Holysloot Online
Buurt Online

Holysloot Online is een platform voor buurtbewoners van Holysloot. Colofon

 

Buurt Online

Nederland
Amsterdam

Nieuws

Laatste nieuws Teletext AT5
Parool
Telegraaf
Volkskrant
NRC
De Groene Amsterdammer

Meer kranten

Omroepen


Handig

De Nationale Proeftuin

Buurten

Durgerdam
Ransdorp
Alle buurten

Gemeente Belasting

Ouderen

Straten

Bloemendalergouw
Dorpsweg

Bedrijven

Binnen & Buiten

Zoeken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 11 juni 2012

Persbericht

WATERLAND - KERKENLAND

Muzikale fietsroutes

Zunderdorp Ransdorp Holysloot

Durgerdam Monnickendam

Broek in Waterland Zuiderwoude Uitdam

16 - 17 juni en 23 - 24 juni 2012

17 jaar muzikale fietsroutes

door de achtertuin van Amsterdam

Voor het zeventiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012.

Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.

Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty's en van folk tot fanfare.

In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands.

Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag.

De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van

Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.

Op 23 en 24 juni fietsen we langs de kerkjes van

Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam.

Info:
Henk Breur, Termietergouw 5, 1027 AD Amsterdam / Zunderdorp
tel.: 020 - 6340727,
e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

voor meer informatie..>>Kerkencultuurwaterland

RedactieMaartjePronk

 

 

maandag 6 januari 2003

Ingezonden bericht

Openbare dorpsraadvergadering Holysloot

Op 21 november 2002 vond in het wijkgebouw een openbare vergadering plaats. Ongeveer 30 dorpelingen waren gekomen om te luisteren naar en mee te praten met de Dorpsraad.
De secretaris begint met het voorstellen van de nieuwe leden aan het dorp en geeft aan dat er op gepaste wijze afscheid is genomen van de afgetreden leden. De Dorpsraad heeft hen bedankt namens het dorp.
De voorzitter geeft een toelichting op het beleidsplan 2003 dat van te voren bij alle inwoners in de bus is gestopt. Bij het doornemen van de ingediende plannen voor de openbare ruimte komen naast de plannen van de dorpsraad nog de volgende opmerkingen:
-
Het is hoog nodig de parkeerplaats te verhogen.
- Op de bus zitten geen vaste chauffeurs meer, dit is wel een raadsbesluit. Hierdoor meer klachten inzake hard rijden etc.
- Er zou meer capaciteit moeten komen om oud papier kwijt te kunnen.
- De dieën zouden weer eens gebaggerd moeten worden; daarbij zou kunnen worden bekeken of de bagger afgevoerd zou kunnen worden naar de Volgermeer.

Op het voorstel van de Dorpsraad om sluipverkeer langs de Bleijkmeer en de Durgerdammergouw/Liergouw tegen te gaan door middel van inrijdverbodsborden bij Marken en Monnickendam wordt positief gereageerd. Ook het weren van verkeer uit de bebouwde kom moet worden aangepakt.

Een Dorpshuis voor Holysloot
Als sinds 1999 is de Dorpsraad bezig om het nu leegstaande voormalige schoolgebouw te verwerven als dorpshuis dat in gemeentebezit is. Voor dit onderdeel zijn Eisse Kalk en Dick Sluis adviseurs van de Dorpsraad. De voorgeschiedenis en pleidooi waren aan de aanwezigen van te voren toegestuurd. Het is voor niet-Holysloters te vinden op
www.buurt-online.nl bij Holysloot online. De Dorpsraad heeft een verbouwingsbegroting opgesteld met aannemer Vreeling uit Zinderdorp.
Enkele aanwezigen waren bezorgd over de het gelijktijdig spelen van de verkoop van de kerk in Ransdorp.
Het Stadsdeel heeft bij monde van wethouder Veenman laten weten serieus met het plan bezig te zijn.
De vergadering gaf de dorpsraad toestemming voort te gaan op de ingeslagen weg.
(Intussen heeft een onderhoud met de voorzitter van het Stadsdeel, mevrouw Marijke van Schendelen) plaats gehad waarin zij te kennen gaf dat het Stadsdeelbestuur graag een uitgewerkt plan van de Dorpsraad zou ontvangen. Daar hebben wij intussen voor gezorgd.)


Stand van zaken schilderen kerktoren
Hoewel destijds beloofd was dat de toren tegelijk met de kerk zou worden geschilderd (Torens vallen onder het Stadsdeel, kerken niet) is dit door wisseling van ambtenaren niet gebeurd. Er is eindelijk bericht ontvangen, na brieven en mails, dat het schilderwerk mag worden aanbesteed. De firma Bakels zou inmiddels een voorstel hebben gedaan.
(Opmerking vanuit het publiek: de kerkklok loopt niet gelijk.)


