenkamp)

Uitdam Klassiek zaterdag 13-16 uur Gaillarde, madrigalen
zondag 13-16 uur Harian trio, cello/fluit/viool

Broek in Waterland Exotisch zaterdag 13-16 uur West Frieze Klezmer Band
zondag 13-16 uur Altemet, oude volksliedjes

Monnickendam 'Ruim' zaterdag 13-16 uur Kwarts, vocaal Ensemble
Grote Kerk zondag 13-16 uur Fanfare Zuiderwoude

Extra (toegang vrij)
Monnickendam

Lutherse Kerk, Zuideinde 39 zaterdag 29 juni 20.00 uur Vocaal Ensemble Kwarts
o.l.v. Christiaan Winter


Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 7 juni 2002

Persbericht

Onthulling Nationaal Monument

Slavernijverleden

1 juli 2002

15.00 - 16.30 uur
Oosterpark te Amsterdam

Meer informatie over het openingsprogramma

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 19 juni 2002

persbericht

ILLEGALE AFSLUITING KEIZERRIJK


Eén van de twee illegaal geplaatste hekken (overdag staan de hekken meestal open).

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel-Centrum dat de er geen bouwvergunning is afgegeven voor de hekken waarmee het Keizerrijk afgesloten kunnen worden. Derhalve is ons inziens sprake van een illegale afsluiting van een steeg. De vereniging is gekant tegen toeëigening van openbare ruimte voor privaat gebruik. Op termijn gaat daardoor het fijnmazige karakter van de historische binnenstad verloren. De vereniging vraagt het Stadsdeel de nodige actie te ondernemen.

Meer lezen: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/keizerrijk.html

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Rredactie Maartje Pronk

 

 

maandag 15 juli 2002

Persbericht

Dagtochten

voor gehandicapten en hulpbehoevende

ouderen in Amsterdam

Stichting Aandagt (AANgepaste DAGTochten) organiseert in augustus en
aantal gezellige bustochten voor gehandicapten en hulpbehoevende ouderen
uit Amsterdam
.

Op maandag 12, maandag 19, maandag 26 augustus en maandag 2 september
maken we een rondritje door de polders boven Amsterdam. Beemster, Wormer,
Purmer enz.
We nemen natuurlijk ook een kijkje op Marken en in Volendam.
Bovendien bieden we de deelnemers een heerlijke koffietafel en een diner
met "Stoofaal in Roombotersaus".
Vertrek om 11.30 uur van Wooncentrum "Nieuw-Geuzenveld", Corn.
Outshoornstraat 126. Terug om 20.00 uur. De deelnemers worden door
Stadsmobiel naar de opstapplaats gebracht en na afloop weer naar huis.
Kosten EUR 40,-- p.p. Met juli/augustus-cheque van Stadspas EUR 30,- p.p.
all-in.


Op woensdag 21 en woensdag 28 augustus 2002 gaan we een dagje naar Texel.
De bus vertrekt om 10.00 uur van Wooncentrum "Nieuw-Geuzenveld". Onderweg
bieden we de deelnemers een koffietafel en een diner. We zijn om 21.00 uur
op het vertrekpunt terug. De deelnemers worden door Stadsmobiel naar de
opstapplaats gebracht en na afloop weer naar huis. Kosten EUR 58,50 p.p.
Met juli/augustus-cheque van Stadspas EUR 45,-- p.p. all-in.


Tot slot is er op donderdag 15 augustus 2002 nog een prachtige dagtocht
naar de Ooijpolder en het Duitse Reichswald bij Nijmegen.
De rolstoelbus
vertrekt om 10.00 uur van Wooncentrum "Nieuw-Geuzenveld" en is daar om
21.30 uur weer terug. Onderweg rijden we via de prachtige binnenwegen van
de Gelderse Vallei en de Betuwe naar Ooij (Gld). Uiteraard is er een
koffie/gebakstop. In Ooij staat een lunch voor de deelnemers gereed. Na de
rondrit door het grensgebied stoppen we in Vleuten nog een keer voor een
afsluitend 3-gangendiner. De deelnemers worden door Stadsmobiel naar de
opstapplaats gebracht en na afloop weer naar huis. Deze dagtocht kost EUR
55,-- p.p. all in.


