Bloemendaal Online
portal voor Bloemendaal
Platform tot samenwerking voor de bewoners van Bloemendaal/Noord-Holland

 

Buurt Online

Nederland
Noord-Holland

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Haarlems Dagblad
Nederlands Dagblad
Noordhollands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
Volkskrant

Genootschappen

Vrijmetselarij

Kunstenaars

Jan G. Nolst Trenité

Persoonlijke homepages

ria.wim.Burggraaf

Reddingsbrigade

Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade

Verder zoeken

Metamonster Bloemendaal

 

 

 

vrijdag 14 juli 2005

Persbericht

Geen ecologische golfbaan in Vogelenzang

Onderhandelingen lopen stuk

op hoge vraagprijs voor grond

Er komt geen negen holes ecologische golfbaan nabij landgoed Woestduin te Vogelenzang. De onderhandelingen tussen de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV met de fa. Hulsebosch, eigenaar van het grootste deel van de benodigde bollengrond zijn stukgelopen op de vraagprijs voor de grond. De uitgangspunten van de onderhandelaars van DLG, gebaseerd op in de bollensector geldende “marktwaarde”, sloten niet aan op de verwachtingen van de fa. Hulsebosch. DLG bemiddelde voor Landschap Noord-Holland en golfclub Mariënweide.

Gevolgen
De gemeente Bloemendaal stopt daarom met de planologische procedure die de ecologische golfbaan op de locatie Woestduin mogelijk had moeten maken. In het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, eerste herziening, was hiervoor, via een wijzigingsbevoegdheid een mogelijkheid opgenomen. Landschap Noord-Holland blijft overigens geïnteresseerd in natuurontwikkeling in het begrensde ‘nieuwe natuur’ gedeelte, dat gelegen is in het noordelijk deel van het plangebied (deels ook eigendom van de fa. Hulsebosch).

Ook de golfclub Mariënweide heeft haar conclusies getrokken en de activiteiten rondom de ontwikkeling van een golfbaan op de locatie Woestduin gestaakt. De golfclub richt zich nu op andere mogelijke locaties, waaronder de locatie ‘Van der Peet’ (weilanden westzijde Vogelenzangseweg).

Beide organisaties hebben hun standpunten schriftelijk laten weten aan de gemeente. Het college betreurt deze ontwikkelingen. Met de golfclub Mariënweide is overeengekomen initiatieven van die zijde af te wachten.

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 12 juli 2005

Persbericht

Bloemendaal krijgt BeachBin

Unieke afvalbak voor het strand biedt mogelijkheid tot 50% vermindering van zwerfafval.

Op donderdag 21 juli 2005 om 11.00 uur gaven burgemeester De Gelder van de gemeente Bloemendaal en Marielle van Aggelen, directeur van Nederland Schoon, op het strand van Bloemendaal het startsein voor de spectaculaire onthulling van een wel heel bijzondere afvalbak: de BeachBin. De BeachBin is speciaal ontwikkeld voor het strand op initiatief van de gemeente Bloemendaal en de Stichting Nederland Schoon. Een nieuwe afvalbak was nodig omdat de huidige bakken niet meer voldeden, waardoor er teveel zwerfafval op het strand achterbleef. De BeachBin moet in combinatie met een doordacht plaatsingsplan, waarbij van tevoren zorgvuldig is bekeken waar en hoeveel bakken geplaatst gingen worden, het zwerfafval terugdringen met maar liefst 50%. In totaal komen er 180 BeachBins op het strand van Bloemendaal. Zij vervangen daarmee de huidige 380 (!) afvalbakken.

Ontwerp
Ruim veertig producenten/vormgevers zijn uitgenodigd door de initiatiefnemers om met een ontwerpvoorstel te komen. Het voorstel van de combinatie Well design en PRM Kunststoffen is als beste beoordeeld. Samen met een panel van deskundigen ontwikkelden zij uiteindelijk de BeachBin. Deze nieuwe bak is geconstrueerd op basis van de eisen uit het rapport ‘Afvalbakken in de openbare ruimte, leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud’(uitgave van CROW, Nederland Schoon en de NVRD).

Positieve invloed
De verwachting is dat de nieuwe afvalbakken een positieve invloed hebben op het gedrag van het publiek (de strandbezoekers), want ze zijn:
1. Vindbaar: opvallende bloemvaasvorm, ruim 2 meter hoog en heldere kleuren
2. Aantrekkelijk: sierlijke vorm en goed onderhoud
3. Gebruiksvriendelijk: handige inworp-opening
4. Bewustmakend : gebruik van een logo en een communicatieboodschap

Redactie Maartje Pronk

 

 


donderdag 30 juni 2005

Persbericht

De heer drs. F.W.H.M. Heus benoemd tot Ridder

in de Orde van Oranje-Nassau


Burgemeester W.H. de Gelder heeft donderdag 30 juni 2005, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer drs. F.W.H.M. Heus, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal.
De heer Heus (60) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Heus, directievoorzitter en algemeen directeur van GENERALI Verzekeringsgroep NV (gevestigd in Amsterdam/Diemen), ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid per 1 juli 2005 van de GENERALI Verzekeringsgroep wegens het bereiken van de daarvoor gestelde leeftijd.

De heer Heus was, voordat hij in 1982 toetrad tot de directie van de toenmalige NV Verzekeringsgroep de Nederlanden van 1870 (na verschillende overnames werd de naam gewijzigd in GENERALI), 15 jaar werkzaam bij de overheid, onder meer als directeur van de Sociale Verzekerings Bank.

Van 1982 tot 1993 was hij lid, vanaf 1990 voorzitter van de Raad van Bestuur en vanaf 1993 tot heden algemeen directeur en voorzitter van de directie van de GENERALI Verzekeringsgroep NV. Onder zijn leiding maakte de onderneming een forse groei door, zowel in resultaat als in werkgelegenheid.

Voorts speel(de)t betrokkene een belangrijke rol in branche- en maatschappij gerelateerde nevenactiviteiten, in het bijzonder de brancheorganisatie voor het verzekeringsbedrijf.
Bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag vervul(de)t de heer Heus vanaf 1990 tot heden diverse bestuursfuncties, waarmee hij belangrijke bijdragen leverde aan verschillende regelingen die van grote betekenis zijn voor de verzekeringsbranche, o.a. op terreinen van de introductie van de Financiële Bijsluiter, het Fraudeprotocol, de Joodse tegoeden, het Protocol Verzekeringskeuringen en de Code Mededinging.

Daarnaast was de heer Heus penningmeester en voorzitter van de Handels- en Industriegemeenschap Diemen en voorzitter, nu penningmeester, van de Rotary Club Amsterdam Zuid Oost.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats tijdens een afscheidsreceptie op donderdag 30 juni 2005 te Amsterdam.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 31 mei 2005

Persbericht

Koninklijke onderscheiding voor

burgemeester Snoeck – Schuller

van Bloemendaal


Mevrouw L.A. Snoeck-Schuller, burgemeester van Bloemendaal,

heeft 31 mei 2005 ter gelegenheid van haar afscheid uit handen van de commissaris van de Koningin, mr. H.C.J.L. Borghouts, een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Snoeck begon haar loopbaan in 1962 in het onderwijs. Op 16 augustus 1992 werd zij benoemd tot burgemeester van de gemeente Eemnes. Sinds 16 januari 1999 is zij burgemeester van Bloemendaal. Als zodanig is zij onder meer belast met de portefeuilles kunst en cultuur en sociale zaken.

Daarnaast kan zij bogen op belangrijke nevenverdiensten, zoals lid AB Hulpverleningsdienst Kennemerland, lid Bestuurscommissie Brandweer/Hulpverleningsdienst Kennemerland, lid Regionaal College (politie). Tevens is zij beschermvrouwe van de Reddingsbrigade Bloemendaal, Thijsse’s Hof en de Bloemendaalse Kunstenaarsvereniging en voorzitter van de Stichting Bloemendaal Initiatief, Landelijke Unie van Vrijwilligers, lid van het bestuur Nederlandse Organisatie Vrijwilligers NOV, lid Comité van aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, voorzitter Stichting Collecteplan, lid AB Socutera, lid Dagelijks Bestuur Paswerk, lid Algemeen Bestuur van het Regionaal Indicatie Orgaan, bestuurslid van het Nationaal Fonds Ouderenhulp/St. Maagdenhuis en bestuurslid van het Nationaal Fonds Ouderenhulp.

Redactie Maartje Pronk


 


vrijdag 20 mei 2005

Persbericht

Benoeming ‘groene’ Burgemeester

definitief!

Vandaag is de heer W. de Gelder bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2005 benoemd tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Op vrijdag 17 juni a.s. vindt zijn officiële installatie plaats tijdens de buitengewone raadsvergadering, aanvang 15.30 uur. Natuurlijk kan daarna informeel kennisgemaakt worden met de nieuwe burgemeester. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 17.00 in de burgerzaal van het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Wim de Gelder was tot nu toe parttime dagelijks bestuurder in IJsselmonde met de portefeuilles sociaal cultureel werk, Kunst en Cultuur en het Opzoomeren.

Redactie Maartje Pronk

 

 


maandag 9 mei 2005

Persbericht

Gemeente Bloemendaal

en reddingsbrigade tekenen convenant


De gemeente Bloemendaal en de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade bekrachtigen hun samenwerking op het gebied van veiligheid in de kustzone. Op vrijdag 13 mei 2005 zetten burgemeester L.A.Snoeck – Schuller, namens de gemeente, en de heer R. Cloeck, namens de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, hun handtekening onder een convenant. De ondertekening vond plaats in de reddingspost ‘de Kentering’ van de reddingsbrigade aan de Zeeweg bij Bloemendaal aan Zee.

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade kent geen wettelijk omschreven taakstelling zoals de andere hulpverleningsdiensten, vandaar dat een officiële bekrachtiging van de samenwerking nodig en wenselijk is. Het convenant vermeldt bovendien dat de gemeente zich inspant om de onderlinge samenwerking tussen de reddingsbrigade en de ambulancedienst, brandweer en politie te verbeteren.

Redactie Maartje Pronk

 

 


maandag 2 mei 2005

Persbericht

Lintjes in Bloemendaal

dinsdag 28 april 2005Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin (algemene decoratieverlening 2005) reikte de burgemeester van Bloemendaal, mevrouw L.A. Snoeck-Schuller, vrijdag 29 april 2004, zes Koninklijke Onderscheidingen uit. Het betrof de volgende personen (in alfabetische volgorde): de heer J.A. Bakker, wonende in Bloemendaal; mevrouw C.G. Elias, tot juli wonende te Bloemendaal, nu woonachtig in Den Haag; mevrouw C.C. Guépin, wonende in Overveen; mevrouw drs. J. ten Have-de Labije, wonende in Aerdenhout; de heer drs. W.A. Meijer, wonende in Aerdenhout; mevrouw C.F. Schölvinck-van Valkenburg, wonende in Aerdenhout.

Vooraan, van links naar rechts: mevr. Ten Have (2e), mevr. Schölvinck (3e), dhr Bakker (4e), mevr. Elias (5e), mevr. Guépin (6e) en dhr. Meyer (geheel rechts)

De heer J.A. Bakker, wonende in Bloemendaal.
De heer Bakker was tot 1998 directeur-eigenaar van een architectenbureau te Haarlem. Daarnaast maakte en maakt hij zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk voor de samenleving.
Op politiek gebied was hij lid van de stuurgroep van het CDA in Bloemendaal, vice-voorzitter en voorzitter van het CDA, afdeling Bloemendaal, schaduwlid CDA-fractie en van 2000 - 2002 lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA.
Op kerkelijk gebied was hij jarenlang lid van het kerk- en parochiebestuur van O.L. Vrouw van zeven Smarten en St. Bavo in Haarlem.
Op het gebied van onderwijs was hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Haarlem-Schoten, een schoolbestuur van drie parochies in Haarlem-Noord.
Op het gebied van de volkshuisvesting is hij (sinds 1993) plv. lid van de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, vanaf 1999 tevens klachtencommissie woonruimteverdeling.
Tevens was de heer Bakker van 1995 tot november 2004 voorzitter van de afdeling Bloemendaal van De Zonnebloem.
De heer Bakker werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.G. Elias, tot juli wonende te Bloemendaal, nu woonachtig in Den Haag.
Mevrouw Elias maakte en maakt zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Vanaf 1976 is zij actief voor de Johanniter Orde in Nederland (een orde die zich via een netwerk van vrijwilligers door heel Nederland inzet voor gewonden, zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevenden). Eerst was zij vrijwilliger Vakantieweken voor ouderen. Vanaf 1991 is zij werkmeesteres van de orde, bestuurslid en vanaf 1996 voorzitter van de Stichting Johanniter Hulpverlening en als zodanig verantwoordelijk voor de 2200 Johanniter Hulpen, die werken in de ca. 30 Johanniter Hulp Groepen. Tevens is zij Rechtsdame van de Orde.
Daarnaast was mevrouw Elias een aantal jaren bestuurslid van Vrouwen in de VVD Kennemerland, bestuurslid van de Federatieve Vrouwenraad, plv. voorzitter en voorzitter van de VVD Bloemendaal, bestuurslid van de Stichting Vrouwenknooppunt Haarlem.
Van 1994 – 2004 was mevrouw Elias voor de VVD lid van de Bloemendaalse gemeenteraad en van
2000 - 2002 wethouder Ruimtelijke Ordening van deze gemeente.
Vanaf 2004 is zij lid van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en bestuurslid van de Stichting “ De Paraplu” te Utrecht.
Mevrouw Elias werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.C. Guépin, wonende in Overveen.
Mevrouw Guépin is vanaf 1986 tot heden bestuurlijk en anderszins actief op het terrein van de zwakzinnigen- en gehandicaptenzorg. Zo is zij betrokken bij de Hartekamp Groep (zwakzinnigenzorg) en afgevaardigde van het bestuur van de Regionale Federatie van Ouderverenigingen. Ze is voorts nauw betrokken geweest bij de oprichting van het voormalig Regionaal Overleg Orgaan Zwakzinnigenzorg Zuid-Kennemerland (ROZ-ZK) alsmede bestuurslid. Na de fusie maakte zij deel uit van het bestuur van de Stichting ROZ-MZK. Zij was ook enige tijd belangenbehartiger voor de cliënten bij de Stichting Logeerhuis Heemstede, alsmede lid van de Cliëntenraad.
Vanaf 1993 is zij ook actief met belangenbehartiging van lichamelijk gehandicapten in Zuid-Kennemerland bij de Stichting ’t WEB.
Mevrouw Guépin was als vrijwilliger in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WvG) in diverse overlegorganen actief en vertegenwoordiger van mensen met een verstandelijke handicap vanuit de Federatie van Ouderverenigingen. Daarnaast was zij tot 2004 lid van de Stuurgroep Vervoer Zuid-Kennemerland.
Mevrouw Guépin werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw drs. J. ten Have-de Labije, wonende in Aerdenhout.
Mevrouw Ten Have-de Labije is psychotherapeut. Ze was als zodanig van 1971 tot 1989 werkzaam bij diverse instellingen. Daarna is zij werkzaam als zelfstandig psychotherapeut.
Naast haar reguliere taken zet(te) zij zich in voor het verbreiden van methoden en technieken die uitstekende resultaten oplever(d)en. In de jaren ’80 was ze actief op het terrein van de gedragstherapie. Zij begeleidde o.a. groepen van mensen met vliegangst. Mevrouw Ten Have was tevens oprichter en ontwikkelaar van de Autonomiegroepen voor Vrouwen. Zij is enige jaren bestuurslid geweest van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGt; thans Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) genaamd). Ze is auteur van diverse (internationale) publicaties op het gebied van Intensieve kortdurende dynamische psychotherapie. Mevrouw Ten Have heeft onder meer de VKDP (Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie) opgericht en nationale bekendheid gegeven. De VKDP stelt zich tot doel de methodiek en technieken voor intensieve kortdurende psychotherapie, zoals ontwikkeld door Dr. H. Davanloo (Montreal, Canada), in Nederland te verbreiden. Dankzij haar inzet is deze vereniging gegroeid en is de intensieve kortdurende dynamische psychotherapie zowel nationaal als internationaal verbreid. Zij wordt gezien als de drijvende kracht binnen de vereniging. Zij is een voorloper in Nederland, maar ook internationaal is haar invloed en kennisoverdracht van groot belang.
Mevrouw Ten Have-de Labije werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer drs. W.A. Meijer, wonende in Aerdenhout.
De heer Meijer is econoom. Hij begon zijn loopbaan als organisatieadviseur, werkte als projectmanager bij de Wereldbank en bekleedde directeursfuncties bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna was hij van 1992 – 2003 werkzaam als directeur van de World Population Foundation, een internationale non-gouvernementele organisatie, die zich inzet voor de reproductieve rechten van mensen in ontwikkelingslanden, met name de vrije en verantwoorde keuze op het gebied van seksualiteit en kindertal. De stichting steunt daartoe lokale organisaties (o.m. op het gebied van de gezondheidszorg) in ontwikkelingslanden die deze vrije keuze mogelijk maken en richt zich in het bijzonder op vrouwen en jongeren. De organisatie is gevestigd in Hilversum en heeft kantoren in Vietnam en Pakistan. De heer Meijer is erin geslaagd om in een relatief korte periode een kleine, jonge organisatie uit te bouwen tot een duurzame organisatie met een eigen positie op het gebied van internationale ontwikkelingshulp, in het bijzonder op het gebied van vrouwenrechten.
De heer Meijer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.F. Schölvinck-van Valkenburg, wonende in Aerdenhout.
Mevrouw Schölvinck ontvangt de onderscheiding vanwege haar bestuurlijke en organisatorische activiteiten, die zij vanaf de ’60 jaren ontplooit op uiteenlopende terreinen: sport, ouderenzorg, kerkelijk leven.
Gedurende ca. 30 jaar was zij de “stuwende” kracht van de dames senioren-afdeling van de Aerdenhoutse Mixed Hockey Club Rood-Wit. Ze blies het dames veteranen hockey nieuw leven in en maakte deel uit van verschillende commissies.
Voorts is zij vanaf 1973 vrijwilliger vakantieweek voor ouderen en gehandicapten.
Vanaf 1983 is zij lid van het Regentschap het Gereformeerd of Burger Weeshuis te Haarlem. Vanaf 1997 vervult zij een deel van de taken van het secretariaat; daarnaast verricht zij restauratiewerk aan historisch meubilair.
Zij is al ca. 18 jaar vrijwilliger in de winkel van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt, afdeling Haarlem.
Verder was mevrouw Schölvinck bestuurslid van de Hervormde Vrouwendienst van de Adventskerk in Aerdenhout, lid van de Handicap en Regel Commissie van de Kennemer Golf & Country Club, alsmede lid van de Dames Dinsdag Commissie. Sinds 2001 is zij bestuurslid en wedstrijdleider van Bridgeclub De Pelikaan te Haarlem.
Mevrouw Schölvinck-van Valkenburg werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarnaast zijn ter gelegenheid van Koninginnedag 2005 nog de volgende Bloemendaalse inwoners Koninklijk onderscheiden.