Speelveldje en trapveldje
Er zijn toezeggingen gedaan om het hekwerk af te maken. Een nieuwe offerte is gedaan. Het . speelveldje is niet naar tevredenheid: het is niet gemaakt zoals besproken. (Opmerking uit de zaal: het lijkt wel een kattenbak.)


Padlandje alias Kerkenpad alias witte-bruggetjes-pad
Twee leden van de Dorpsraad hebben gepraat met alle betrokkenen. Uit die gesprekken blijkt dat iedereen van het conflict af wil. Hoewel het gedrag van een van de dwars liggende boeren niet goedgekeurd wordt, komen uit het publiek meer stemmen die verklaren ook een dergelijk pad niet te willen als veehouder.
Het blijkt dat ook de IND een rol speelt in conflict wegens het mogelijk niet vergoeden bij ziekte van de beesten. De regels zijn strenger geworden na de MKZ.
De meerderheid van de vergadering is echter vóór het opnieuw openstellen in de oude staat.
Het voorstel is dat de dorpsraad eerst gaat praten met het waterschap. Als daar niets uitkomt zijn een aantal dorpsgenoten actiebereid: dan moet het pad demonstratief terug geëist worden.
Een ander mogelijkheid is het opstellen van een contract zoals dat wel meer gebeurt bij andere weilandpaden.
(Intussen heeft het Waterschap laten weten intensief bezig te zijn met een oplossing. Door de vernielingen die aangericht zijn en de juridische procedures die nog lopen, is opening van het oude pad voorlopig niet haalbaar. De enige uitweg lijkt nu om over de erfscheiding van het land van de betrokken boeren een nieuw pad te creëren. Dan zijn de consequenties van een weg over de erven te omzeilen. Om het oude pad te heropenen zijn afsluiting van de huidige juridische processen en ontheffingen nodig. Wordt vervolgd.)


Greep uit de rondvraag
Langs het fietspad is de grond zwaar verzakt, vraag of dit kan worden opgevuld.
Bladeren en bagger van het sloten maken het fietspad glad, - of dit niet geveegd kan worden.
Bij het GVB bushokje staat Hollysloot ipv Holysloot. Aankaarten s.v.p.
De dorpsraad bedankt iedereen voor de komst en nodigt allen uit voor een drankje.
Zodra er meer nieuws is dan zal de dorpsraad het dorp informeren. Via het Zwaantje en ook via Holysloot online: www.buurt-online.nl/amsterdam/holysloot/

Dorpsraad Holysloot

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 17 december 2002

Ingezonden bericht

 

EEN DORPSHUIS VOOR HOLYSLOOT

 

 

sociaal-culturele voorziening
Aan de Dorpsstraat 38-40 in Holysloot ligt een uniek gebouw op een unieke plek, gebouwd als school met inpandige woning. Het is aangemeld als monument en wordt in het beleid als zodanig beschouwd. Het is gemeentelijk bezit. Nu de weduwe van het voormalig schoolhoofd, die de woning de laatste jaren huurde, is vertrokken en in het huis een tijdelijke huurder is geplaatst, is de vraag weer actueel wat er met het gebouw moet gebeuren.
Vanaf 2000 heeft de Dorpsraad in overleg met de bewoners gewerkt aan een plan om van de school een dorpshuis te maken. Dat plan is in november 2001 door de Dorpsraad Holysloot - gesteund door de Centrale Dorpenraad - ingediend bij het (vorige) Stadsdeel, - met het verzoek om het gebouw te handhaven voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze sociaal-culturele activiteiten - van klaverjasclub tot yoga tot dorpsvergaderingen etc. - vinden sinds jaar en dag in drie locaties plaats: 1) in de aan de school gebouwde noodlokalen, 2) in het wijkgebouw, toebehorend aan de kerkelijke gemeente te Holysloot (zonder bemoeienis en zorg van de gemeente Amsterdam) en 3) in het gymlokaal dat deel uitmaakt van het schoolgebouw.
ad 1): In de aan de school gebouwde noodlokalen is nu nog een peuterspeelzaal gevestigd. De lokalen hebben in het vigerende bestemmingsplan geen status; zij verstoren het beschermd dorpsgezicht en zullen in de toekomst moeten verdwijnen.
ad 2): De Diaconie heeft te kennen gegeven dat op termijn de exploitatie van het wijkgebouw mogelijk wordt beëindigd. Redenen: de slechte bouwkundige staat van het gebouw en de kosten die zijn gemoeid met de instandhouding.
Doordat de Diaconie geen zekerheid kan geven over de instandhouding van het wijkgebouw wordt het dorp Holysloot in de toekomst volledig afhankelijk van de besluitvorming van deze (particuliere) instelling. Het schoolgebouw kan in deze situatie uitkomst bieden. En daarvoor is nu de gelegenheid. Stoot de kerk het wijkgebouw af terwijl de school inmiddels een andere bestemming heeft, dan blijft het dorp met lege handen achter.
Een onderdeel van het welzijnsbeleid van het Stadsdeel is dat in elk van de vijf dorpen in Landelijk Noord een basislocatie voor sociaal-culturele voorzieningen aanwezig moet zijn.