Stichting Aandagt maakt alle dagtochten met aangepaste touringcars met lift
zodat ook rolstoelgebruikers welkom zijn. Voor hulpverlening tijdens de
dagtocht is verpleegkundige begeleiding aanwezig. Door de uitstekende
samenwerking met Stadsmobiel zijn gehandicapte en hulpbehoevende deelnemers
verzekerd van betrouwbare haal- en brengservice naar en van het opstappunt.
De ritaanmelding en afrekening voor deze dagtochten bij Stadsmobiel wordt
door Stichting Aandagt verzorgd.


Belangstellenden kunnen een gratis aktiviteitenboekje aanvragen bij
Stichting Aandagt, Postbus 30185, 1303 AC Almere.
(Tel. 036-5370199)

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 17 juli 2002

PERSBERICHT

De Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG), opgericht op 1 februari 1991, stelt zich ten doel het behoud en herstel van gevelstenen in Amsterdam. De VVAG beschikt over een website die wij via deze weg in uw belangstelling willen brengen.

Enkele van de vele voorbeelden vóór en na restauratie

Te vaak worden gevelstenen bij een algehele schilderbeurt van een pand "gewoon" in de kleur van de kozijnen meegeschilderd. De VVAG probeert in voorkomende gevallen de eigenaar ertoe te bewegen de gevelsteen eventueel te laten restaureren en een onderzoek te laten doen naar oorspronkelijke kleurresten en deze, na een grondige schoonmaakbeurt, weer aan te brengen. Op de website van de VVAG, http://www.amsterdamsegevelstenen.nl, zijn hiervan vele voorbeelden te zien.

OPSPORING VERZOCHT

De VVAG hoopt met behulp van de website achter de verbijfplaats te komen van een flink aantal gevelstenen. Deze zijn verdwenen bij de sloop of verbouwing van de panden waarin zij zaten of 'zoekgeraakt' op de gemeentelijke bewaarplaats.

Email: vvag@amsterdamsegevelstenen.nl

Website: http://www.amsterdamsegevelstenen.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 27 juli 2002

Persbericht

Amsterdam GAY Pride

1,2,3,& 4 Augustus 2002

U vindt hier de informatie over de botenparade op zaterdagmiddag 3 augustus 2002.

http://www.amsterdampride.nl

Verder vindt u informatie over alle activiteiten zoals de acht sporttoernooien, het uitgebreide cultuurprogramma en de vele feesten die in 2002 gehouden worden.

Amsterdam Gay Pride 2001.

Een boot vol muzikale en liefdevolle melodieën , werden ten gehore gebracht vanaf het water.

 

Amsterdam Gay Pride 2001

Toeschouwers, langs de route vanaf de boot van Wybe tegenover de Montelbaantoren.

http://www.amsterdampride.nl

Redactie Maartje Pronk.

 

 

maandag 5 augustus 2002

PERSBERICHT

Stichting AANDAGT zoekt verpleegkundigen en verzorgenden voor dagtochten van gehandicapten en hulpbehoevende ouderen uit Amsterdam.

Stichting Aandagt (AANgepaste DAGTochten) organiseert bustochten voor gehandicapten en hulpbehoevende ouderen uit Amsterdam. Het doel is om mensen met een handicap of hulpbehoevendheid de mogelijkheid te bieden om sociale kontakten op te bouwen of in stand te houden. Bovendien biedt Stichting Aandagt hun hiermee ontspannende uitstapjes waaraan zij zonder hulp niet kunnen deelnemen.

Voor een verantwoorde begeleiding doet Stichting Aandagt sinds haar oprichting in augustus 1996 een beroep op enthousiaste vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

De belangstelling voor de dagtochten is de laatste maanden zo sterk
toegenomen, dat er een tekort is ontstaan aan verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden. Door dit tekort dreigen niet alle geplande dagtochten gerealiseerd te kunnen worden. Stichting Aandagt zoekt dan ook met spoed verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die als vrijwilliger de dagtochten van gehandicapten en hulpbehoevende ouderen willen helpen begeleiden.


Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Gerard Koster van Stichting Aandagt, Postbus 30185, 1303 AC Almere. (Tel. 036-5370199 of

email: stichting.aandagt@planet.nl

website: www.stichtingaandagt.tk

Redactie Maartje Pronk

 

 

Dinsdag 20 augustus 2002

Persbericht

23,24 en 25 augustus

op het Museumplein en het Leidseplein

foto: Uitmarkt 2000. Het Tropen Museum vertegenwoordigd met een hoeveelheid aan informatie.

Redactie Maartje Pronk

 

 

Dinsdag 27 augustus 2002

Persbericht

Theo Thijssen Museum
Eerste Leliedwarstraat 16, 1015 TA Amsterdam

PERSBERICHT/UITNODIGING

Bekende Nederlanders vertellen over hun kledingleed

Dag van het Taaie Ongerief

Zaterdag 31 augustus, 14.00-17.00 uur, Theo Thijssenschool, Anjeliersstraat 157

Hilarische ellende met kleding
Vorig jaar organiseerde het Theo Thijssen Museum de zeer succesvolle Dag van de Zwembadpas. Dit jaar koppelen wij ons jaarlijkse publieksevenement aan de huidige expositie over Thijssens roman Het taaie ongerief (1932). Thema van dit vaak hilarische boek is alle ellende die een mens kan beleven met kleding waar iets mis mee is, althans waarvan de drager vréést dat er iets mis mee is. Hoofdpersoon Joop van Santen (die veel gemeen heeft met Theo Thijssen) wordt gevolgd van zijn jongste jaren als schoenmakerszoon in de Jordaan aan het eind van de 19de eeuw tot en met zijn eerste stappen in de Grotemensenwereld, als beginnend onderwijzer en jong huisvader. Eigenlijk is het een boek over schaamte, over de angst te worden ontmaskerd als iemand die er niet bij hoort. En dat thema is er een van alle tijden. Het was een probleem van arme Jordanese schoenmakerszonen rond 1900, naar is ook welbekend bij kinderen van nu, die met de verkéérde merkkleding naar hun (om met Thijssen te spreken) 'kalenetenschool' op pakweg de Herengracht worden gestuurd. Of bij volwassenen die tot hun schrik zwaar 'overdressed' verschijnen op een sollicitatiegesprek.

Beroemde Nederlanders geven zich bloot
Een aantal Nederlandse coryfeeën, die iets hebben met dit thema (en met Thijssen) gaan op de eerste Dag van het Taaie Ongerief in de aula en diverse klaslokalen van de Theo Thijssenschool - vlakbij ons museum - iets vertellen over hun eigen ervaringen op dit vlak. Tot nu toe hebben wij toezeggingen van burgemeester Job Cohen, Frits Barend, Marion Bloem, Jos Brink, Karel Eykman, Elsbeth Etty, Laila de Greef, Rick de Leeuw (o.v.b.) , Lisette Lewin, Guus Luijters, Geert Mak (o.v.b.), Matthijs van Nieuwkerk, Ed van Thijn, Hans Vervoort en Simon Vinkenoog. Acteur Hans Dagelet zal de lezingen inleiden met de voorlezing van enkele pakkende passages uit Het taaie ongerief, die simultaan geïllustreerd worden door pantomimekunstenaar Rob van Reijn.
Maar ook de scholieren en de bezoekers worden actief erbij betrokken. Leerlingen van groep 8 van de Theo Thijssenschool lezen passages over textiele ellende uit jeugdliteratuur voor. (De beste voorlezer krijgt een prijs.) Daarnaast zal er een speaker's corner worden ingericht, waar elke bezoeker kan getuigen van zijn of haar kledingfrustraties. De vele sprekers zullen kort worden gehouden door presentator Jan Meng.

Toegang manifestatie & museum: € 2; voor donateurs gratis.