De heer W.A. Brantjes, wonende in Aerdenhout.
De heer Brantjes was tot september 2004 (mede-)directeur-eigenaar van het bedrijf Brantjes Papier BV te Haarlem. Hij begon met een bescheiden oud papierbedrijf onder de naam Brandaris en ontwikkelde dit tot één van de vier grootste en modernste papierverwerkende bedrijven in Nederland, dat jaarlijks 60.000 ton oud-papier verwerkt. De heer Brantjes wordt geschetst als iemand met een gezonde pioniersgeest, met visie en met lef. Hij introduceerde in het bijzonder de inzameling van oud papier door middel van papierbakken, waaraan Haarlem als eerste gemeente in Nederland zijn medewerking verleende, de introductie in Nederland van de halfautomatische pers en de (mede) ontwikkeling van een nieuwe machine voor het gecontroleerd vernietigen van data en documenten, wat de basis vormde voor Brantjes Datavernietiging BV.
De heer Brantjes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen zijn hem opgespeld door de burgemeester van Haarlem, mr. J.J.H. Pop.

De heer ir. P.J.M.A. Kerssens, wonende in Bloemendaal.
De heer Kerssens is sedert 1984 senior project ingenieur/projectmanager, regiomanager Zuidoost-Azië en projectmanager Waterbeheer Buitenland bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft.
Naast zijn reguliere werkzaamheden is de heer Kerssens actief voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij is vanaf 1989 tot heden lid van het algemeen bestuur als afgevaardigde van de sectie gebouwd eigendom voor district Haarlem. Hij is tevens lid van de commissie Waterstaat. Van 1995 – 1999 was hij hoogheemraad. Hij heeft zich met name ingezet op het terrein van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en infrastructuur/gemalen. Hij was portefeuillehouder op het gebied van afvalwaterzuivering/zuiveringstechniek en zuiveringsslib, waarbij hij namens Rijnland aandeelhouder was van de DRSH Slib NV. Namens het hoogheemraadschap was hij lid van het Algemeen Bestuur van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en andere commissies en stichtingen.
Daarnaast is heeft de heer Kerssens diverse publicaties op het gebied van waterbeheer, waterkwaliteit en rivierwaterbouwkunde gepubliceerd in internationale tijdschriften en/of wetenschappelijke congressen in Japan, China, VS, Thailand etc.
Voorts is betrokkene sinds 1987 bestuurslid (sinds 1990 voorzitter) van het bestuur van de Stichting Haarlemse Jazzclub. Deze Jazzclub is het oudste nog bestaande Jazzpodium in Nederland.
Hij is medeoprichter van de Stichting “Het Chinese Dorp”, een stichting die in het leven is geroepen om een klein Chinees dorp financieel te ondersteunen op het gebied van landbouw, scholen en algemene dorpsbelangen.
De heer Kerssens werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Omdat de heer Kerssens momenteel in het buitenland vertoeft, zal hem de Koninklijke Onderscheiding op een later tijdstip worden uitgereikt.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 25 april 2005

Persbericht

Bloemendaalse raad blij met kandidaat

burgemeester

De heer W.H. de Gelder (47) uit Rotterdam is de eerste keus van de Bloemendaalse gemeenteraad voor het burgemeesterschap. De gemeenteraad kon zich vinden in het unanieme advies van de Vertrouwenscommissie. Deze commissie van voorzitters van de verschillende raadsfracties was aangesteld om de selectie van kandidaten voor het burgemeesterschap te beoordelen.

De heer W.H. de Gelder

staat door dit raadsbesluit als eerste op de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken van Koninkrijksrelaties. De heer de Gelder is lid van de partij Groen Links en momenteel wethouder in de deelraad van deelgemeente van IJsselmonde van Rotterdam.

Het besluit voor de aanbeveling viel tijdens het besloten gedeelte van de gemeenteraadsvergadering op basis van het verslag en concept-aanbeveling van de Vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad is blij met deze uitstekende kandidaat en heeft vertrouwen in een goede samenwerking.

Redactie Maartje Pronk

 

 


maandag 25 april 2005

Persbericht

Preventiebeleid succesvol

aantal auto-inbraken daalt met meer dan 20%!

In 2004 is het aantal auto-inbraken gedaald van 214 naar 167, een daling van ruim 20%! Met dit resultaat is het speciale preventieproject van de gemeente Bloemendaal en de politie Duinrand een succes. Doelstelling van het project was een daling van het aantal inbraken met 10%. Het speciale preventieproject richtte zich vooral op parkeerplaatsen in Bloemendaal en Overveen, omdat het openbreken van auto’s daar veel voorkomt. Het project liep van augustus tot en met december 2004. De politie zette gedurende de maanden november t/m januari extra mankracht in (ongeveer 2 manuren per week).

Het preventieproject hield de volgende activiteiten in:
- extra surveillance door de politie op de plaatsen waar auto-inbraken veel voorkomen;
- auto’s (enkele honderden voertuigen)voorzien van een flyer met tips om inbraak in de auto te voorkomen;
- informeren van horeca-instellingen en sportclubs rond de probleemplaatsen met een voorlichtingsbrief en de flyer. Hierin werd de ondernemers gevraagd hun gasten en/ of leden te attenderen op het risico van auto-inbraken door de voorlichtingsbrief en de flyer op een zichtbare plek op te hangen;
- controle van geparkeerde auto’s door de gebiedsagent op verschillende ‘beruchte ‘plaatsen: bijvoorbeeld parkeerplaats aan de Bergweg, Parnassia en parkeerplaatsen bij sportvelden. Constateerde de agent bij de controle bijvoorbeeld waardevolle spullen op de voorbank, dan liet hij een speciale informatiefolder achter. Hierin stonden puntsgewijs zaken vermeld, die bij de betreffende auto aanleiding konden geven tot inbraak;
- voorlichting op de gemeentelijke website (www.bloemendaal.nl) aan burgers over het preventieproject. Zo werden onder meer de meest 'beruchte' plaatsen (waar veel auto-inbraken plaatsvinden) vermeld. Verder stonden er tips van de politie om auto-inbraak te voorkomen. Vanzelfsprekend blijft deze informatie beschikbaar.

Redactie Maartje Pronk


 

 

maandag 25 april 2005

Persbericht

Boom voor Beatrix

Koningin Beatrix viert dit jaar haar zilveren regeringsjubileum. Burgemeester Snoeck-Schuller en wethouder Goote hebben daarom op Koninginnedag om 12.00 uur, geheel in de Bloemendaalse traditie een herdenkingsboom geplant aan de Ter Hoffsteedeweg. Na het planten was er voor de belangstellenden een feestelijk ‘oranjedrankje’.

Met de bomen voor Willem Alexander, Maxima en Amalia ontstaat hier een echt ‘oranjepark’. Voor Beatrix is de keus gevallen op de Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’. In de Keltische bomenhoroscoop symboliseert de cypres ‘de trouwe’ en past de boom bij mensen geboren van 25 januari t/m 3 februari en 26 juli t/m 4 augustus. Een mooie waardering voor onze koningin. Overigens weet diezelfde horoscoop ook te melden dat de cypres sterk, solide en gespierd gebouwd is, stevig overkomt, vooral een goed levensonderhoud en veel waardering belangrijk vindt en gekenschetst kan worden als een intelligent, maar eigenzinnig individu.

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 6 april 2005

Persbericht

Burgemeester bedankt jeugd voor website

'60 jaar bevrijding in Bloemendaal'!


Woensdag zes en donderdag zeven april bezoekt burgemeester Snoeck-Schuller alle scholen die hebben meegewerkt aan de website ‘'60 jaar bevrijding in Bloemendaal'. Kinderen van 10 Bloemendaalse scholen hebben zich enthousiast ingezet voor het maken van een website over het leven op hun school in de jaren 1940 – 1945. Alle reden voor een persoonlijk bedankje, vond de burgemeester. Op http://60jaarbevrijding.bloemendaal.nl. is voor iedereen te zien hoe de kinderen dit hebben opgepakt. Twee leerlingen brachten bijvoorbeeld 1,5 uur in een kelder door om te kijken hoe ‘ondergedoken zijn’ voelt.

De website maakt deel uit van een scala aan activiteiten in Bloemendaal rond’ 60 jaar bevrijding’. De Stichting Bloemendaal Initiatief nam het voortouw bij de organisatie hiervan. Zo kon de burgemeester vrijdag een april de expositie ‘1940 Het leven in de gemeente Bloemendaal 1945’ openen in Duincentrum De Zandwaaier (Zeeweg, Overveen). De tentoonstelling is te zien t/m 29 mei.
Ook zag een uitgave van de oorlogskroniek van juffrouw Nierhoff het licht (verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis en de Zandwaaier à 10 euro). Tenslotte zijn er fietstochten en filmavonden over het leven in Bloemendaal tijdens de oorlogsjaren georganiseerd. Informatie over de excursies en alle andere activiteiten is beschikbaar bij de Zandwaaier (tel.:023-5411123) of via www.npzk.nl.

Redactie Maartje Pronk

 

 


donderdag 24 maart 2005

Persbericht

Dorp Bloemendaal

bijt spits af met eerste wijkschouw!

Wijkschouw en wijkbijeenkomst voor eerste veiligheidsplan dorp Bloemendaal

Alle (vier) wijken in de gemeente Bloemendaal krijgen een eigen wijkveiligheidsplan. Bij een aanpak op wijkniveau werken alle betrokken partijen, van inwoner tot gebiedsagent, samen aan een veilige wijk. Daarom worden ook alle partijen bij het maken van het plan betrokken. Het dorp Bloemendaal is als eerste aan de beurt. Op donderdag 7 april a.s. organiseert de gemeente in die wijk van 15.00 – 17.00 uur een wijkschouw en van 19.00- 21.00 uur een wijkbijeenkomst in het gemeentehuis. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Tijdens de wijkschouw wandelen vertegenwoordigers van de gemeente en het bestuur, samen met de bewoners door de wijk en bekijken hoe het gesteld is met de veiligheid. Natuurlijk is er ook gelegenheid om problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld bij de burgemeester, de wethouder verkeer en jeugdzaken of de gebiedsagent van Bloemendaal. De looproute start en eindigt bij Woonzorgcentrum de Rijp, Bloemendaalseweg 134. Belangstellenden kunnen op ieder moment aansluiten. Tijdens de wijkbijeenkomst staan de resultaten van het veiligheidsonderzoek van september 2004 en de aanpak van de problemen centraal.

Redactie Maartje Pronk

 

 


maandag 14 maart 2005

Persbericht

Fietsen en genieten

van kunst in Bloemendaal

Bloemendaal heeft prachtige beelden en je kunt er heerlijk fietsen. Die twee elementen heeft de gemeente bij elkaar gebracht in de brochure: ‘Beelden in Bloemendaal, twee fietsroutes langs beelden in Bloemendaal’. Doel van deze brochure is de belangstelling voor kunst in Bloemendaal te stimuleren. De brochure ‘Beelden in Bloemendaal’ is verkrijgbaar in boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123, en kost slechts € 14,95.

In de brochure staat onder meer informatie over de maker van het beeld, de geschiedenis en de betekenis van het beeld. Een voorbeeld is het beeld: ‘de spelende hond’. Een prachtig beeld van een hond met bal van kunstenares Marjolijn Mandersloot (1959). Het beeld werd vervaardigd ter gelegenheid van de renovatie van het openluchttheater en symboliseert dat het hier om een wandelpark, vrij voor honden en kunst, gaat.

“Jammer genoeg zijn maar weinig inwoners op de hoogte van het openbaar kunstbezit van de gemeente, met dit boekje wil ik de kunst in Bloemendaal meer onder de aandacht brengen” zegt de burgemeester, mevrouw Snoeck-Schuller.

Redactie Maartje Pronk


 

 

woensdag 2 maart 2005

Persbericht

Gemeente Bloemendaal en BAM tekenen

samenwerkingsovereenkomst

Woensdag 23 februari a.s. bekrachtigden de gemeente Bloemendaal en BAM Vastgoed de samenwerking inzake de ontwikkeling van 90 appartementen op het terrein van het voormalige Marine Hospitaal.

De ondertekening vond plaats in de

trouwzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Namens de gemeente tekenden de projectwethouders drs. R.R. van den Heuvel en mr. V.H. Bruins Slot. Ing. W. Schaafsma, ondertekende als directeur namens BAM Vastgoed.

Het te ontwikkelen plan, door BAM Vastgoed Park Tetrode genoemd, omvat circa 90 appartementen in vijf gebouwen naar ontwerp van architectenbureau Bert Verwey BNA te Haarlem.

De appartementen worden in zowel de huur- als in de koopsector gerealiseerd. De huurappartementen worden eigendom van Woningbouwvereniging Brederode en door deze vereniging verhuurd.
De koopappartementen worden door BAM Vastgoed verkocht in de prijsklasse van gemiddeld ca. € 485.000 tot € 870.000.

Voor de toekomstige bewoners van het project wordt een uitgebreid zorgconcept ontwikkeld. Bewoners kunnen naar behoefte gebruik maken van de geboden medische- en gemaksdiensten

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 2 maart 2005

Persbericht

Bloemendaal helpt bewoners

zorgcentra op locatie aan nieuwe

identiteitsbewijzen


Burgemeester en wethouders van Bloemendaal hebben in hun vergadering van 1 maart jl. besloten alle bewoners van plaatselijke zorgcentra en kloosters indien nodig op locatie van een nieuw identiteitsbewijs te voorzien.

Sinds 1 januari 2005 verplicht de Wet op de uitgebreide identificatieplicht iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Ouderen in zorgcentra zijn vaak slecht ter been en hebben zo’n bewijs toch nodig, bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek.

Om het verkrijgen van identiteitsbewijzen voor bewoners van plaatselijke zorgcentra en kloosters te vergemakkelijken, is nu besloten dat zij hiervoor niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Medewerkers van de afdeling Publiekszaken zullen desgevraagd de aanvraag en verstrekking van de benodigde papieren ter plaatse verzorgen.