omstandigheden bieden unieke kans
Bij het ontwikkelen van de plannen voor het schoolgebouw is vanaf het begin intensief samengewerkt met Stadsherstel. Het doel van Dorpsraad en Stadsherstel was om de sociaal-culturele functie te behouden. Stadsherstel had aan het Stadsdeel laten weten - wanneer het gebouw als monument erkend zou worden - het te willen kopen en (laten) beheren. Het Stadsdeelbestuur besloot echter het pand op de vastgoedmarkt te verkopen en af te zien van een sociaal-culturele bestemming. De brief aan Dorpsraad en Centrale Dorpenraad om hen daarover in te lichten lag al klaar.

Daar kwamen de verkiezingen van 2002 tussen en het nieuwe Stadsdeelbestuur besloot op 14 mei 2002 (citaat:) …het besluit... inzake de verkoop van het schoolgebouw... in te trekken. En: Het behoud van het complex voor de sociaal-culturele functie is niet meer mogelijk tegen de vigerende vastgoedprijs. Daarom hebben de sectoren Wonen en Werken en Welzijn en Onderwijs het Dagelijks Bestuur eerder geadviseerd af te zien van verkoop van het pand en het te behouden voor de functies sociaal-culturele voorziening met extensieve horecafunctie. … Enerzijds komt het plan (van de Dorpsraad) tegemoet aan de verantwoordelijkheid (van het Stadsdeel) voor het sociale beleid in de dorpen, anderzijds wordt in het kader van het toeristisch beleid gestreefd naar het creëren van kleinschalige horecavoorzieningen in Waterland-Oost. …Daarbij wordt voorgesteld te onderzoeken … of vanuit Economische Zaken of Welzijn en Onderwijs kan worden overgegaan tot een vorm van (starters)subsidie (einde citaat).


Dit besluit had wel als consequentie dat Stadsherstel achter de horizon verdween omdat het gebouw in gemeentebezit zou blijven.
Het feit dat op dit moment de school ook beschikbaar is - en opleverbaar voor verbouwing - biedt het Stadsdeel, Landelijk Noord en Holysloot een unieke kans een karakteristiek monumentaal gebouw in stand te houden en de toch al niet rijk bedeelde gemeenschap in Holysloot een locatie te bieden voor de boven omschreven activiteiten.
Het tweeledig doel is om de sociaal-culturele dorpsactiviteiten nu en in de toekomst een plek te bieden en voor de huidige recreantenstroom meer mogelijkheden te scheppen

 

EEN DORPSHUIS VOOR HOLYSLOOT


recreatie en horeca
Het Stadsdeel en verschillende organisaties die zich met recreatie en de toekomst van Landelijk Noord bezig houden, hebben geconcludeerd dat er behoefte is aan kleinschalige (= extensieve) horecagelegenheden. Het gaat niet om een toeristische attractie met een aanzuigende werking. Daar is de infrastructuur van Holysloot ten enenmale ongeschikt voor. Gedacht wordt aan de al bestaande excursies van Staatsbosbeheer en andere groepsactiviteiten van natuurliefhebbers, zoals de wandeltochten van Landschap/Recreatieschap en de Vereniging van lange afstand wandelpaden e.a., naast individuele passanten (vogelaars, skaters) op de fiets en te voet. Nu beschikken die niet over een rust- of verzamelpunt. Evenmin is er momenteel in Holysloot een gelegenheid voor het ontvangen van groepen en/of het nuttigen van een kleine maaltijd. Alleen de jachthaven aan het Die biedt een beperkte tijd van het jaar enige horecadiensten aan. Het feit dat door een extra pleisterplek het aantal recreanten en excursies juist in het hoogseizoen enigszins zal toenemen maakt dat beide gelegenheden elkaar niet zullen bijten, integendeel, eerder zullen stimuleren.
Het Dorpshuis is bedoeld als representatieve ontmoetingsplaats voor dorpsgenoten en passanten gedurende het hele jaar. Een kandidaat voor de exploitatie heeft zich uit eigen beweging bij Stadsdeel en Dorpsraad gemeld. De Dorpsraad onderzoekt of er meer kandidaten (bij voorkeur uit het dorp) zijn. Zij/hij zal bereid gevonden moeten worden ook de voorwaarden te scheppen om de niet-commerciële activiteiten uit te voeren, waarvoor immers van dezelfde ruimte(s) gebruikt gemaakt zal worden.