Voor meer informatie: Paul Spies, 020-6243333 (Bureau D'ARTS)

of Peter-Paul de Baar, 020-5218143 (Ons Amsterdam),

en de site van het Theo Thijssen Museum: http://members.tripod.com/~theothijssen

Redactie Maartje Pronk

 

 

Dinsdag 10 september 2002

Persbericht

Open Monumentendag 2002

Zaterdag 14 en Zondag 15 september.

http://www.openmonumentendag.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 13 september 2002

Persbericht

AMSTERDAMS KROONLANTAARN COMITE

Kroonlantaarn-acties tijdens Monumentenweekend

In voorbereiding op de inspraakavond over de kroonlantaarn op 23 september wordt door het Amsterdams Kroonlantaarn Comité in samenwerking met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad de volgende activiteiten georganiseerd:

Folderactie zaterdag 14 september: DOE MEE!
Vanaf de stand van het Comité op de Open Monumentendag, Keizersgracht 123, worden tussen 10 en 17 uur de folders uitgedeeld die door vrijwilligers in de binnenstad dat weekend verspreid gaan worden. We hebben nog vrijwilligers nodig, dus als u een wijkje wilt doen: kom gerust langs! (Deze actie van het Kroonlantaarn Comité wordt financieel ondersteund door het 'kroonlantaarnfonds' van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en de folder dient tevens als ledenwerffolder.)

Botenactie zondag 15 september: DOE MEE!
Om de kroonlantaarn te promoten en de stad wakker te schudden, vindt de eerste demonstratie op de Amsterdamse grachten in de geschiedenis plaats: een rij boten zullen onder aanvoering van een boot met een originele kroonlantaarn uit 1883 door de grachten varen. Gelijktijdig zal de folder aan het publiek worden uitgedeeld. Iedereen (liefst met een boot) is van harte welkom! Start boottocht om 13.30 uur t.o. Prinsengracht 849 (tussen Vijzelstraat en Spiegelstraat).

De folder is in PDF-formaat te zien op: http://www.kroonlantaarn.nl/akc/folder.pdf

Redactie Maartje Pronk

 

zaterdag 20 september 2002

PERSBERICHT

Amsterdams Kroonlantaarn Comité


Op diverse plaatsen aan de Amsterdamse grachten in de binnenstad hangt de mini-poster van de kroonlantaan inmiddels achter de ramen. De mini-poster en folder is in PDF-formaat te zien op: http://www.kroonlantaarn.nl/akc/folder.pdf

Inspraakavond op 23 september in het stadhuis

Op maandag 23 september, 19.30 uur in de Boekmanzaal van het stadhuis, vindt een inspraakavond plaats over de vervanging van de huidige Amsterdamse "grachtenlantaarn", het plastic kapje uit de jaren zeventig dat aan vervanging toe is. Uitgangspunt is het behoud van de circa 3.000 gietijzeren lantaarnpalen model 1883. Het Amsterdams Kroonlantaarn Comité, gesteund door diverse gezaghebbende Amsterdammers, ijvert voor de terugkeer van de kroonlantaarn op de bestaande lantaarnpalen. De Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg steunt de terugkeer van de kroonlantaarn op de grachten. Maandagavond zullen diverse leden van het Kroonlantaarn Comité, waaronder Jos Brink, vertellen waarom zij voor de kroonlantaarn zijn. De inspraakbijdrage van Geert Mak voor de inspraakavond van 23 september is al te lezen op: http://www.kroonlantaarn.nl/akc/geertmak.html

Een bestaand prototype van de kroonlantaarn in de Amsterdamse binnenstad. Computertekening van de nog te ontwikkelen Ritter-lantaarn (Gemeente Amsterdam).

Varianten

Foto links; Een bestaand prototype van de kroonlantaarn in de Amsterdamse binnenstad.

RrechtsComputertekening van de nog te ontwikkelen Ritter-lantaarn (Gemeente Amsterdam).

De nieuwe deelraad voor het Centrum wordt een keuze voorgelegd uit twee historische modellen: de kroonlantaarn uit 1883 en de Ritterlantaarn uit 1898. Beide lantaarns zijn aan te passen aan de huidige normen van lichttechniek en milieurendement en kosten ongeveer evenveel (ook al beweert de gemeente het tegendeel). Er worden drie varianten ter discussie gesteld:

A. De kroonlantaarn wordt alleen toegepast op enkele 'bijzondere locaties' zoals de Westermarkt, Herenmarkt, Noordermarkt, Amstelveld, e.d. (200 stuks). Elders wordt de Ritterlantaarn toegepast (3.250 stuks).
B. De kroonlantaarn wordt toegepast op de vier hoofdgrachten Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht (1.300 stuks). Elders wordt de Ritterlantaarn toegepast (2.150 stuks).
C. De kroonlantaarn wordt toegepast op alle lantaarnpalen model 1883 (3.000 stuks). De Ritterlantaarn wordt toegepast op de te herintroduceren gevelarm model 1867 (450 stuks).