Over de praktische uitvoering van dit besluit zal de gemeente nog nader contact opnemen met de directies van de diverse centra.

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 23 februari 2005

Persbericht

Gemeente Bloemendaal

draagt bij aan verkeersveiligheid

gemeente Lesna (Polen)

Het college van B&W heeft 22 februari 2005 besloten, in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking, de Stichting Polen Project Lesna (PPL) een financiële bijdrage van € 4.000,-- te verstrekken ten behoeve van de verkeersveiligheid binnen de gemeente Lesna in Polen. Volgens de PPL is het met de verkeersveiligheid in Lesna slecht gesteld.

In Bloemendaal neemt men al geruime tijd deel aan het landelijk verkeersproject "Duurzaam Veilig" dat voorziet in maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. In het kader van dit project zijn o.a. de Tetterodeweg en de Bloemendaalseweg te Overveen onlangs aangepast.

Door de financiële bijdrage wordt het voor de PPL mogelijk een onderzoeker uit de gemeente Lesna te laten overkomen naar Bloemendaal om kennis op te doen omtrent het project "Duurzaam Veilig". De opgedane kennis zou vervolgens in Lesna gebruikt kunnen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid aldaar.
De onderzoeker uit Lesna zal in de periode april/mei Bloemendaal bezoeken. Tijdens zijn/haar bezoek zal de onderzoeker in contact worden gebracht met verschillende medewerkers binnen de gemeente Bloemendaal die actief zijn op het terrein van het project "Duurzaam Veilig".

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 14 januari 2005

Persbericht

College van B&W maakt heldere afspraken

over onderlinge samenwerking

De burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal hebben in de loop van deze week onderling een goed en verhelderend gesprek gevoerd en afspraken gemaakt over de toekomstige samenwerking.

Aanleiding voor het gesprek was een interview in het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag met burgemeester mw. L.A. Snoeck-Schuller, waarin zij enkele uitspraken deed over de Bloemendaalse politiek.
De wethouders waren onaangenaam getroffen door de uitspraken. De burgemeester heeft woensdag haar excuses aangeboden aan de gemeenteraad en aan de wethouders. De laatsten hebben deze aanvaard.
Met ingang van maandag 17 januari 2005 zal de burgemeester verlof genieten, dit mede in verband met de gebeurtenissen van het laatste halfjaar, die een zware wissel op haar hebben getrokken.
De burgemeester gaat ervan uit, dat zij eind februari of begin maart (delen van) haar werkzaamheden zal hervatten.
Tijdens haar afwezigheid worden de wettelijke portefeuilles van de burgemeester en de portefeuille Reorganisatie waargenomen door de eerste loco-burgemeester, wethouder Van den Heuvel.
De portefeuille Algemeen bestuur, waaronder Personeelszaken, wordt waargenomen door wethouder Bruins Slot.
De portefeuilles Kunst & Cultuur en Sociale Zaken worden waargenomen door wethouder Goote.

Na haar terugkeer zal de burgemeester de wettelijke portefeuilles, alsmede de portefeuille Kunst & Cultuur weer oppakken.

Redactie Maartje Pronk

 vrijdag 7 januari 2005

Persbericht

Verkeersbewegingen Aerdenhout-Bentveld

gehalveerd

Aantal auto’s
Bij de evaluatie van de sobere verkeersmaatregelen die zijn aangebracht in 2003 in het verblijfsgebied Aerdenhout-Bentveld is gebleken dat het aantal autobewegingen voor meer dan de helft is afgenomen. Op de Bentveldsweg werden in maart 1994 nog 3.837 auto’s per etmaal waargenomen, nu zijn dat er in september 2004 ‘nog maar’ 1999 en op de mr. H. Enschedéweg (Zwarteweg) 2.602 respectievelijk 1.020. Ook op de Juliana van Stolberglaan is het verkeer gereduceerd van 2.636 auto’s in augustus 1994 tot 1.406 in september 2004. Dit zijn markante cijfers, zeker gezien het feit dat in de tien tussenliggende jaren het totaal aantal auto’s in ons land met circa 50% is toegenomen.

Snelheid
Ook is gebleken dat de maatregelen ertoe bijdragen dat de snelheid drastisch is teruggebracht. In 1991 reden op de Bentveldsweg ter hoogte van de huisnummers 140-142 nog 64% van de auto’s sneller dan 50 km per uur, nu is dit teruggebracht tot 41% en 17% rijdt niet sneller dan 40 km per uur. Op de mr. H. Enschedéweg (kopje), Juliana van Stolberglaan (nabij Vondelschool) en de Schulpweg wordt door respectievelijk 63%, 54% en 92% van de bestuurders niet harder meer gereden dan 40 km per uur. ’t Is weliswaar nog geen dertig kilometer zoals dat zou moeten, maar het is een resultaat dat er mag zijn.

Ongevallen
In de periode 1998 – 2003 (voor de maatregelen) zijn in het gebied Aerdenhout – Bentveld 41 ongevallen geregistreerd, waarvan 21 met letsel. De meeste ongevallen hebben plaatsgevonden op de kruisingen op de Zandvoorterweg (afslaand verkeer). Ook hebben zich in die periode enkele zeer ernstige eenzijdige ongelukken voorgedaan als gevolg van een te hoge snelheid op met name de route het ‘Kopje’.
Vanaf 1 juni 2003 tot heden zijn 19 ongevallen geregistreerd, waarvan vier met letsel. Deze laatste zijn volgens de politie niet snelheidgerelateerd (fietser tegen openstaand autoportier, fietssturen tegen elkaar en een motorrijder tegen een boom).

Conclusie
De cijfers wijzen uit dat het aantal verkeersbewegingen met meer dan de helft in het gebied Aerdenhout – Bentveld is afgenomen en dat het aantal bestuurders dat sneller dan 40 km rijdt fors is afgenomen. De limiet van 30 km wordt weliswaar voor een deel nog wel overschreden, maar dit is een fenomeen dat in alle 30 km gebieden voorkomt. Het gemiddeld aantal ongevallen per jaar is niet wezenlijk veranderd, maar de ernst van de letselongevallen is wel afgenomen.
Al met al kan worden vastgesteld, dat de getroffen snelheidremmende maatregelen in Aerdenhout – Bentveld zeer effectief zijn en dat de doelstellingen van ‘Duurzaam Veilig’, minder (doorgaand) verkeer, lagere snelheden en minder ernstige ongevallen, zijn behaald.

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 16 december 2004

Persbericht

College Bloemendaal benoemt

vijf milieuraadsleden

In december 2004 treden de drie langstzittende milieuraadsleden, de heer P.W. Dhont (voorzitter), de heer A.A. Botter en de heer A.J.F.A. Kerst (vice voorzitter) af uit de milieuraad. Vanaf de oprichting van de milieuraad in 1998 zijn zij lid geweest. In de afgelopen 6 jaar adviseerde de milieuraad het college over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld het chemische bestrijdingsmiddelengebruik, het kapverbod in het broedseizoen, energiebesparing en duurzame energie en de aanleg van kunstgrasvelden in de strandvlaktezone. Een deel van deze adviezen betrok de gemeente bij haar beleid.

Van links naar rechts: wethouder mr. V.H. Bruins Slot en de drie aftredende milieuraadsleden:

de heer Dhont, de heer Kerst en de heer Botter

Dinsdagavond 14 december 2004 bedankte Wethouder Bruins Slot de drie aftredende milieuraadsleden voor hun inzet van de afgelopen jaren.

De milieuraad is op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Begin 2004 hebben vijf kandidaten zich aangemeld. Alle kandidaten hebben belangstelling voor het milieu en deskundigheid op het gebied van energie, afval en grondstoffen, bouwen en wonen, verkeer en vervoer en natuur en landschap. De kandidaten zijn de heer S. van Harlingen uit Vogelenzang, de heer J.J. Dijksterhuis uit Aerdenhout, mevrouw P. Doornhof uit Bloemendaal, de heer J. van Loon uit Overveen en de heer R.H.M.M. Kerssens uit Overveen. Afgelopen dinsdag 7 december 2004 zijn de kandidaten door het college per 1 januari 2005 benoemd tot lid van de milieuraad.

Redactie Maartje Pronk
woensdag 15 december 2004

Persbericht

Brandweer Bloemendaal houdt toezicht op

brandveiligheid kerstversiering

Ieder jaar komen rond deze tijd bij de gemeente Bloemendaal vragen binnen over de kerst- versiering. Wat mag wel en wat mag niet? Wat is veilig? Heeft impregneren zin? En mag die kerstboom hier wel staan? In de brochure "Feestversiering? Het kan en moet veilig!" staan onder andere tips opgenomen voor onder andere het veilig ophangen van kerstverlichting, het veilig gebruik van dennetakken en hoe te handelen bij een calamiteit. Deze brochure is bedoeld voor ondernemers en particulieren.

Voorafgaand aan de feestdagen houdt brandweer Bloemendaal gericht toezicht op de brandveiligheid van de kerstversiering bij bedrijven en instellingen. Ook geeft de brandweer advies of treedt handhavend op. Vanaf 13 december 2004 zijn de eerste controleronden bij bedrijven en instellingen gestart.

Redacatie Maartje Pronk

 

 


dinsdag 7 december 2004

Persbericht

Aantal woninginbraken is in 2004

het laagst

Burgemeester L.A. Snoeck-Schuller roept burgers van Bloemendaal op tot het nemen van preventiemaatregelen. Dit ondanks het dalend aantal woninginbraken in de gemeente Bloemendaal. Elke inbraak is er één teveel en een ernstige aantasting van uw privacy. In 2005 kan en moet het aantal inbraken nog verder dalen.

Het verminderen van het aantal woninginbraken is een speerpunt in het veiligheidsbeleid van zowel de gemeente Bloemendaal als de politie. Door het verbeteren van de voorlichting aan burgers en een nauwe samenwerking met de politie daalt het aantal woninginbraken de afgelopen jaren sterk. De verwachting is dat in 2004 het aantal woninginbraken daalt met bijna 10 procent ten opzichte van 2003. De prognose is dat 2004 het laagst aantal woninginbraken kent van de afgelopen 7 jaar.

Wat kun je zelf tegen inbraken doen?
De gelegenheidsinbreker breekt in met eenvoudig gereedschap en is verantwoordelijk voor 90% van de inbraken. Tegen de gelegenheidsinbreker kunnen burgers hun woning in hoge mate beveiligen door de zogenaamde 'O.B.E.'-maatregelen toe te passen. Dit staat voor de Organisatorische, Bouwkundige, en Elektronische maatregelen.

· Organisatorische maatregelen
Inbraakpreventie begint met een aantal simpele organisatorische maatregelen.
- Laat geen deuren en ramen - hoe klein dan ook - openstaan.
- Laat geen ladders of gereedschap rondslingeren nabij uw woning.
- Zorg voor een goed sleutelbeheer. Laat sleutels niet in de sloten zitten en verberg ze niet om het huis.
- Zorg dat bij afwezigheid de woning er bewoont uitziet.
- Maak afspraken met buren of kennissen een oogje in het zeil te houden.
- Merk en registreer waardevolle goederen met behulp van een speciale registratiekaart en foto’s.
- Stal kostbare zaken niet zo uit dat deze vanaf de buitenzijde van de woning gemakkelijk te zien zijn.

· Bouwkundige maatregelen
Dit houdt in te zorgen voor goede sloten op deuren en ramen. In Nederland is een richtlijn ontworpen hoe een woning goed beveiligd dient te zijn. Als u volgens deze richtlijn uw woning beveiligt, kunt u het certificaat 'Politiekeurmerk Veilige Woning' ontvangen. Met dit certificaat krijgt u vaak korting op uw inboedelverzekering. Politiekeurmerk-erkende bedrijven geven gratis, professioneel en vrijblijvend een preventieadvies, dat voldoet aan de eisen van het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen®' (PKVW). Wanneer u de geadviseerde maatregelen heeft uitgevoerd, geeft het PKVW-bedrijf bij goedkeuring een certificaat en raamstickers af.

· Elektronische maatregelen
Steeds meer mensen hebben een elektronisch alarm geïnstalleerd in de woning. Dit is geen beveiliging, maar een signalering. Organisatorische en bouwkundige maatregelen zorgen ervoor dat de inbreker buiten blijft. Een elektronisch alarm signaleert als iemand inbreekt. Vaak is het kwaad dan al geschied. Mocht u toch een alarm overwegen, zorg dan voor een goedgekeurd product dat ook goed geïnstalleerd is.

Wat verwachten de gemeente en de politie van u?
Zij vragen u met uw buren en andere buurtbewoners afspraken te maken. Welke afspraken? Bijvoorbeeld let op elkaars spullen! Als u weggaat en uw buren houden voor u een oogje in het zeil, hoeft u zich veel minder zorgen te maken. Mocht er toch wat gebeuren? Dan bellen uw buren de politie, ook als zij denken dat er iets niet in de haak is..

Wat mag u van de politie verwachten?
U mag van de politie verwachten dat zij na een melding zo snel mogelijk ter plekke zijn. Ook mag u verwachten dat uw zaak serieus behandeld wordt en dat u een afloopmelding krijgt. U wordt dan teruggebeld of uw melding iets heeft opgeleverd. Tenslotte wil de politie - samen met u - het aantal woninginbraken verminderen. Wat u precies van de politie mag verwachten staat ook vermeld in de folder 'Dienstverleningstandaard woninginbraken' die u in elk politiebureau kunt halen.

Verdere vragen
In de folder 'Veilig wonen, prettig wonen' staan de belangrijkste inbraakpreventie-maatregelen op een rijtje. U krijgt deze folder indien u naar of binnen de gemeente Bloemendaal verhuist. U kunt de folder ook downloaden van de website www.bloemendaal.nl.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 3 december 2004

Persbericht

Gemeente Bloemendaal herziet beleid

voor afvalinzameling

Gemeente Bloemendaal herziet beleid voor afvalinzameling
Vanaf 9 januari 2005 gaat afvalinzamelaar SITA het huisvuil in de gemeente Bloemendaal inzamelen. De gemeente heeft besloten gelijktijdig met deze wijziging een aantal verbeteringen door te voeren in het systeem van afvalinzameling. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. Samen met de inwoners wil Bloemendaal in 2005 een start maken met het optimaliseren van gescheiden inzameling. Daarnaast wil de gemeente de hoeveelheid huishoudelijk afval terugdringen door extra aandacht te besteden aan afvalpreventie.

Nieuwe groene rolemmer
In de toekomst hebben bewoners niet langer éénmaar twee rolemmers. De duobak verdwijnt uit het straatbeeld. Door het tussenschot eruit te halen wordt deze oude rolemmer naast de nieuwe groene rolemmer gebruikt. De groene rolemmer is uitsluitend bedoeld voor tuinafval. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het afval slecht wordt gescheiden; het GFT van de duobak bestaat voor 80% uit tuinafval en bevat slechts 20% groente- en fruitresten.

Daarnaast is de inzameling via het duobaksysteem kostbaar geworden en erg storingsgevoelig . Alle Bloemendaalse huishoudens krijgen in december een brief van de gemeente over de introductie van de nieuwe groene rolemmer. Op de meegestuurde antwoordkaart kan een keuze worden gemaakt voor een rolemmer van 140 of 240 liter. De gemeente verwijdert begin volgend jaar de tussenschotten uit de duobakken.

Grofvuil
Met ingang van 2005 mag grofvuil niet langer zonder aankondiging aan de openbare weg worden gezet. Om grofvuil op te laten halen moeten bewoners bellen voor een afspraak. Uiteraard kunnen bewoners grofvuil ook zelf naar de milieustraat brengen op de gemeentewerf aan de Brouwerskolkweg 2 in Overveen. Het inleveren van grofvuil is gratis voor inwoners van de gemeente Bloemendaal. De milieustraat is vanaf januari voortaan ook op zaterdagochtend geopend.

Kalender
De gemeente Bloemendaal heeft vanwege alle wijzigingen besloten een afvalkalender te ontwikkelen. De afvalkalender wordt eind december huis aan huis bezorgd. In de kalender worden de bewoners geïnformeerd over de inzameldata en de nieuwe wijze van inzamelen.

Voor vragen en informatie over huishoudelijk afval kunnen bewoners de Reinigingstelefoon bellen: (023) 522 57 23.

Redactie Maartje Pronk


 

donderdag 2 december 2004

Persbericht

PAS-65 wordt niet langer uitgegeven

Het college van B&W van Bloemendaal heeft besloten vanaf 1 januari 2005 geen passen 65 meer te verstrekken. Dit op verzoek van de staatssecretraris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf 1 januari 2005 is het voor idereen boven de 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Dit in het kader van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht.