 

steun van recreatieorganisaties
Het is belangrijk dat de organisaties die de behoefte aan recreantenopvang hebben geconstateerd zich over dit plan uitspreken. Het draagvlak ligt in deze niet alleen bij (de verenigingen in) het dorp en het Stadsdeel, maar ook bij de morele en wellicht financiële steun (b.v. in de vorm van afnamecontracten) van Staatsbosbeheer, Landschap/Recreatieschap, ANWB, Waterschap, de gemeente Waterland, de provincie, particuliere instellingen die tochten organiseren of uitzetten e.a.

 

financiën/organisatie
Drie bronnen van inkomsten zullen samen de onkosten moeten dekken: 1) huuropbrengsten van de (dorps)verenigingen, 2) subsidies en 3) inkomsten uit commerciële toeristische en horeca-activiteiten. Onderzocht moet worden in hoeverre er subsidies vanuit Economische Zaken en/of Welzijn en Onderwijs voor sociaal-cultureel werk op dorpsniveau, in de vorm van huursubsidie en/of startersubsidie beschikbaar zijn. Het is nu al duidelijk dat de dorpsverenigingen maar een gering bedrag kunnen opbrengen. Het Stadsdeelbestuur heeft in een gesprek met de Dorpsraad een totaalbedrag van ± € 8181.- (f 18.000.-) per jaar genoemd. Ook in het voorstel van Stadsherstel was het op te brengen jaarbedrag van die orde van grootte. Naast subsidies en activiteitenvergoedingen is de extensieve horecaonderneming dus onontbeerlijk.
Om de sociaal-culturele en de recreatiefunctie beiden tot hun recht te laten komen wordt als tussenschakel gedacht aan een onafhankelijke stichting die het gebouw huurt van het Stadsdeel en die de verantwoording heeft voor de verhuur aan het verenigingsleven én het laten uitbaten van de kleinschalige horecavoorziening. Het bestuur van de stichting zou gevormd kunnen worden door dorpsgenoten waarvan één met ervaring in sociaal-cultureel werk, een financieel deskundige, een deskundige op het gebied van de exploitatie van horecagelegenheden en een lid van de Dorpsraad voor de terugkoppeling naar de dorpsgemeenschap.
Uitgangspunt blijft dat de exploitatie gericht moet zijn op de sociaal-culturele belangen van Holysloot.

 

bronnen:
- Verslag Commissie Schoolgebouw Holysloot (haalbaarheidsonderzoek), september / november2000.
- Pleidooi voor sociaal-culturele bestemming voormalig schoolgebouw te Holysloot, Dorpsraad Holysloot, november 2001.
- Beslissing intrekking verkoop schoolgebouw en schoolwoning in Holysloot, Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam-Noord, 14 mei 2002.

Dorpsraad Holysloot, oktober 2002

Redactie Maartje Pronk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

Wat te melden?

Een optreden, een ingezonden brief, een programma, een artikel? Stuur je buurtbericht aan de redactie!

Overheid

Stadsdeel Amsterdam Noord
Stadsdeelbestuurders Amsterdam Noord

Politiek

CDA Noord
D66 Noord
De Groenen
Socialistische Partij
VVD Noord

Politiek Binnenstad

Amsterdam Anders/De Groenen
D66 Amsterdam
Mokum Mobiel
GroenLinks Amsterdam
GroenLinks Amsterdam Binnenstad
SP Amsterdam
CDA Amsterdam
Amsterdam Leeft

Teledock-Digitale werkplaatsen
VVD Amsterdam

ChristenUnie-Amsterdam
PvdA Amsterdam
PvdA Binnenstad

Handig

Nederlandse Spoorwegen
Plattegronden
Telefoongids
Wonen in Amsterdam

Amsterdam

020.pagina.nl
Amsterdam.nl
Amsterdam by Bite
dagjeamsterdam.nl
Visit-Amsterdam.nl
Amsterdam.Boogolinks.nl
Amsterdam Hotspots.nl

Algemeen

Leefbaarheids onderzoek Amsterdam Noord
Nederlandse Internet Encyclopedie Holysloot
Ons Dorp Holysloot

 

Geschiedenis

De Geschiedenis van Amsterdam Noord

Ons Amsterdam

Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam

Verenigingen

Schaats Trainings Groep Waterland

Milieugroep Landelijk Noord

Wandelen

Wandeling Nieuwendam-Markerdam