Ons voorstel de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn in het straatbeeld terug te brengen heeft geleid tot een merkwaardig tegenvoorstel van de gemeente: de herintroductie van een geornamenteerde Ritterlantaarn. Het gaat daarbij niet om de vraag of men wel mag historiseren of dat de terugkeer van een oude lantaarn de openbare ruimte 'opleukt'. Immers, ook de Ritterlantaarn is rijk geornamenteerd en historiserend. Waarom zouden we dan genoegen nemen met iets wat het nét niet is? Kroonlantaarn en de lantaarnpaal uit 1883 vormen één ontwerp. Bovendien is de kroonlantaarn vanwege het keizerskroontje – zie het stadswapen – het echte Amsterdamse lantaarnmodel. Elke historische binnenstad heeft zijn eigen model historische lantaarn. Voor Amsterdam is dat de kroonlantaarn. De Ritterlantaarn - een Duits ontwerp - komt daarentegen op grote schaal in Nederland voor. Deze lantaarn is noch specifiek Amsterdams noch specifiek ontworpen voor de lantaarnpalen uit 1883. Toepassing van de Ritter-lantaarn, zoals die gemeente die ontworpen heeft (kitscherig en te klein), betekent een goedkope Disneyficering van de binnenstad Samenvattend gaat het er dus om wat het meest passende standaardtype lantaarn is op de bestaande palen model 1883, ter vervanging van het huidige plastic kapje uit de jaren zeventig. Het Kroonlantaarn Comité kiest voor variant C.

Meer informatie: http://www.kroonlantaarn.nl

Amsterdams Kroonlantaarn Comité
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

Maandag 30 september 2002

PERSBERICHT

Dagtochten voor gehandicapten

en hulpbehoevende ouderen in Amsterdam

Stichting Aandagt (AANgepaste DAGTochten) gaat weer op stap! In oktober organiseert Stichting Aandagt gezellige bustochten voor gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen uit Amsterdam. Zij kunnen genieten van de mooie
herfstkleuren op de Veluwe.

Dagtocht naar De Ossenstal met bingo.
Midden in de bossen van Epe ligt het mooie Restaurant "De Ossenstal". Op
dinsdag 8 oktober, dinsdag 15 oktober en donderdag 24 oktober 2002 maken we
een prachtige dagtocht naar de Veluwe. De rolstoelbus vertrekt om 10.00 uur
van Wooncentrum "Nieuw-Geuzenveld" in Amsterdam. We rijden via een mooie
route door de bossen van de Veluwe naar Epe. De bus gaat o.a. langs
Nijkerk, Staverden (met het kasteel met de witte pauwen in het wapen),
Nunspeet en Speuld.
Om 12.30 uur arriveert de bus bij Restaurant "De Ossenstal" in Epe.
Vervolgens wordt de warme lunch geserveerd, bestaande uit soep, gebraden
kipfilet met saus en frites, groente en salade. Uiteraard een heerlijk
ijsje toe.

Na de lunch spelen we in deze prachtige omgeving een paar rondjes (gratis)
bingo met mooie prijzen. De deelnemers kunnen aan de bingo deelnemen, maar
bij mooi weer natuurlijk ook op het terras van de herfstzon genieten.

Tegen 16.30 uur stappen we weer in de touringcar en rijden we op ons gemak
naar Amsterdam terug. De bus is om 18.30 uur bij Wooncentrum
"Nieuw-Geuzenveld" terug.

De deelnemers worden door Stadsmobiel naar de opstapplaats gebracht en na
afloop weer naar huis. Kosten EUR 50,-- p.p. all in. Met de oktober-cheque
van Stadspas EUR 40,-- p.p. all in.

Stichting Aandagt maakt alle dagtochten met aangepaste touringcars met lift
zodat ook rolstoelgebruikers welkom zijn. Voor hulpverlening tijdens de
dagtocht is verpleegkundige begeleiding aanwezig. Door de uitstekende
samenwerking met Stadsmobiel zijn gehandicapte en hulpbehoevende deelnemers
verzekerd van betrouwbare haal- en brengservice naar en van het opstappunt.
De ritaanmelding en afrekening voor deze dagtochten bij Stadsmobiel wordt
door Stichting Aandagt verzorgd.