Voor mensen van 65 jaar en ouder is het ook mogelijk op vertoon van dit identiteitsbewijs korting te krijgen voor het openbaar vervoer en culturele activiteiten (zoals o.a. bibliotheek, bioscoop, concertzaal en museum). Mensen die reeds in het bezit zijn van een PAS-65 kunnen deze blijven gebruiken voor korting op het openbaar vervoer en culturele activiteiten. Alleen kan de PAS-65 niet worden gebruikt als identiteitsbewijs.

Redactie Maartje Pronk


 

dinsdag 30 november 2004

Persbericht

Jongeren werken aan veiligheid op school

Burgemeester L.A. Snoeck-Schuller heeft het project Veilig In en Om School (VIOS) gestart op de jeugdconferentie 4 november 2004. Het VIOS-project is een samenwerking tussen het bureau Halt, de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Bloemendaal. De gemeente steunt de eerste pilot op één van de vier Bloemendaalse scholen voor Voortgezet Onderwijs met een bijdage van 17.000 euro(zie onderstaande foto). Momenteel is nog niet bekend welke van de vier scholen (Hartenlustschool, Montessori-College, Kennemer Lyceum, Guido de Bres) als pilot wordt gekozen. Het doel van het project is de veiligheid op en rond de school te verbeteren. De aanpak is onder andere leerlingen direct te betrekken en een rol te geven bij het verbeteren van de veiligheid van hun eigen school. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter op de hoogte zijn van incidenten in en om school dan de leraren. Door onbekendheid met incidenten bij leraren ontvangt de politie te weinig informatie en blijven preventie-inspanningen van de school beperkt.

vlnr Burgemeester L.A. Snoeck-Schuller, coördinator P. Nijssen van Bureau Halt en
projectleider J. Schlötjes van het VIOS-project

Cursussen voor leraren en leerlingen
De scholen bieden cursussen aan voor leraren en leerlingen, zoals ‘omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag’ en ‘teamgericht overleg over incidenten’. Enkele leraren worden getraind tot veiligheidscoördinator, hun taak is het project op school bespreekbaar te maken, uit te voeren, mee te helpen en vorm te geven. De leerlingen leren sneller te signaleren wat misgaat op school en hierover met medeleerlingen te spreken. Scholieren hebben vaak concrete, op ervaring gebaseerde ideeën ter verbetering van bestaande problemen. Zij gaan in discussie over incidenten op school en spreken daders aan op hun gedrag. De school wordt voor leerlingen meer hún plek en dit vermindert het aantal incidenten.

Registratie incidenten
De registratie van incidenten is belangrijk voor scholen om overzicht te houden op de resultaten van de inspanningen. De school zorgt voor de integratie van het VIOS-project in de dagelijkse praktijk. Uit de registratie komen problemen naar voren. De school kan zelf bepalen welke urgente zaken het eerst worden opgepakt, bijvoorbeeld toezicht houden op garderobe. Uiteindelijk wordt alles beschreven in een uitgebreid veiligheidsplan. Het doel is de veiligheid in en om de scholen te vergroten.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 30 november 2004

Persbericht

Burgemeester Bloemendaal herbenoemd

Bij Koninklijk Besluit van 4 november 2004 is mevrouw L.A. Snoeck-Schuller herbenoemd tot burgemeester van Bloemendaal. Met ingang van 16 januari 2005 gaat de herbenoeming in. Mevrouw Snoeck-Schuller werd op 16 januari 1999 burgemeester van deze gemeente.

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 9 november 2004

Persbericht

Gemeente organiseert informatieavond

25 november 2004

Vanaf 14 oktober jl. debateerde het gemeentebestuur van Bloemendaal op www.participatie.nl met vrijwilligersorganisaties over het vrijwilligersbeleid. Het aantal reacties op de geponeerde stellingen is mager. Volgens wethouder Bruins Slot zijn de reacties qua inhoud goed, maar is het aantal te laag om het gemeentelijk beleid hierop af te stemmen. “Ik ben verrast door de genuanceerde reacties. We hebben als gemeente bewust gekozen voor prikkelende stellingen, zoals ‘vrijwilligersorganisaties redden zich prima zonder gemeentelijke bemoeienis’ en ‘de gemeente moet zich richten op materiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties’. Het valt me op dat de reacties gematigd zijn. Men redt zich wel zonder gemeentelijke bemoeienis….. maar enige steun is welkom. De oproep van Elisabeth Grolman van ’t Net van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen: Gemeente laat ons in de toekomst alsjeblieft niet in de steek! U kan niet zonder de vrijwilligers en wij niet zonder U, klinkt uit het hart gegrepen. Hieruit spreekt de waardering die men heeft voor de rol die de gemeente speelt in het vrijwilligersbeleid. We moeten dan ook niet te snel concluderen dat gemeentelijk beleid overbodig is”, aldus de wethouder.

Nu het debat ten einde is, heeft de gemeente nog een paar vragen:
· Heeft de gemeente genoeg informatie om het nieuwe vrijwilligersbeleid vorm te geven?
· Hebben vrijwilligersorganisaties via het digitale debat wel hun zegje gedaan?
De gemeente wil daarom vrijwilligers uitnodigen hun mening te geven tijdens een informatieavond op donderdag 25 november van 19.30 uur tot 21.00 uur. Wethouder Bruins Slot gaat dan het live debat aan.

Redactie Maartje Pronk

 


maandag 08-11-2004

Persbericht

College Bloemendaal stelt beleidsregels

aanpak overhangend groen vast

Eén hindernis waarmee voetgangers en fietsers te maken krijgen, is overhangend (particulier) groen. Het college heeft daarom besloten overhangend groen te gaan aanpakken. Hiertoe hebben zij enkele algemene beleidsregels vastgesteld voor het snoeien van overhangend groen. Dit zijn de volgende regels:
- op wegen met een breed trottoir (breder dan 1.20 meter) moet minimaal 1.20 meter vrije ruimte overblijven voor de voetganger
- op wegen met een smal trottoir (smaller dan 1.20 meter) moet de volledige trottoirbreedte beschikbaar zijn en dus moet het groen tot de erfgrens worden teruggesnoeid
- fietspaden, parkeerstroken- en combinatie van parkeerstrook en voetpad moeten vrij zijn van overhangend groen
- de vrije hoogte boven trottoirs, fietspaden en parkeerstroken moet minimaal 2.20 meter bedragen
- lampen aan lichtmasten (armaturen) en verkeersborden moeten altijd vrij zijn van beplanting.

De controleurs openbare buitenruimte controleren in de maanden november en december 2004 of beplantingen op de juiste wijze zijn gesnoeid. Indien het snoeien niet naar behoren is geschied kunnen de controleurs proces-verbaal opmaken of kan de gemeente, op kosten van nalatigen, tot snoeien overgaan.

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 26 oktober 2004

Persbericht

Drempels zorgen voor afname

sluipverkeer

Een paar jaar geleden zijn door de gemeente Bloemendaal verkeersdrempels en plateau’s geplaatst in Oosterduin te Aerdenhout. Deze verkeersdrempels zijn geplaatst op onder meer de Waal Malefijtlaan en de Oosterduinweg om het sluipverkeer te verminderen. De gemeente heeft de resultaten van het plaatsen van verkeersdrempels onder andere beoordeeld op basis van het gemiddeld aantal auto’s per etmaal. Een week lang is elk etmaal gemeten hoeveel auto’s de verkeersdrempels passeren.

De conclusies van deze evaluatie zijn positief. Vooral gezien het feit dat de metingen zijn gedaan op de drukste wegen. Ter illustratie het volgende. Na aanleg van de verkeersdrempels is op deze wegen het aantal auto’s per etmaal met maar liefst 17% gedaald. Namelijk van gemiddeld 1121 auto’s per etmaal naar gemiddeld 930 auto’s per etmaal.

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 12 oktober 2004

Persbericht

Natuur en cultuurhistorie richtsnoer voor

ontwikkeling woningen Park Brederode

Respect voor de bestaande cultuur-historie; aansluiting bij het omliggende duinlandschap en een bebouwing die ‘dienstbaar’ is aan het omliggende parkgebied. Dat is de basis voor het Referentiekader Beeldkwaliteit voor Park Brederode. Het College van B&W van Bloemendaal heeft dinsdag 12 oktober 2004 met het ontwerp Referentiekader Beeldkwaliteit ingestemd. Daarmee is de ontwikkeling van dit bijzondere project een belangrijke stap verder gekomen.

Park Brederode staat voor de herontwikkeling van het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, een voormalig psychiatrisch ziekenhuis. Meer dan 160 jaar was dit terrein van 35 hectare van de buitenwereld afgesloten. Straks is dat anders. Het Referentiekader Beeldkwaliteit spreekt letterlijk van het openzetten van de hekken. Park Brederode is - naar Nederlandse maatstaven - een opvallend project door de bijzondere kwaliteit van de natuur. Het duinlandschap geeft, in combinatie met de parkachtige opzet, een bijzonder karakter aan het terrein. Daarnaast springt de cultuurhistorie in het oog, met name door de opvallende architectuur van het 160 jaar oude hoofdgebouw van architect J.D Zocher jr. Met zijn gevelbreedte van meer dan 100 meter vormt het een kenmerkend historisch element in Park Brederode.

Verschillende woonsferen
Het Referentiekader Beeldkwaliteit bouwt voort op die bijzondere eigenschappen van het terrein. De maximaal 350 woningen die in het park komen, worden zeer zorgvuldig afgestemd op het landschap van Park Brederode zelf, de omliggende (natuur)gebieden en de plaatsen Bloemendaal en Santpoort. Binnen het plangebied van Park Brederode leidt dat tot verschillende woonsferen in de woongebieden. De bewoners van de toekomstige woongebieden Parkzicht en Duin & Beek wonen aan de voet van de Kennemerduinen. De architectuur van de woningen en het materiaalgebruik zijn daar op afgestemd. Er worden natuurlijke materialen gebruikt en de woningen liggen wat ‘verstopt’ in de begroeiing. Het heeft daarmee een wat ruiger karakter. De woongebieden Duinzicht en Brederodelaan liggen meer in een parkachtige omgeving, overgaand in de bebouwing langs de Brederodelaan. Dit is een gebied waar meer ruimte is voor bijvoorbeeld siertuinen. Het is een zeer groene, wat gecultiveerde, woonomgeving die aansluit bij aangrenzende woonwijken. De derde woonsfeer wordt tot slot gevormd door Villa Zocher, het voormalige hoofdgebouw. Dit is een woonomgeving voor mensen die van een zekere statigheid houden en diverse woonvoorzieningen onder handbereik.

De helft van het totale terrein heeft een parkbestemming. Bij de inrichting wordt gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken naar de Natuurwaarden Uit die onderzoeken blijkt dat Park Brederode een grote potentie aan natuurwaarden heeft, zowel waar het planten als dieren betreft. Een deel van het park wordt daarom ingericht als natuurpark, dat onder meer gebruik maakt van het aanwezige kwelwater uit de duinen. Daarnaast wordt cultuurpark aangelegd, deels op basis van het oorspronkelijke ontwerp van architect Zocher. Tussen parken en woongebieden zijn geen harde grenzen, op het deel van het terrein waar woningen komen, loopt (park)landschap op een natuurlijke wijze in de woongebieden door.
Het Referentiekader Beeldkwaliteit is opgesteld door DS Landschapsarchitecten uit Amsterdam, in samenwerking met Jef Reintjens architecten, Dam & partners architecten en Rapp + Rapp architecten.

Vervolgstappen
Het Referentiekader Beeldkwaliteit wordt op 9 november 2004 besproken in de raadscommisie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal, daarna volgt op 18 november vaststelling door de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor Uitwerkingsplannen, waarin op detail op de beeldkwaliteitwordt ingezoomd. Vervolgens worden per deelgebied bouwplannen gemaakt. De verwachting is dat in 2006 de bouw van de eerste woningen gaat starten, daarna volgt de parkaanleg.

Redactie Maartje Pronkmaandag 11 oktober 2004

Persbericht

Digitaal Debat Vrijwilligerswerk

in Bloemendaal

Vanaf donderdag 14 oktober 20.00 uur discussieert het gemeentebestuur van Bloemendaal drie weken lang op de website www.participatie.nl met vrijwilligers en hun organisaties. De gemeente wil van de organisaties horen wat zij van de gemeente in 2005 verwachten. Moeten de huidige activiteiten van de gemeente in 2005 ook plaatsvinden of is er behoefte aan iets anders? Het digitale debat duurt drie weken. Iedere week geeft de gemeente via het plaatsen van een stelling het startsein voor het debat. De eerste stelling luidt: Bloemendaalse vrijwilligers en organisaties redden zich prima zonder gemeentelijke bemoeienis.

Verantwoordelijk wethouder Bruins Slot zegt over de keuze van de stelling: “We hebben bewust voor een prikkelende stelling gekozen. Ik denk dat deze stelling vrijwilligers en organisaties uitnodigt om te reageren”.

Via het digitale debat krijgt de gemeente een beeld van de wensen en behoeften van de vrijwilligers. De reacties worden gebruikt voor het toekomstige beleid. Een tweede doelstelling van het debat is dat vrijwilligers met elkaar in contact komen. Veel organisaties ervaren dezelfde knelpunten, via het digitale debat kunnen tips en oplossingen worden uitgewisseld.

Op 14 oktober vanaf 20.00 uur geeft een Bloemendaalse vrijwilliger tijdens de raadsvergadering als eerste een reactie op de stelling. Vervolgens kunnen wethouder Bruins Slot, collegeleden en raadsleden hier direct op reageren.

Alle andere Bloemendaalse vrijwilligers kunnen via hun PC thuis direct meedoen aan het debat. In de vestigingen van de openbare bibliotheek in Vogelenzang en Bloemendaal staat een computer met internetverbinding. Vrijwilligers die hier gratis gebruik van willen maken moeten wel een uitnodigingsbrief van de gemeente tonen. Deze brief is bij de receptie van het gemeentehuis in Overveen af te halen.

Discussie over andere onderwerpen dan het vrijwilligerswerk is mogelijk in het algemene discussieforum van de gemeente. Dit forum is voor iedereen toegankelijk.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 27 september 2004

Persbericht

Straatfeesten in Overveen en Vogelenzang

19 september 2004

Op zondag 19 september 2004 heeft het jeugdhonk Vogelenzang en het het comite Vrijburglaan een straatfeest gehouden in Vogelenzang en Overveen.
Beide feesten zijn druk bezocht door de kinderen uit de buurt en buurtgenoten. De gemeente heeft zowel aan het comite Vrijburglaan als aan het Jeugdhonk € 500,- geschonken.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 27 september 2004

Persbericht

80 jaar vrijwillige brandweer Bloemendaal

Brandweershow op 18 september 2004

Op zaterdag 18 september werd het 80-jarige bestaan van de vrijwillige Brandweer Bloemendaal groots gevierd met een dag vol evenementen en demonstraties.
Een opvallend onderdeel van deze brandweershow-dag was het abseilen vanaf de watertoren, waarvoor z'n 70 deelnemers vantevoren een kaartje hadden gekocht. Verder werd getoond hoe kleine brandjes zoals de 'vlam in de pan' gedoofd worden en werden er demonstraties met reddingsgereedschap en reddingshonden gegeven. Ook was er een klimmuur voor de jeugd.
Daarnaast werd er ook goed voor de inwendige mens gezorgd.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 10 september 2004

Persbericht

Herbenoeming burgemeester Bloemendaal

De vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester van Bloemendaal heeft haar advies aan de gemeenteraad vastgesteld. De raad moet een aanbeveling uitbrengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad beslist hierover op 16 september 2004.

De commissie bestaat uit de voorzitters van alle fracties in de gemeenteraad.

De commissie adviseert unaniem positief over

de herbenoeming van mevrouw L.A Snoeck-Schuller met ingang van 15 januari 2005.

De commissie betreurt het dat over de herbenoeming met mevrouw Snoeck de afgelopen weken berichten in de pers zijn verschenen, die de vertrouwelijkheid rondom de herbenoeming doorkruisen. Het seniorenconvent (de fractievoorzitters) heeft besloten een onderzoek te laten instellen.

De commissie wenst mevrouw Snoeck succes bij haar laatste periode als burgemeester.

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 7 september 2004

Persbericht

Preventieproject gestart tegen auto-inbraken in de gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal en de politie Duinrand werken vanaf augustus 2004 samen in het preventieproject dat gericht is op het terugdringen van het aantal diefstallen uit auto's.


In de gemeente Bloemendaal komt het openbreken van auto’s vaak voor, met name op parkeerplaatsen in Bloemendaal en Overveen. In 2001 is er in totaal in 307 auto’s ingebroken, in 2002 waren dat er 201 en in 2003 betrof het 216 auto’s. Gemeente en politie vinden deze aantallen te hoog en zijn daarom gezamenlijk een preventieproject gestart om auto-inbraken terug te dringen. Het project duurt tot eind 2004. In 2004 is het doel het aantal aangiften bij de politie te reduceren met 10 procent. Startmoment was de overhandiging van de speciale preventieflyer door de teamchef G. van den Berg aan burgemeester L.A. Snoeck-Schuller op 22 juni 2004.

Startmoment preventieproject

Preventieflyer

Het preventieproject omvat de volgende activiteiten:
- de plaatsing van nieuwe attentieborden met daarop de tekst: ‘Niets erin… Niets eruit’ of ‘Op slot buit eruit’. Deze borden komen te staan bij de ingang van het parkeerterrein bij de Tetterodehal in Overveen, bij het parkeerterrein Bergweg (scouting) te Bloemendaal en bij het parkeerterrein van de voetbalclub in Vogelenzang aan de Henk Lensenlaan;

- extra surveillance door de politie op de plaatsen waar auto-inbraken veel voorkomen;

- de gebiedsagent controleert geparkeerde auto’s en voorziet de auto’s van een kleine brochure over wat hij aantreft;

- de gemeentelijke toezichthouders voorzien geparkeerde auto’s op de bekendste plekken waar auto-inbraken plaatshebben van een speciale preventieflyer. De flyer bevat tips om inbraak in een auto te voorkomen. De automobilist kan de voorzijde van flyer op het dashboard neerleggen. Hiermee geeft de automobilist een duidelijk signaal af, dat hij of zij het advies van de politie opvolgt;

- de horeca-instellingen en sportclubs die in de buurt liggen van de probleemplaatsen zijn geïnformeerd via een voorlichtingsbrief en de flyer. Aan hen is verzocht hun gasten en leden te attenderen op het risico van auto-inbraken door de voorlichtingsbrief en preventieflyer op een zichtbare plek op te hangen;

- op de gemeentelijke website (www.bloemendaal.nl) staat onder Wonen en milieu | Veiligheid | Actueel informatie voor burgers over het preventieproject. Ook worden de meest 'beruchte' plaatsen waar veel auto-inbraken plaatsvinden genoemd en staan de tips van de politie om auto-inbraak te voorkomen.

De speciale preventieflyer is af te halen bij de receptie van gemeentehuis.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 7 september 2004

Persbericht

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Op 6 september 2004 heeft de heer M. Rutte, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in Amsterdam een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan prof.dr. B.M.S. van Praag, wonende te Bloemendaal.
Professor Van Praag (65) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding is uitgereikt ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar 2004 / 2005 van de Univeriteit van Amsterdam.

Professor Van Praag voltooide zijn studie Econometrie (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1968 (cum laude) promoveerde.

Vervolgens was hij onder meer:
1972 – 1984 hoogleraar Economie aan de Universiteit van Leiden en mededirecteur van het Onderzoekscentrum voor Openbare Economie. Hij kwam tot de conclusie dat de welvaartsbevinding van mensen in kaart gebracht kan worden. Met een unieke kring van promovendi ontwikkelde hij toepassingsmogelijkheden voor belangrijke beleidsvragen als het meten van armoede en het meten van compensatie voor geluidhinder. Hij stond aan de basis van de zogenoemde “Leidse methode” of “de Leidse school”.
1984 – 1992 hoogleraar Mathematische Economie aan het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij geldt als een van de grondleggers (1987-1992 bestuursvoorzitter) van het Tinbergen Instituut, de gezamenlijke onderzoekschool van de Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, dat inmiddels als toonaangevend geldt.
1992 – 2004 hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geldt als een creatief en eigenzinnig wetenschapper met een grote betrokkenheid bij de samenleving.
Zijn subjectieve benadering, die indertijd als tegendraads gold, krijgt in internationale wetenschappelijke kringen steeds meer waardering.

Vanuit zijn bijzondere expertise op zijn vakgebied en als wetenschapper vervulde prof. Van Praag daarnaast verschillende functies, onder andere voorzitter van de sectie Economische Wetenschappen van de Nederlandse Academische Raad (1972-1978), associate editor van het Journal of Health Economics (1980-1990), (plv.) kroonlid van de Sociaal Economische Raad (1984-1988), bestuurslid van de European Economic Association (1986-1990), lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1988-1992), plv. kroonlid van de SER (1988-1994), lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1999-heden).

Voorts was hij medeoprichter van de Liberaal Joodse Gemeenten in Rotterdam (1969) en lid van de gemeenteraad van Bloemendaal, tevens voorzitter van de VVD-fractie (1998-2000).

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 2 september 2004

Persbericht

Dag voor de Ouderen

Bent u een oudere, woont u in de gemeente Bloemendaal en wilt u er een dagje tussenuit? Dat kan want de stichting WOB (Welzijn Ouderen Bloemendaal) nodigt u uit om op vrijdag 1 oktober 2004 mee te gaan winkelen in Bataviastad, bij Lelystad. Internationale topmerken van kleding, cadeauartikelen, boeken, cd’s, juwelen en beautyproducten bieden hun producten aan met flinke kortingen. Ook is Batavia Stad gebouwd in de vorm van een 17e eeuwse versterking.

Mensen die slecht ter been zijn en rolstoelers zijn ook van harte uitgenodigd. Aan deze dag, inclusief vervoer per bus en lunch, zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich tot en met 27 september 2004 telefonisch aanmelden bij het Welzijn Ouderen Bloemendaal, tel. (023) 525 0366. Deelname is op volgorde van aanmelding in verband met het gelimiteerde aantal plaatsen.

Redacatie Maartje Pronk

 


woensdag 1 september 2004

Persbericht

‘Een schoon strand doe je samen’

In 2004 is de gemeente Bloemendaal met een campagne gestart om het strand schoner te houden. Met paviljoenhouders zijn onder andere afspraken gemaakt over het schoonhouden van het strand. Strandafvalzakjes zijn uitgereikt aan strandbezoekers. Opruimacteurs van de Stichting Nederland Schoon zijn actief geweest bij het strand van Bloemendaal aan Zee, om strandgangers op een speelse manier duidelijk te maken dat afval in de prullenbak dient te belanden en niet op strand of straat.Ook zijn diverse posters geplaatst van de Stichting Nederland Schoon, met de slogan ‘met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak’.

Staalbedrijf Corus IJmuiden heeft de gemeente Bloemendaal bij deze campagne ondersteund. Als producent van staal voor onder meer drankenblikjes voelt Corus zich betrokken bij het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Blikjes vormen weliswaar een klein onderdeel van het zwerfafval, maar ze zijn zeer zichtbaar. Veel mensen beseffen nog niet dat als je een blikje in de afvalbak gooit, het weer wordt gerecycled. Zo wordt al zo’n 80% procent van alle blikverpakkingen in Nederland gerecycled.

Op vrijdag 27 augustus werd in paviljoen Woodstock stilgestaan bij de gezamenlijke strandactie, in aanwezigheid van de Nederland Schoon opruimacteurs, wethouder Bruins Slot, Corus directeur mevr. Oudeman en de paviljoenhouders (zie bijgaande foto).
De gemeente Bloemendaal, de paviljoenhouders en Corus hebben de intentie uitgesproken om deze samenwerking in de zomer van 2005 voort te zetten.

Redactie Maartje Pronk


 

donderdag 26 augustus 2004

Persbericht

Geen aanvullende verkeersmaatregelen

in Bovenwegkwartier


In 2003 is het Bovenwegkwartier te Aerdenhout ingericht als 30-km gebied. Het college van Bloemendaal heeft destijds gekozen voor een sobere inrichting van het gebied. De reden hiervoor is dat een groot deel van de bewoners van het Bovenwegkwartier tegen het leggen van verkeersdrempels was. Bovendien is er geen sprake van doorgaand en sluipverkeer. Alleen op de twee toegangswegen aan de rand van het 30-km gebied zijn verhoogde plateau’s gekomen en 30 km-borden geplaatst. Dit zijn de Overste Den Oudenlaan/ Juliana van Stolberglaan en Bovenweg/ Karel Doormanlaan.

Voordat het Bovenwegkwartier een 30-km gebied was, reed 85% van de automobilisten op de Karel Doormanlaan sneller dan 30 km per uur. Medio 2004 zijn snelheidsmetingen gedaan om te achterhalen of automobilisten hun snelheid aanpassen. In de Karel Doormanlaan blijkt dat circa drie keer zoveel automobilisten zich aan de 30 km per uur houden (38 % ten opzichte van 15% in 2002. Door 30 km-borden en verhoogde plateau’s te plaatsen is de snelheid van automobilisten verminderd .
Het treffen van aanvullende verkeersmaatregelen vindt het college van Bloemendaal dan ook niet nodig.

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 17 augustus 2004

Persbericht

Bloemendaal treedt op tegen

geluidsoverlast op het strand


Tijdens geluidmetingen op 4 en op 7 augustus 2004 constateerde de gemeente dat de geluidsnormen bij drie strandpaviljoens zijn overschreden. Dit zijn strandpaviljoens Q-Beach, Bloomingdale en Woodstock. Het college van Bloemendaal vindt dit onacceptabel en heeft besloten sancties op te leggen om overtredingen in de toekomst te voorkomen. Bij elke nieuwe overtreding vordert de gemeente een dwangsom van € 7.500 per dag in. Het besluit van het college geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

In september 2003 heeft het college van b. en w. geluidsnormen voor het strand vastgesteld. Op het strand geldt een geluidsnorm van 65 decibel tot 23:00 uur ’s avonds en na 23:00 uur, 50 decibel. Deze geluidsnorm geldt op iedere dag van het strandseizoen.

Bij het opstellen van de geluidsnormen is met de belangen van alle partijen rekening gehouden. De geluidsnormen zijn ruim genoeg genomen om een gezonde exploitatie van de strandpaviljoens mogelijk te maken. Bovendien zijn de geluidsnormen streng genoeg om de geluidsoverlast voor andere strandbezoekers op een aanvaardbaar niveau te houden.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 13 augustus 2004

Persbericht

Acties Schoon Strand 2004


op 15 augustus van 12:00 tot 16:00 uur op het strand bij Parnassia
op 27 augustus van 12:00 tot 16:00 uur op het strand bij Bloemendaal aan Zee

Dit jaar doet Bloemendaal opnieuw mee aan het 'strandschoonmaakproject' van Stichting Nederland Schoon, maar dan nog intensiever dan vorig jaar. Via de strandpaviljoens, de reddingsbrigade en de horeca bovenop de Kop van Zeeweg worden in augustus op 2 dagen in totaal dertigduizend afvalzakjes verspreid waar strandbezoekers hun afval in kunnen deponeren. Hiervoor worden acteurs ingehuurd die strandgasten op een ludieke manier op hun gedrag wijzen.

Jaarlijks haalt de gemeente Bloemendaal zo'n 300 ton afval van het strand. Tijdens topdagen met mooi weer en Beachbop wordt er soms wel vijftig ton afval door strandgangers achtergelaten tijdens een weekeinde. De gemeente is jaarlijks ruim 120.000 euro kwijt aan het opruimen van het strand.

Nieuw dit jaar is de actie bij paviljoen Vroeger met de zogenaamde strandasbak.
Van het aantal strandbezoekers rookt grofweg 30 procent. Dit veroorzaakt een niet te onderschatten verontreiniging van de stranden: 40 procent van het zwerfafval is afkomstig van sigaretten!

zie ook www.nederlandschoon.nl/00algemeen/projecten/recreatie/strand/strand.htm
en www.strandasbak.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 9 augustus 2004

Persbericht

Wegwerkzaamheden Bloemendaalseweg-Busken Huetlaan

In de periode van 17 augustus tot en met 21 oktober 2004 wordt gewerkt aan de Bloemendaalseweg vanaf de Dompvloedslaan tot en met de Busken Huetlaan. De gemeente Bloemendaal maakt van deze gelegenheid gebruik om de weginrichting aan te passen aan de richtlijnen voor duurzaam veilig verkeer. Dit betekent dat op beide wegen de fietsstroken worden vervangen door verhoogde fietspaden. Voor fietspaden is meer ruimte nodig dan voor fietsstroken. Daarom worden de rijbaan en de trottoirs iets smaller op de Busken Huetlaan en het deel van de Bloemendaalseweg tot de noordelijke inrit van het gemeentehuis. Het trottoir aan de oostzijde van de Bloemendaalseweg ter hoogte van Buytentwist (schuin tegenover het gemeentehuis) en de Parkweg komt daardoor helaas te vervallen. Aan het einde van het trottoir worden zebrapaden aangelegd om voetgangers veilig over te laten steken. Ter hoogte van Bloemendaalseweg 150 en 162 worden asfaltdrempels aangelegd teneinde de snelheid te beperken tot maximaal 50 km per uur. Vergelijkbare asfaltdrempels zijn ook op de Bloemendaalseweg en de Militairenweg aangelegd.

Gedurende de werkzaamheden zijn de volgende omleidingen van kracht:
· vanaf de N208 (Delftlaan) wordt voor verkeer richting Zandvoort/Overveen een route aangegeven via de Kleverlaan (Haarlem) – Verspronckweg – Korte Verspronckweg;
· vanaf de Zeeweg wordt verkeer richting Bloemendaal (en Alkmaar) omgeleid via de Julianalaan – Korte Verspronckweg – Verspronckweg – Kleverlaan;
· verkeer richting Bloemendaal komend vanaf de Zijlweg in Haarlem wordt verwezen naar de Westelijke Randweg;
· verkeer komend vanuit Aerdenhout wordt omgeleid via de Zijlweg – Westelijke Randweg – Kleverlaan; voor verkeer vanuit Bloemendaal geldt de omgekeerde route.

Ook de bussen van lijn 6 moeten tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De omleidingsroute is in overleg met Connexxion bepaald en loopt via de Verspronckweg en de Kleverlaan.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 12 juli 2004

Persbericht

College b. en w. past ontwerprichtlijn

verkeersdrempels toe

In de gemeente Bloemendaal zijn bij de inrichting van de 30 km-verblijfsgebieden en de gebiedontsluitingswegen snelheidsremmende voorzieningen, verkeersdrempels, aangelegd. Uit een evaluatie blijkt dat niet alle verkeersdrempels hetzelfde remmende effect hebben. Ook de zichtbaarheid en het comfort van de verkeersdrempels verschilt aanzienlijk.

De gemeente heeft naar aanleiding van deze evaluatie een standaard ontwerprichtlijn voor verkeersdrempels - en plateaus opgesteld. In deze richtlijn staan omschrijvingen en technische eisen voor de aanleg van verkeersdrempels en andere remmers voor snelheden van 30, 50 en 60 kilometer per uur. De richtlijn wordt nu toegepast bij het ontwerp van nieuwe drempels. Bestaande drempels worden aan de richtlijn aangepast. Verkeersdrempels die door de gemeente of door derden worden gemaakt, worden zowel in de ontwerpfase als na de aanleg getoetst aan deze richtlijn. Drempels die niet voldoen worden afgekeurd.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 9 juli 2004

Persbericht

Parkeerverbod Duinlustweg

Het college van b. en w. van Bloemendaal stelt een parkeerverbod in voor beide zijden van de Duinlustweg. Dit verbod geldt vanaf 100 meter ten zuiden van de ingang van landgoed Koningshof tot de kruising met de Brouwerskolkweg, uitgezonderd de parkeerstrook bij Kraantje Lek.

Recreatieve bestemmingen langs de Duinlustweg zoals Landgoed Koningshof, Kraantje Lek en Middenduin trekken met name in het weekend veel bezoekers. Het college van b. en w. heeft besloten het parkeerverbod vanaf 28 juni 2004 in te stellen omdat bezoekers in de bermen of op het fietspad van de Duinlustweg parkeren. Dit parkeergedrag veroorzaakt een beschadigde berm en verkeersonveilige situaties op het fietspad.

Redactie Maartje Pronkmaandag 5 juli 2004

Persbericht

Officiële opening

van seniorenwooncomplex

'De Voghelsanck'

Op woennsdag 30 juni 2004

is in Vogelenzang het seniorencomplex en wijksteunpunt 'De Voghelsanck' aan de Teylingerweg 79 geopend.