Belangstellenden kunnen een gratis aktiviteitenboekje aanvragen bij
Stichting Aandagt, Postbus 30185, 1303 AC Almere.
(Tel. 036-5370199) Gerard Koster
Stichting AANDAGT www.stichtingaandagt.tk

Redactie Maartje Pronk

 

 

Donderdag 3 oktober 2002

Persbericht

Familieverhalen uit Zuid-Afrika

WEBSITE TROPENMUSEUM

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 19 oktober 2002

persbericht

De Museumn8 2002
De opening van de museum-n8 Amsterdam zal op 2 november 2002 plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De plechtigheid begint om 19.00 uur.
De opening wordt verricht door de Wethouder van Cultuur Hannah Belliot. Daarna zal de n8 feestelijk worden ingeluid.

Wederom zullen 36 musea hun deuren tot 02.00 uur ´s nachts geopend hebben.

Museum EnergeticA, het Filmmuseum, FOAM-Fotografiemuseum Amsterdam, De Nieuwe Kerk, Persmuseum, en Waag Society zullen dit jaar voor het eerst deelnemen aan de-n8.nl

Van 19.00 uur tot 02.00 zullen er in alle instellingen aantrekkelijke evenementen plaatsvinden. Uiteraard zijn ook vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen. Meer informatie: museum.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

2 november 2002

Persbericht

Amsterdam Damrak

fotograaf: Piet H.Bakker

Amsterdam Damrak

met daarachter de Toren van de Oude Kerk

 

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 11 november 2002

Persbericht

Nieuw jazzpodium in het centrum van Amsterdam!
Fotografe E. Melchior

De amsterdamse contrabassist Rene van Beeck van maandag tot en met donderdag in Grand cafe Batenburg

Het accent zal komen te liggen op “lekkere” jazz waarbij zang ruim aan bod zal komen. De toegang is gratis en de optredens beginnen lekker vroeg n.l. al om 19.30 uur zodat men al tijdens het diner van de muziek kan genieten.
Van beeck is zeer verheugd met deze nieuwe locatie,” in de jaren 60 was
het heel normaal om een langdurig engagement te hebben in een club, maar nu is het heel bijzonder en geeft het me de kans om echt iets moois op te bouwen”.
Op maandag en dinsdag zullen er optredens met een vast trio of kwartet en op woensdag en donderdag is er een mogelijkheid voor goede zangers en zangeressen om mee te jammen.

maandag 11 november 19.30 uur

Martien Oster - gitaar & vocals
Martin Dijst - drums & vocals
Jos machtel - contrabas

dinsdag 12 november 19.30 uur

Steven Hupkens - piano
Ben Schroder - drums
René van Beeck - contrabas & vocals

woensdag 13 november 19.30 uur

Sanna van Vliet - piano & vocals
Klaas Balijon - drums
René van Beeck - contrabas & vocals

donderdag 14 november 19.30 uur

o.a.
Klaas Balijon - drums
René van Beeck - contrabas & vocals

maandag 18 november 19.30 uur

Cees Slinger - piano
Erik Kooger - drums
René van Beeck - contrabas & vocals

dinsdag 19 november 19.30 uur

Steven Hupkens - piano
Erik Kooger - drums
René van Beeck - contrabas & vocal

woensdag 20 november 19.30 uur

o.a.
Heleen Schuttevaer - piano & vocals
Klaas Balijon - drums

donderdag 21 november 19.30 uur

Thijs Cuppen - piano
Flin Hemmen - drums
Rodrigo Rijers - contrabas

Vocale jamsessie o.l.v. Rene van Beeck & gasten

Elke maandag & dinsdag vanaf 19.30 uur live (vocale) jazz

Elke woensdag & donderdag vanaf 19.30 uur vocale jazzavond met aansluitend
jamsessie voor (semi) professionele musici

Inl. over de programmering 020 -7700660 of http://www.jazz-in-amsterdam.com

Tot 20.00 uur wordt er naast de mogelijkheid van à la carte dineren
een speciaal drie gangen jazzmenu geserveerd voor € 9.95 & voor studenten
een dagschotel voor € 6,95

http://www.jazzcafebatenburg.nl/

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 13 november 2002

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN

VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

donderdag 21 november 2002
Dialezing over de restauratie van de binnenstad


Walther Schoonenberg laat in een dialezing enkele restauraties in de Amsterdamse binnenstad van het afgelopen jaar zien. Door de inzet van particuliere monumenteneigenaren blijft de Amsterdamse binnenstad in stand.