Ter gelegenheid hiervan onthulde de burgemeester tezamen met de directeur van Woonzorg Nederland (de eigenaar van het complex) een kunstwerk.
Het kunstwerk heet 'Dikke vriendinnen'. Het is van de kunstenaar Ad Haring uit Delft.

'De Voghelsanck' is een kleinschalig wooncomplex voor 55-plussers. Door de extra faciliteiten zoals bibliotheek, peuterspeelzaal, fysio- en tandartsenpraktijk en kantoor van WOB (Welzijn ouderen Bloemendaal) krijgt het complex een belangrijke functie als wijksteunpunt in Vogelenzang.

Redactie Maartje Pronk


 

vrijdag 2 juli 2004

Persbericht

Bloemendaal tekent klimaatafspraak

Noord-Holland

De gemeenten Bloemendaal, Bergen, Drechterland, Graft De Rijp, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Naarden, Purmerend, Stede Broec, Schermer, Venhuizen, Zaanstad en het Amsterdamse stadsdeel Osdorp hebben eind juni 2004 hun handtekening gezet onder een klimaatafspraak met gedeputeerde Albert Moens van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de bijeenkomst in Zaandam overhandigde Wethouder Goote de subsidie-aanvraag van de gemeente Bloemendaal voor de uitvoering van klimaatbeleid aan Wim Berns die namens VROM vertegenwoordigd was. Ook ondertekende wethouder Goote een klimaatafspraak met de provincie Noord-Holland waardoor de gemeente zich verplicht om haar plan van aanpak uit te voeren. De gemeente Bloemendaal kreeg twee symbolische cheques: van VROM een cheque van € 45.012,- (voor de investering in tijd) en van de Provincie een cheque van €115.000,- (voor technische aanpassingen voor duurzame energie).

De gemeente Bloemendaal gaat de komende jaren verschillende projecten uitvoeren. Zo worden o.a. de eigen gebouwen eens kritisch doorgelicht en zonodig aangepast, bewoners worden geinformeerd over verschillende vormen van duurzame energie, energie prestatie adviezen (E.P.A.'s) en een verscherpte energie prestatie coefficient (E.P.C.), en er wordt een duurzame energie-scan over de gehele gemeente Bloemendaal uitgevoerd

De deelnemende gemeenten, de gemeente Alkmaar en de provincie zelf dienden ook hun plan van aanpak Klimaatbeleid in bij het ministerie van VROM. In totaal hebben nu 45 gemeenten en Amsterdamse stadsdelen in Noord-Holland een klimaatovereenkomst getekend. Hiermee heeft onze provincie zijn koploperspositie in Nederland versterkt

De tijd dringt! Door toenemende CO2-uitstoot warmt de aarde op. De reële dreiging van een warmer klimaat en als gevolg daarvan een stijgende zeespiegel is in Noord-Holland voelbaar. Kortom: de thermometer staat veel te hoog. Daarom is actie nodig! In totaal hebben nu 45 Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse stadsdelen een plan van aanpak opgesteld om de CO2-uitstoot in de eigen gemeente te verminderen. Zo werken zij samen met de provincie aan realisatie van de provinciale doelstelling om eind 2005 1,13 megaton CO2 te reduceren (dat is vergelijkbaar met 170.000 huishoudens). Ook dragen zij bij aan de landelijke doelstelling om 6% energiebesparing (in 2010) en 10% duurzame energie (in 2020) te halen.

BANS-klimaatconvenant
Voor de uitvoering van het plan van aanpak Klimaatbeleid ontvangen gemeenten en stadsdelen subsidie van het Rijk (VROM) in het kader van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl Klimaatconvenant (BANS). De subsidie (met een vastgesteld maximumbedrag per gemeente) dekt de helft van de personele kosten en kosten voor communicatie; de andere helft betalen gemeenten zelf. Het BANS-convenant is in 2002 afgesloten tussen Rijk, provincies (IPO) en gemeenten (VNG). De regeling sluit per 1 augustus 2004.
Gemeenten hebben de beste positie om klimaatbeleid om te zetten in concrete maatregelen. Daarbij kunnen zij kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren. Te denken valt aan energiebesparing in woningen en kantoren, inzet van duurzame energie en maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening of verkeer en vervoer. Naast de subsidie worden gemeenten door SenterNovem ondersteund met kennis en ervaring op het gebied van klimaatprojecten. Op dit moment zijn er nog zo’n 150 gemeenten in Nederland bezig met de voorbereidingen van klimaatbeleid. Er zijn ruim 80 BANS-aanvragen bij VROM ingediend, waarvan circa 30 door Noord-Hollandse gemeenten.

Provinciaal klimaatbeleid in Noord-Holland
Door ondertekening van de klimaatafspraak met de provincie verplicht de gemeente zich tot uitvoering van het door haar opgestelde klimaatbeleid. Daardoor krijgt de gemeente toegang tot de provinciale subsidies voor duurzame energie zoals warmtepompen, zonnecellen, biomassa-installaties of een CO2-arm gemeentegebouw. Daarnaast blijft het CO2-Servicepunt de gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Tot nu toe heeft de provincie Noord-Holland met 45 gemeenten en stadsdelen een klimaatafspraak getekend. Zij wil uiterlijk
1 augustus 2004 met circa 50 gemeenten en stadsdelen een overeenkomst hebben gesloten.


Samenwerking SenterNovem, ARC en CO2-Servicepunt
SenterNovem, Energiebureau ARC van de gemeente Amsterdam en het CO2-Servicepunt werken nauw samen met elkaar. Het CO2-Servicepunt van de provincie Noord-Holland ondersteunt in samenwerking met SenterNovem de andere gemeenten in de provincie Noord-Holland. Energiebureau ARC ondersteunt in samenwerking met SenterNovem de Amsterdamse stadsdelen bij het opstellen van klimaatbeleid.

Zie ook:
www.klimaatbeleid.novem.nl of www.co2-servicepunt.nl of www.arc.amsterdam.nl

Redactie Maartje Pronkwoensdag 23 juni 2004

Persbericht

Bloemendaal stelt gemeentelijke

monumentenlijst 2004 vast

Het college van b. en w. heeft op 1 juni 2004 de gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld. Op deze lijst staan 53 monumenten in Bloemendaal. Monumenten zijn gebouwen en terreinen die vanwege hun gaafheid, zeldzaamheid, stedenbouwkundige, architectonische of cultuurhistorische
waarde of herkenbaarheid van algemeen belang zijn.

Voor monumenten gelden andere regels dan voor ‘normale’ gebouwen en terreinen, omdat de gemeente de monumenten wil beschermen en in stand wil houden. Bij het aanvragen van bouwvergunningen en wijzigingsvergunningen gelden strengere regels. Een wijzigingsvergunning is nodig indien je bijvoorbeeld iets aan het uiterlijk van het monument verandert. Bij een monument wordt namelijk gekeken naar de gevolgen voor de monumentale waarden van het pand. Voor het verrichten van restauraties en onderhoud kan subsidie bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeenteraad heeft besloten hiervoor jaarlijks een bedrag van € 45.000,- ter beschikking te stellen.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 21 juni 2004

Persbericht

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

De burgemeester van Bloemendaal, mevrouw L.A. Snoeck-Schuller, heeft zondag 20 juni jl. een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer A. van Batenburg, wonende te Bloemendaal.
De heer Van Batenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding in verband met het feit dat hij dit jaar 55 jaar zwemtrainer is.

Ok van Batenburg was indertijd werkzaam als sportleider bij Heliomare te Wijk aan Zee.
Daarnaast maakte en maakt hij zich in het bijzonder verdienstelijk voor de zwemsport als trainer, coach, stimulator en opvoeder.

In 1950 was hij oprichter van de zwemploeg “De Watervrienden”. In de periode 1959 – 1973 was hij medeoprichter en zwemtrainer bij “Njord ‘59”, een vereniging die groeide van ca. 60 naar ca. 200 leden. Van 1973 – 1991 was hij trainer bij zwemvereniging DWR (De WaterRatten) te Haarlem, die in 1982 fuseerde met “Njord ‘59” tot “Rapido ‘82”. Betrokkene is lid van verdienste
van “Rapido ‘82” (600 leden).
Daarnaast was Ok van Batenburg in de periode 1991 – 2003 actief bij onder meer Gay Swim Amsterdam en DWT (De Watertrappers) Haarlem. Vanaf 2003 is hij weer zwemtrainer van de jongste jeugd bij “Rapido ’82”.
Voorts maakt hij zich verdienstelijk als “buddy” van verschillende aidspatiënten en komt hij op voor de minderbedeelden en sociaal zwakkeren in onze samenleving.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats na afloop van de jaarlijkse “open water” zwemwedstrijden die de Haarlemse zwem- en waterpolo vereniging Rapido ’82 op zondag 20 juni 2004 organiseert in de kanobaan van recreatiegebied Spaarnwoude.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 15 juni 2004

Persbericht

Bloemendaal bespreekt concept kadernota 2005

Afgelopen woensdag 9 juni 2004 is door het college van B&W de concept kadernota 2005 aan de Raad gepresenteerd. De nota is een richtlijn. Deze geeft aan voor de jaren 2005 tot en met 2008 wat moet, als gevolg van wet –en regelgeving en wat kan, in de vorm van beleidsprioriteiten. Het belangrijkste doel van de kadernota is inzicht geven in de beschikbare financiële ruimte voor de komende jaren.

Als gevolg van rijksbezuinigingen ontvangt de gemeente Bloemendaal de komende jaren circa
€ 350.000 minder dan begroot. De belangrijkste andere gemeentelijke inkomst, de OZB, is aan het begin van deze raadsperiode gemaximeerd. Het college stelt daarom voor de opbrengst van binnenkort te verkopen gemeentelijke woningen en grond aan te wenden voor het vervroegd afschrijven van investeringen met een maatschappelijk nut, zoals bijvoorbeeld wegen,
lantaarnpalen, aanleg plantsoenen en sportvelden. Hierdoor vallen de kapitaallasten voor de komende jaren weg. Op deze manier gebruikt de gemeente deze eenmalige inkomsten om de structureel dalende rijksinkomsten voor een groot deel op te vangen.

Het college doet in de concept Kadernota een aantal voorstellen aan de Raad. Zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een lokaal veiligheidsbeleid in 2005. In de dorpskern Overveen komt een voorziening voor kinderopvang. Tevens bestaat het voornemen uiterlijk voor 1 januari 2005 een lokaal loket voor ouderen en gehandicapten te openen. Ouderen kunnen dan gemakkelijker toegang krijgen tot voor hen belangrijke voorzieningen.

De Raad heeft een aantal op- en aanmerkingen gegeven op de concept kadernota 2005. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor een integraal accommodatiebeleid voor sportverenigingen, voor de fusie met brandweer Haarlem en voor de uniformering van subsidies. Verder is gesproken over een dorpskernenbeleid, waarin aandacht wordt geschonken aan het opheffen van de
leegstand van winkels in Bloemendaal en Overveen, verbetering van openbaar vervoer en parkeermogelijkheden. Deze op- en aanmerkingen worden meegenomen in een vernieuwde versie van de concept kadernota 2005, waarover de Raad op 8 juli 2004 een besluit gaat nemen.

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 10 juni 2004

Persbericht

"Dansen met opa"

Muziek Theater Voorstelling Wanders Wonderlijke Werkstuk “Dansen met Opa”.
Zondag 20 juni 2004, aanvang 15.00 uur in Theater Caprera, Openluchttheater
van Bloemendaal, Hoge Duin en Daalseweg 2, Bloemendaal.

Wanders Wonderlijke Werkstuk onder de titel “Dansen met Opa” is de noemer van de Muziek Theater voorstelling van de Bloemendaalse Muziekschool die op zondagmiddag 20 juni a.s. aanvang 15.00 uur in Theater Caprera, het Openluchttheater van Bloemendaal wordt gehouden.
Op tekst van Xandra Mizee, zangdocente, zullen zo’n 200 leerlingen en een aantal volwassenen medewerking verlenen. De tekst verhaalt van een avontuurlijke opa die met zijn kleinzoon Wander een kleurrijke en temperamentvolle reis maakt door de wereld van de dans, als gevolg van een
niet op tijd ingeleverd werkstuk bij zijn klassejuf.
Zij hebben het af en toe niet gemakkelijk samen, ze verschillen dag en nacht van elkaar en maken wonderlijke en spannende momenten mee bij oermensen, aan een middeleeuws hof, in het verre oosten, bij zigeuners en indianen!

Omdat dans niet zonder muziek kan, worden alle scène-onderdelen van deze voorstelling acterend en musicerend uitgevoerd en begeleid door drie hoofdrolspelers, vele musici van de klassen Muziek en Beweging en Speeltuinorkest, kinder- en theaterkoren en instrumentale ensembles,
orkesten.

Toegangsprijzen: tot 18 jaar € 1,50 p.p. en vanaf 18 jaar € 4,50 p.p.
De kassa’s van theater Caprera zijn beneden geopend vanaf 10.00 uur en boven
tegenover het “Kopje van Bloemendaal” vanaf 14.00 uur.

Redactie Maartje Pronk


 

donderdag 20 mei 2004

Persbericht

Bloemendaal

stelt jaarrekening 2003 vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2003 opgesteld. De jaarrekening sluit met een overschot van € 356.000,-. Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot te storten in de algemene reserve van de gemeente Bloemendaal.

Dit overschot is vooral te danken aan de bezuinigingsmaatregelen van de raad, die noodzakelijk waren vanwege teruglopende inkomsten van het rijk en de financiering van nieuw beleid. Bovendien heeft het opschonen van de financiële administratie éénmalig geld opgeleverd, onder andere door het afboeken van oude verplichtingen en kredieten.

Het tweede jaar (2003) van de huidige collegeperiode heeft vooral in het teken gestaan van uitvoering geven aan het collegeprogramma. Voorbeelden hiervan zijn o.a. (deze worden ook genoemd in de jaarrekening 2003):
· treffen van verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zoals bijvoorbeeld het inrichten van 30 km gebieden in Aerdenhout/ Bentveld, herinrichten van de Bloemendaalseweg Overveen;
· acties op het gebied van openbare orde en veiligheid, het aantal woninginbraken is gedaald van 123 inbraken in 2002 naar 114 in 2003;
· verbeteren van de communicatie met burgers. Eén van de communicatiemiddelen is de website, Bloemendaal is namelijk gestegen naar plaats 16 op de lijst van 510 gemeenten;
· onderzoek naar de effecten van de volledige stopzetting van de waterwinning in de Kennemerduinen. In 2004 worden klankbordbijeenkomsten georganiseerd om met betrokkenen hierover van gedachten te wisselen. Het drainagesysteem is in 2003 op verschillende plaatsen verbeterd;
· vooruitgang in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor het gebied van voormalig Marinehospitaal. Het bestemmingsplan voor het terrein Provinciaal Ziekenhuis is vastgesteld;
· een start is gemaakt met het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking op het gebied van belastingen, automatisering, milieu, handhaving, inkoop en aanbesteding van openbare werken;
· voortuitgang bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 20 mei 2004

Persbericht

Vakantierooster 2004-2005

openbare basisscholen Bloemendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het vakantierooster vastgesteld voor de openbare basisscholen in Bloemendaal voor het schooljaar 2004-2005.

Herfstvakantie 16-10-2004 t/m 24-10-2004
Kerstvakantie 24-12-2004 t/m 09-01-2005
Voorjaarsvakantie 12-02-2005 t/m 20-02-2005
Paasvakantie 25-03-2005 t/m 28-03-2005
Meivakantie 30-04-2005 t/m 16-05-2005
Zomervakantie 23-07-2005 t/m 04-09-2005
Hemelvaart en Pinksteren vallen in de mei-vakantie.

Redactie Maartje Pronk

 


woensdag 12 mei 2004

Persbericht

Aantal klachten is in 2003

met 50% afgenomen

De burgemeester van Bloemendaal heeft het burgerjaarverslag 2003 uitgebracht. Sinds de wijziging van de Gemeentewet in 2002 is de burgemeester verplicht jaarlijks een burgerjaarverslag te publiceren. In het jaarverslag worden de demografische gegevens van de gemeente Bloemendaal vermeld en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de bereikbaarheid van haar diensten worden beoordeeld. Bovendien wordt een overzicht van klachten en bezwaarschriften gegeven. Het blijkt dat het aantal klachten over gedragingen van het bestuur en de ambtelijke diensten in 2003 met 50% is afgenomen.

Ook komen ontwikkelingen op het gebied van verkeers- en rioleringsprojecten, bestemmingsplannen, gezondheidszorg, jeugdbeleid, ouderen –en gehandicaptenbeleid en openbare orde en veiligheid aan bod. Het verslag is in eerste instantie bedoeld voor raadsleden en de gemeentelijke organisatie en daarnaast voor de burgers.

Het complete burgerjaarverslag is in te zien op de website www.bloemendaal.nl Burgers kunnen ook een exemplaar van het burgerjaarverslag 2003 afhalen bij de receptie van het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 7 mei 2004

Persbericht

Commissie behandelt meer zaken

binnen wettelijke termijn


De commissie van bezwaar- en beroepschriften van Bloemendaal heeft haar jaarverslag van 2003 uitgebracht. In het jaar 2003 heeft de commissie in totaal 76 zaken in behandeling genomen. 57 hiervan heeft de commissie behandeld en over 49 is advies uitgebracht. In bijna 40% van de gevallen behandelt het gemeentebestuur zaken niet binnen de wettelijke termijn. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2002 waarin 80% van de gevallen niet binnen de wettelijke termijn is behandeld. Gemiddeld haalt de gemeente dus bijna de wettelijke termijn van 14 weken.

De commissie bestaat uit onafhankelijke juristen die niet in dienst van de gemeente en ook geen deel uitmaken van het gemeentebestuur. Zij is verantwoordelijk voor het horen van bezwaarden en overige belanghebbenden, het beoordelen van het geschil en het zoeken naar oplossingen door bemiddeling of het uitbrengen van advies. De commissie behandelt zaken met onderwerpen op het gebied van inkomensvoorzieningen, voorzieningen gehandicapten, gehandicaptenparkeerkaarten- en plaatsen, urgentieverklaringen huisvesting, onderwijsvoorzieningen, aanlegvergunningen, bouwvergunningen, sloopvergunningen, bestuursdwang, verkeer, APV-vergunningen, kapvergunningen en milieu.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt regels voor de behandelingstijd. Het bestuursorgaan moet binnen 14 weken na het indienen van een bezwaarschrift een besluit nemen. Deze termijn is vaak niet haalbaar. Dit komt doordat bij de bezwaarschriften vaak meer dan één belanghebbende betrokken is. Ook begint de behandeling niet eerder dan zes weken na het bekendmaken van het besluit, omdat er in die zes weken nog andere bezwaarschriften kunnen binnenkomen. Zo kan het dus gebeuren dat een bezwaarschrift zes weken moet wachten op behandeling.

De commissie ziet een aantal structurele oplossingen. Ten eerste de verbetering van de informatievoorziening over verordeningen, bestemmingsplannen en overige gemeentelijke regelgeving via www.bloemendaal.nl. Dit gebeurt steeds meer. En verder het vergroten van inzicht in de werkelijke behandelingstijd door de behandeling van zaken alleen na instemming van belanghebbenden aan te houden. Dit kan alleen als de gemeente naar aanleiding van een advies van de commissie overleg met belanghebbende(n) wil plegen over een oplossing van een geschil.

Redactie Maartje Pronk

 donderdag 6 mei 2004

Persbericht

Inspraakbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Bloemendaalse

Park Duin en Daal

Bloemendaal heeft een voorontwerp-bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal opgesteld. De aanleiding is het feit dat dit plangebied eind 2001 als geheel is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Als gevolg van deze aanwijzing moet ingevolge van de Monumentenwet 1988 een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
De belangrijkste doelstelling van dit bestemmingsplan is een kader te scheppen voor het behoud, herstel en de versterking van de bestaande stedenbouwkundige en cultuurhistorische structuur. Het herinrichten van het openbaar gebied, het gebruik van gronden en bouwwerken en de bouwplannen moeten passen binnen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het beschermd dorpsgezicht. In het bijzonder gaat om het behoud van vrijstaande villa’s op grote kavels in het groen en van de opgaande beplanting zowel op privé-kavels als op het openbare gebied.

De gemeente van Bloemendaal organiseert voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een inspraakbijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal op donderdag 13 mei 2004, vanaf 19:30 uur, in het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Bovendien ligt met ingang van 23 april jongstleden vier weken dit voorontwerp voor een ieder ter inzage. Er kan schriftelijk op worden gereageerd.

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 29 april 2004

Persbericht

Koninklijke Onderscheidingen

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin (algemene decoratieverlening 2004) heeft burgemeester mevrouw L.A. Snoeck-Schuller donderdag 29 april 2004, zes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

achterste rij (v.l.n.r.): Dhr. Warmerdam, Dhr. Hubrecht, burgemeester Mw. Snoeck-Schuller, echtgenoot van Mw. Welp, Dhr. Heemskerk en echtgenote
voorste rij (v.l.n.r.): echtgenote van Dhr. Hubrecht, echtgenote van Dhr. Warmerdam, Mw. Boekhout, Mw. Welp-van den Berg, Dhr. Meijer en echtgenote

Het betreft de volgende personen (op alfabetische volgorde).

Mevrouw mr. C.J.P. Boekhout, wonende te Bloemendaal.
Mevrouw Boekhout verrichtte en verricht al vele jaren bestuurlijke en organisatorische activiteiten op terreinen van vakorganisaties en ouderenwelzijn.
Vanaf begin jaren ’70 was ze actief voor vakorganisaties. Ze was mede-oprichter en vice-voorzitter, later voorzitter van de toenmalige Nederlandse Centrale van Hoger Personeel (NCHP) Bijenkorf, vice-voorzitter van de verenigingsraad VHP (Vereniging voor Hoger Personeel), lid van de SER-commissie “Vrouw en Arbeid” (werknemersvertegenwoordiger) en voorzitter van de VMHP-KBB (Vereniging voor Middelbaar en Hoger Personeel), alsmede lid van de NCHP-werkgroep “Vrouwen in de NCHP”.
Voorts was mevrouw Boekhout 14 jaar (1986 – 2000) bestuurslid, vanaf 1988 secretaris, van de ouderenvereniging “De Sierlijke Kroon” van de Hervormde Gemeente Bloemendaal. Van 1992 tot 1998 was zij bestuurslid, vanaf 1994 voorzitter, van de Stichting Welzijn Ouderen Bloemendaal en van 2000 tot heden is zij voorzitter van het Beraad Ouderen Bonden Bloemendaal.
Mevrouw Boekhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.P. Heemskerk woont in Hillegom, net over de grens met Vogelenzang (gemeente Bloemendaal).
De heer Heemskerk verricht ruim 30 jaar (bestuurlijke) activiteiten voor de dorpsgemeenschap van Vogelenzang en omgeving.
Zo is hij al vanaf 1977 (ruim 25 jaar) penningmeester van de Stichting Dorpshuis Vogelenzang. Als zodanig behartigt hij alle financiële zaken van het dorpshuis. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de barbezetting van de “kerkuil”, het cafégedeelte van het dorpshuis. Hij werft vrijwilligers voor de activiteiten van het dorpshuis en hij werft bestuursleden.
Tevens zet hij zich in voor de parochie O.L. Vrouw TenHemelopneming en de Sportvereniging “Vogelenzang”. Hij werkt mee aan de uitgaven van “Invo” en “Op de Hoogte”, informatiebulletins van de Stichting Dorpshuis Vogelenzang en de Sportvereniging “Vogelenzang” respectievelijk de parochie.
De heer Heemskerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.L. Hubrecht, wonende in Aerdenhout.
De heer Hubrecht was tot 1999 general manager bij Dover International BV te Zwanenburg. Daarnaast maakte en maakt hij zich vanaf 1972 op uiteenlopende terreinen verdienstelijk voor de samenleving, zoals op terreinen van kerk, cultuurhistorie, sport, ouderenhuisvesting, stimulering en wetenschapsbeoefening en het uitvaartwezen.
Hij was onder meer ouderling (1972 – 1980) en kerkvoogd (1978 – 1987) van de Hervormde Gemeente te Aerdenhout en initiator, animator en organisator van de oecumenische gesprekskring in Aerdenhout (1978 tot heden). De heer Hubrecht is van 1974 tot heden broeder, lid van het college van Hoofden en (tot 2001) Keizer van de Rederijckerskamer “Trou moet Blijcken” te Haarlem. Van 1978 – 1991 bestuurslid en penningmeester van de St. Lambertusstichting te Overveen en de daaraan gelieerde Stichting Buytentwist (beheer onroerend goed) en de Stichting Bleekersveld (aanleunwoningen). Hij is penningmeester van de Stichting “Ons Bloemendaal” tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed en de natuur in de gemeente Bloemendaal (1979 – 1991). Van 1985 directeur en vanaf 2000 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Wetenschappen en enkele jaren bestuurslid van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, afdeling Haarlem. Van 1989 bestuurslid en vanaf 1996 voorzitter van de Stichting Begraafplaats “Westerveld” te Driehuis. Hij was bestuurslid (1991 – 1997 van de Kennemer Golf & Countryclub te Zandvoort. Vanaf 2001 is hij bestuurslid van de Stichting Hof Meermansburg te Leiden dat 32 woningen telt (beheer historisch erfgoed).
De heer Hubrecht is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer drs. N.R. Meijer, wonende te Aerdenhout.
De heer Meijer was tot 1994 werkzaam als directeur Communicatie en algemene zaken tevens plv. voorzitter-directeur van de Algemene Werkgevers Vereniging. Thans is hij als stafvrijwilliger (lid redactiecommissie) werkzaam voor het Programma Uitzending Managers (PUM) te Den Haag.
Vanaf 1974 verrichtte en verricht decorandus activiteiten op terreinen van public relationsorganisaties, de Unesco, het Nederlandse Rode Kruis, een kampeerorganisatie en gehandicapteninstellingen.
Hij was van 1982 tot 2002 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Velsen, waar hij fungeerde als colonnecommandant en waar hij vice-voorzitter was van het bestuur. Van 1997 tot 2001 was hij bestuurslid, vanaf 2000 voorzitter van het Unesco Centrum Nederland (fondsenwerving). Van 1988 tot 1998 voorzitter van het Contact-Centrum op Voorlichtingsgebied te Den Haag. Van 1995 tot 2001 regiocoördinator van de Stichting Mini-Ondernemingen Nederland (promotie ondernemersschap). Van 1995 tot 2001 2e secretaris en vice-voorzitter, vanaf 1998 voorzitter van de Nederlandse Caravan Club te Ede, waarbij 4000 gezinnen zijn aangesloten en die 30 eigen terreinen exploiteert. Ook was hij enkele jaren voorzitter van onder andere het Nederlands Genootschap voor Public Relations te Den Haag, voorzitter van het organisatiecomité van het Hoogovens Schaaktoernooi te IJmuiden en bestuurslid van de Adviesraad voor public relations van de AVRO te Hilversum, Comité tot behoud van Landgoed Kareol te Bloemendaal en nog enkele andere organisaties.
De heer Meijer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S.E.M. Warmerdam, wonende te Vogelenzang.
De heer Warmerdam verrichtte en verricht bestuurlijke, organisatorische en ondersteunende activiteiten in de plaatselijke samenleving in Vogelenzang, onder meer als lid van het Oranjecomité, lid van de Vrijwillige Brandweer Bloemendaal en als vrijwilliger in het dorpshuis.
Zo was hij ca. 13 jaar lid van het Oranjecomité Vogelenzang, van 1974 tot 1993 lid van de Vrijwillige Brandweer Bloemendaal, laatstelijk als brandwacht 1e klas bij het onderdeel Vogelenzang, van 1982 tot 1990 secretaris van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Bloemendaal en ca. 5 jaar lid van het bestuur en enkele jaren secretaris en voorzitter van de voormalige drumband Vogelenzang. Voorts is de heer Warmerdam van 1997 tot heden lid van het bestuur van de toneelvereniging “Door Vriendschap Bloeiend” te Vogelenzang (deze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar). Hij is als vrijwilliger betrokken bij diverse activiteiten van de Stichting Dorpshuis Vogelenzang, o.a. lid van de technische commissie en hij verricht werkzaamheden ten behoeve van het informatiebulletin van het dorpshuis. Ook doet hij vrijwilligerswerk voor de sportvereniging “Vogelenzang”. Daarnaast is hij van 1998 tot 2003 lid geweest van de bewonerscommissie Vogelenzang van de woningbouwvereniging Brederode.
De heer Warmerdam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.J. Welp-van den Berg, wonende te Bloemendaal.
Mevrouw Welp heeft sinds 1982 diverse activiteiten ontplooid op het terrein van welzijn en kerk. Zij heeft zich als vrijwilliger uitvoerend ingezet voor de verstandelijk gehandicapte patiënten, eerst bij het Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort, later Mentrum geheten en thans de Stichting De Kleine Johannes. Deze stichting is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met psychatrische problemen die tevens verstandelijk gehandicapt zijn. Zij heeft een voortrekkersrol gespeeld in de waarborging van de begeleiding van een groep van 20 patiënten die niet pasten in het nieuwe plaatsingsbeleid van de psychiatrie. Voorts is zij lid van de werkgroep dienstbaarheid van de RK Parochiegemeenschap van de Kerk van het Allerheiligst Sacrament in Bloemendaal. Als zodanig bezoekt zij zieken in de parochie en de wijk. Ook zamelt zij oud papier in waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Lourdesreis voor bedlegerige personen.
Mevrouw Welp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 23 april 2004

Persbericht

Adopteer een oorlogsmonument

Kinderen uit groep 8 dragen geadopteerde oorlogmonumenten over aan volgende groep

Op maandag 19 april 2004 vond in de burgerzaal van het gemeentehuis in Overveen het project "Adopteer een oorlogsmonument" plaats, een project waarbij leerlingen van groep 8 van 4 Bloemendaalse basisscholen symbolisch een geadopteerd monument "overdragen" aan de nieuwe groep 8 (de huidige groep 7).

De Stichting Februari ’41, gevestigd te Amsterdam, stelt zich ten doel “de herinnering levend te houden aan het verzet in Nederland tijdens de bezetting door nazi-Duitsland, de vervolging van onze Joodse medeburgers en de strijd die ter verkrijging van de vrijheid in binnen- en buitenland is geleverd"

.

Men tracht dit doel o.a. te bereiken via het project “adopteer een oorlogsmonument”. Hierbij adopteren vier (basis)-scholen een gedenkteken met betrekking tot de periode ‘40-’45, waarbij dan groep 8 –onder supervisie van de schoolleiding- de adoptietaak op zich neemt. Jaarlijks wordt de adoptietaak aan een nieuwe groep 8 (de huidige groep 7) doorgegeven. Deze overdracht vindt veelal plaats eind april, voorafgaande aan de 4 mei-herdenking.

Evenals vorig jaar vond de jaarlijkse overdracht plaats in een officiële plechtigheid, in het bijzijn van de burgemeester, in het gemeentehuis.

De geadeopteerde oorlogs(- en bevrijdings)monumenten:

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 21 april 2004

Persbericht

Bloemendaal staat geen coffeeshops toe


Het college van burgemeester en wethouders staat geen coffeeshops toe in de gemeente Bloemendaal. Dit betekent dat verkoop van drugs nergens in de gemeente wordt toegestaan.

De burgemeester heeft samen met het openbaar ministerie en de politie een handhavingarrangement opgesteld. In dit arrangement staat op welke manier het openbaar bestuur de verkoop, aflevering, verstrekking en aanwezigheid van drugs handhaaft in horecagelegenheden. Deze afspraken zijn gemaakt nadat bezoekers afgelopen zomer drugs kregen aangeboden in een horecagelegenheid.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 9 april 2004

Persbericht

Expositie Achter de Zuilen
Groepsexpositie

28 maart t/m 18 april 2004

In de tentoonstellingszaal in het souterrain van het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen (ingang trap aan de achterzijde) vindt tot en met 18 april 2004 een groepsexpositie plaats van de Kunstkring Bloemendaal.

De expositie is geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 – 16.00 uur. Toegang gratis.

Het betreft werk van de volgende kunstenaars:

Corry Borst (zilveren sieraden), Nynke Braaksma, Christina Brevoord en Floor de Bruijn Kops (schilderijen), Sjet Daverveldt (keramiek), Ans Doorten (schilderijen), Hilde Folks (sieraden), Marion van Harreveld, Mieke Kemming-Stolk en Dorothee Manasse (schilderijen), Hanne Meijer de Heer (naaldwerk en brons), Mieke Mostermans (keramiek), Marjolein Nannenga en Alfred Ophof (schilderijen), Trudy van der Raadt (beelden), Susan Seunke (schilderijen), Corry Swaak (keramiek), Eytie Tunbergen (beelden), Cora Verhoog (keramiek) en Yolanthe Zwaak (schilderijen).