Een voorbeeld is het Nieuwe Suikerhofje aan de Prinsengracht. Ook wordt in deze dialezing aandacht besteed aan specifieke details zoals geveltoppen, stoepen en lantaarns.

Er wordt hard gewerkt aan het opknappen van het Nieuwe Suikerhofje

Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, 20.00 uur. Gratis toegang voor leden. Niet-leden betalen € 5,-- (indien niet-leden ter plekke lid worden, hoeven zij uiteraard niets te betalen: neem dus uw vrienden en kennissen mee!).

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 18 november 2002

Persbericht

Onze lieve Vrouwe Kapel

Waalse Kerk

Sicut lilium inter spinas. Oude en nieuwe muziek op teksten uit het Hooglied
vertolkt door het Lelikoor onder leiding van JanJoost van Elburg.

Kom donderdag 28 november om 20:30 uur naar de Onze Lieve Vrouwe Kapel aan het 's Gravesandeplein

of zondag 1 december om 17.00 uur naar de Waalse Kerk aan de Oudezijds Voorburgwal, beiden te Amsterdam.

Toegang is 10 euro, houders van een CJP en/of Stadspas en Vrienden van het Lelikoor betalen 8 euro 50.

meer website: http://www.roestenburg.info/lelikoor/concert.html

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 21 november 2002

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

zondag 24 november 2002 Excursie Oude Joodse Buurt

Ik zie, ik zie: wat er vaak niet meer is

Het Joods Historisch Museum is gevestigd in

een synagogencomplex.

Eens het hart van de Joodse gemeenschap, thans het bestuurlijk centrum van Amsterdam. Wat was, is niet meer en toch soms nog wel. Wat is er overgebleven van dit deel van Amsterdam met zijn bijzondere bevolkingsgroep en waar kunnen we dat vinden? Synagogen, sociale woningbouw, geveltekens en straatmarkeringen verwijzen naar het oude gebruik van dit stadsdeel dat thans zo nieuw aan het worden is.

Excursie naar de oude Joodse buurt o.l.v. Purr van de Brandt.

Verzamelen: 11.00 uur voor de Mozes- en Aäronkerk. Maximaal 30 deelnemers, opgeven bij het secretariaat, tel: (020) – 617 27 35

Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl

Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 30 november 2002

 
Stop Aids Now!

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 12 december 2002

 

Stichting Historisch Centrum Amsterdam Noord

Bezoekadres: Schoorlstraat 127 1024 PT Amsterdam

Tel: 020-6328647 e-mail: historischcentrum@hetnet.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 25 december 2002

Museum Amstelkring
Ons' Lieve Heer op Solder

Museum Amstelkring behoort tot de meest geliefde musea in Amsterdam. De bijzondere sfeer van dit grachtenpand met zijn zeldzame 17e eeuwse woon-vertrekken en zolderkerk verrast elke bezoeker.

Redactie Maartje Pronk

 

terug naar >>...Amsterdam Online

terug naar >>... Buurt Online Nederland

Archief: >>...Amsterdam Online 2002

Archief: >>...Amsterdam Online 2003

Archief: >>...Amsterdam Online 2004

Archief: >>...Amsterdam Online 2005

Archief: >>...Amsterdam Online 2006

Archief: >>...Amsterdam Online 2007

 

 

 

terug naar >>...Amsterdam Online


terug naar >>... Buurt Online Nederland


Archief: >>...Amsterdam Online 2002

Archief: >>...Amsterdam Online 2003

Archief: >>...Amsterdam Online 2004

Archief: >>...Amsterdam Online 2005

Archief: >>...Amsterdam Online 2006

Archief: >>...Amsterdam Online 2007