Zie ook www.kunstkringbloemendaal.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 2 april 2004

Persbericht

Kunstwerk onthuld in Overveen

Vrijdag 2 april 2004 om 15:30 uur

onthult burgemeester L.A. Snoeck het kunstwerk de ‘Snijbloem’.

De Bloemendaalse Adviescommissie Beeldende Kunst heeft het college geadviseerd dit kunstwerk te kiezen en tegenover de Albert Heijn-supermarkt te plaatsen, op de hoek van de Bloemendaalseweg en Tetterodeweg. Veel mensen lopen langs deze plek en kunnen zo van het kunstwerk genieten.

Het kunstwerk is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar, Jan de Baat. Het is van roestvrij staal en ongeveer één meter hoog.
Ballast Nedam heeft de fundering van het kunstwerk aangelegd.

Iedereen is van harte welkom bij de onthulling van het kunstwerk.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 26 maart 2004

Persbericht

Winkels Overveen goed bereikbaar

Vanaf vrijdag 2 april 2004 zijn de winkels in Overveen weer goed bereikbaar. Dit geldt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. De fietsstroken zijn namelijk breder geworden. Ook zijn de winkels nu beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Omdat de gemeente erop heeft toegezien, dat de trottoirs aan de inritten van winkels overlopen. Er zijn meer parkeerplaatsen aan de Tetterodeweg aangelegd, waardoor meer auto’s kunnen parkeren in het winkelgebied. Bovendien is het veiliger en gezelliger om te winkelen in Overveen. Dit omdat het winkelgebied, een 30 km-gebied is geworden.

Binnen de gestelde termijn, heeft Ballast Nedam, in opdracht van de gemeente Bloemendaal, haar werkzaamheden aan de Bloemendaalse weg enTetterodeweg afgerond.
Op vrijdag 2 april 2004, vanaf 20:30 uur, geeft de winkeliersvereniging Overveen ter ere van dit heugelijke feit, een openingsfeest. Iedereen is van harte welkom. Het college van Bloemendaal steunt dit initiatief. En wil omwonenden, winkeliers en bezoekers van de winkels bedanken. Met name voor het ongemak tijdens deze periode.

Persbericht 22 maart 2004

Condoleanceregister in gemeentehuis Bloemendaal

In het gemeentehuis van Bloemendaal ligt vanaf maandagmiddag 22 maart 2004 tot en met dinsdag 30 maart 2004 een condoleanceregister ter nagedachtenis aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden. Het register kan worden getekend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en tijdens de avondopenstelling van de afdeling Publiekszaken op donderdag van 15.30 tot 19.30 uur (ingang achterzijde).

U kunt ook uw medeleven betuigen op de website van het Koninklijk Huis, www.koninklijkhuis.nl/juliana/www/index.php

Vlaginstructie
De minister-president heeft een speciale vlaginstructie uitgegeven, dat van alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag halfstok, zonder wimpel, wordt uitgestoken, vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaartdienst en bijzetting, met uitzondering van de zondag. De instructie geldt alleen voor rijksgebouwen. Naar verwachting zullen gemeenten ook overeenkomstig deze vlaginstructie handelen. Particulieren mogen zelf beslissen wat ze doen. Het is gebruikelijk de vlag bij zonsondergang binnen te halen.

Uitvaartdienst
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 30 maart 2004 om 12.30 uur in de Nieuwe Kerk te Delft.

Openbaar rouwbeklag
Op woensdag 24 maart wordt Prinses Juliana overgebracht naar het paleis Noordeinde te Den Haag. Van donderdag 25 tot en met zondag 28 maart, van 09.00 tot 23.00 uur, is in het paleis Noordeinde gelegenheid tot een openbaar rouwbeklag.

Luidinstructie
De minister-president heeft een speciale luidinstructie uitgegeven die inhoudt dat behoudens plaatselijke traditie klokluiden alleen is toegestaan op de dag van de uitvaartdienst.

Redactie Maartje Pronk
vrijdag19 maart 2004

Persbericht

Provincie gunt opdracht OV-Taxi in Zuid-Kennemerland/IJmond aan Arriva

In juli vorig jaar besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland tot de invoering van deOpenbaar Vervoer (OV-)Taxi in Zuid-Kennemerland/IJmond. Vandaag is bekendgemaakt dat Arriva Personenvervoer Nederland BV het contract voor de exploitatie van de OV-Taxi in deze regio in de wacht heeft gesleept. Deze voor dit gebied nieuwe vorm van ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’ gaat rijden per 1 juli 2004 voor een periode van in ieder geval drie jaar. De gunning is de uitkomst van een Europese aanbesteding.

Arriva is bij de beoordeling van de offertes voor de OV-Taxi als beste uit de bus gekomen op basis van de prijs/kwaliteit verhouding. Vier partijen hebben een offerte uitgebracht. Arriva heeft zich ten opzichte van de andere inschrijvers sterk onderscheiden in de prijsstelling. De vervoerder voldeed niet alleen op alle punten aan het programma van eisen, maar scoorde ook hoog op verschillende onderdelen zoals klantvriendelijkheid, het inzetten van voertuigen op aardgas en communicatie met de reiziger.

Programma van eisen
Voor de aanbesteding van de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond is een programma van eisen opgesteld. Hierover is advies gevraagd aan de verschillende belangenorganisaties (ouderen, gehandicapten) uit de regio en de Commissie consumentenorganisaties Noord-Holland. Het programma van eisen is in onderling overleg met alle betrokken gemeenten totstandgekomen. Op basis van het programma van eisen is een bestek opgesteld. Dit is begin 2004 Europees aanbesteed.

De vier ingediende offertes zijn beoordeeld door een team bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten volgens een vooraf vastgestelde beoordelingsprocedure. De beoordeling van de offertes heeft plaatsgevonden op basis van kosten en kwaliteit.

Combinatie aanbesteding OV-Taxi en WVG-vervoer
De OV-Taxi neemt ook het gehandicaptenvervoer volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) voor zijn rekening. In Zuid-Kennemerland wordt het WVG-vervoer momenteel nog uitgevoerd onder de naam MobiMax. Het contract met de vervoerder van MobiMax loopt tot en met 30 juni 2004, zodat het WVG-vervoer hier naadloos overgaat op de OV-Taxi. In de gemeente Velsen loopt het contract voor het WVG-vervoer nog tot en met 31 december 2004. Na die datum zal ook het de OV-Taxi het WVG-vervoer gaan overnemen. Voor de WVG-reiziger verandert er overigens weinig. Zo blijven de speciale tarieven laag. De komende maanden zullen de afzonderlijke doelgroepen, waarvan de gehandicapte reizigers een belangrijk deel uitmaken, uitgebreid geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen.

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond: aanvulling op openbaar vervoer in de regio
De OV-Taxi is naast vervoer voor gehandicapten bedoeld als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, daarom zijn met name de korte ritten goedkoop gehouden. De OV-Taxi moet een uur van tevoren worden besteld en kan gedeeld worden met andere reizigers.

De OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond bedient het hele gebied Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit omvat de volgende gemeenten en hun omgeving: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Er kan behalve binnen het gebied zelf worden gereisd van iedere locatie in de regio naar iedere locatie daarbuiten en omgekeerd, als de herkomst of bestemming van de rit maar binnen het gebied valt.

De financiering van de OV-taxi is afkomstig uit de WVG-budgetten van de deelnemende gemeenten, het openbaar vervoerbudget van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, en uit de verkoop van vervoersbewijzen.

De OV-Taxi functioneert al ruim drie jaar naar tevredenheid in Noord-Holland Noord. Per dag worden er zo’n 1100 ritten afgelegd. Het gemiddelde ligt op 30.000 ritten per maand; 72 % daarvan bestaat uit gehandicaptenvervoer.

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 27 februari 2004

Persbericht

College Bloemendaal besluit tot definitief

inrijverbod

In de gemeente Bloemendaal is een proef gedaan waarbij een inrijverbod geldt voor vrachtverkeer in zuidelijke richting op de Zonnebloemlaan en de zijwegen van de Zandvoorterweg. Aanleiding voor de proef waren klachten van bewoners van deze wegen. Bovendien veroorzaakt het zware vrachtverkeer onveilige situaties voor weggebruikers. In juli en november 2003 en in januari 2004 is het aantal zware vrachtwagens richting zuid geteld.

De proef is geslaagd aangezien er een afname is geconstateerd van het aantal vrachtwagens. Ook geven inwoners van Aerdenhout en Vogelenzang aan dat de verkeershinder is afgenomen. Het college van B & W van de gemeente Bloemendaal heeft daarom besloten de proef om te zetten in een definitief inrijverbod. Er wordt nog bekeken of er vooraankondigingen, d.m.v. verkeersborden, kunnen komen in Haarlem en Heemstede.

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 13 februari 2004

Persbericht

Bloemendaal sluit nieuw contract met

strandpachters

Het college van B&W is vrijdag 13 februari 2004 met de strandexploitanten een nieuw contract aangegaan. In overleg met de strandexploitanten is een aantal wijzigingen in het contract doorgevoerd. Deze overeenkomst wordt voor de duur van het strandseizoen 2003 t/m 2007 aangegaan.

Het resultaat van goed overleg tussen gemeente en strandexploitanten schept een goed kader voor exploitatie van de strandpaviljoens. De exploitanten gaan een huurprijs betalen die voor de gemeente een sluitende strandexploitatie mogelijk maakt. De gemeente en de strandexploitanten hebben in de nieuwe overeenkomst ook al overeenstemming bereikt over de financiële voorwaarden voor de huurperiode 2008 t/m 2012. Voorwaarde voor een verlenging van de overeenkomst is wel dat de strandpachter zich houdt aan de bestaande wettelijke regels en de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Met dit vernieuwde contract wordt de basis gelegd voor een heldere en goede samenwerking tussen gemeente en strandexploitanten.

Per 15 februari kunnen de strandexploitanten beginnen met de bouw van hun strandtenten. Mits zij aan twee voorwaarden hebben voldaan: het tekenen van het contract en het bouwen overeenkomstig correct ingediende aanvragen om bouw -en gebruiksvergunning. Deze laatste eis luidt een scherper gemeentelijk handhavingsbeleid in. Dit is in het belang van de (brand)veiligheid in openbare ruimten. De exploitanten hebben hierop positief gereageerd.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 3 februari 2004

Persbericht

Voldoet de scootmobiel aan de

verwachtingen?

Onder een groep van zeventig ouderen heeft de gemeente Bloemendaal onderzoek gedaan naar het gebruik van en de tevredenheid over hun scootmobiels. Het hoofddoel van het onderzoek was meer inzicht te verkrijgen in het belang van de scootmobiel voor ouderen. Dit omdat de kosten van deze voorziening aanzienlijk zijn. De ouderen zijn gemiddeld 77 jaar oud.

Van de berijders van een scootmobiel geeft 34% aan dagelijks gebruik te maken van een scootmobiel, 34% geeft aan regelmatig gebruik te maken van een scootmobiel, 20% zo nu dan, 12% zelden of nooit. Van de ondervraagden was 78% van mening dat de scootmobiel aan de verwachtingen voldoet. Sommige geven alleen aan moeilijkheden te hebben met het berijden van de scootmobiel.

Het college van B & W neemt de aanbevelingen van het onderzoek over. Dit betekent dat het onderzoek aanleiding geeft de richtlijnen voor een positieve advisering nader onder de loep te nemen. Bovendien overweegt het college het aantal rijlessen op te hogen.

Redactie Maartje Pronk

 


maandag 2 februari 2004

Persbericht

Sterren zien stralen in Bloemendaal?

Het college van B & W van de gemeente Bloemendaal heeft besloten aan de Stichting Volkssterrenwacht een subsidie van 5.000 euro te verlenen. Ook stelt de gemeente een renteloze lening ter beschikking van 26.000 euro. De sterrenwacht staat op het terrein van het PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland in het gebouw de Duinkerker aan de Zeeweg in Overveen.

“Ik vind dit een prachtig initiatief, vooral voor de jeugd van Bloemendaal. Ze kunnen elke vrijdagavond tussen 20:00 uur en 23:00 uur met een telescoop naar de sterren en planeten kijken. Er komt ook nog een waarneemterras waarop een aantal kleinere telescopen gezet kan worden. Helder weer is wel een vereiste. Ook lezingen en andere activiteiten voor scholieren en andere groepen zijn mogelijk. Voor de echt geïnteresseerden zijn er zelfs cursussen. In een

prachtig glimmende koepel staat een telescoop.

De lens van de telescoop vergroot de sterren zelfs tot maximaal 600 keer. De koepel van de sterrenwacht gaat met één druk op de knop open en u kijkt recht omhoog naar de sterren en planeten,” zegt de heer dr. F.J. Albers, amateur-sterrenkundige -en voorzitter van de Stichting Volkssterrenwacht Copernicus.

Zaterdag 21 februari 2004 om 13:00 uur opent wethouder A.G.J. de Lange van de gemeente Haarlem, als grootste subsidieverlener, de sterrenwacht officieel. Vanaf vrijdagavond 27 februari tussen 20:00 uur en 23:00 uur is de sterrenwacht ook open voor publiek. Door te bellen met telefoonnummer 023-5383339/5384656 kan een lezing worden geboekt

Donderdagavond 18 maart geeft drs. Gerard Cornet van het SRON een lezing over het wetenschappelijk ruimteonderzoek in Nederland. De SRON bedenkt, ontwikkelt, bouwt en gebruikt meetinstrumenten voor wetenschappelijk onderzoek in en vanuit de ruimte.
De lezing wordt gegeven in het gebouw de Duinkijker in Overveen. De lezingen beginnen
om 20.00 uur, openstelling is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Stichting Volkssterrenwacht Copernicus, kijk op www.sterrenwachtcopernicus.nl

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 23 januari 2004

Persbericht

Haagbeuk voor prinses Amalia


In het plantsoen aan de Ter Hoffsteedeweg in Overveen hebben burgemeester Snoeck en wethouder Goote van de gemeente Bloemendaal op 19 januari een haagbeuk geplant. Dit ter ere van de geboorte van het nieuwe prinsesje.

Er is niet zomaar voor de haagbeuk gekozen. Deze boom past volgens de Keltische bomenhoroscoop het best bij een kind dat in de periode van 2 tot en met 11 december is geboren. De boom heeft een frisse schoonheid, staat voor goede smaak en kunstzinnigheid. De haagbeuk wordt bij de andere “koninklijke” bomen geplant zoals de moeraseik in verband met de trouwdag van prinses Juliana en prins Bernard, een linde wegens de kroning van koningin Beatrix en een notenboom en een tamme kastanje naar aanleiding van het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

Redactie Maartje Pronk

 


woensdag 7 januari 2004

Persbericht

Opening HOED

(Huisartsen Onder Een Dak)

in Aerdenhout


Op 14 januari 2004 heeft wethouder Van den Heuvel de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) in Aerdenhout geopend. De gemeente heeft besloten de praktijkruimte voor huisartsen te bouwen boven de voormalige politiepost aan de Zandvoorterweg 71a. In dit gebouw zijn reeds praktijken voor tandheelkunde en fysiotherapie gevestigd. Het praktijkgebouw is gebouwd door Visser & Mol BV te Hoogkarspel en de architect is mevrouw M. Steigenga, werkzaam bij architectenbureau Jean Désert te Den Haag.

Het is voor beginnende huisartsen vrijwel onmogelijk zich zelfstandig te vestigen in de gemeente Bloemendaal. Dit komt door de hoge kosten van onroerend goed. Dit probleem doet zich niet alleen in Bloemendaal voor maar ook landelijk. Daarom wordt gekozen voor groepspraktijken.

Aangezien de huisartsenzorg uit Aerdenhout dreigde te verdwijnen heeft de gemeente besloten de HOED te bouwen. De ruimte wordt gehuurd door de huisartsen K. Burlage en E. Kenter. Ruim acht jaar geleden namen deze artsen het initiatief voor de bouw van een gezondheidscentrum verderop aan de Zandvoorterweg. Dit plan kon echter geen doorgang vinden om planologische redenen. Een ander plan voor de bouw van een HOED op een bosperceel aan de Schulpweg te Aerdenhout stuitte op veel verzet van de omwonenden.

In de HOED die via een eigen entree toegankelijk is, bevinden zich de praktijkruimten voor de beide huisartsen, een arts in opleiding en assistentes. In de nieuwbouw is ook voorzien in een ruimte voor een praktijkverpleegkundige. Het ziet er echter naar uit dat door bezuinigingen bij de rijksoverheid het aantrekken van een verpleegkundige voor de huisartsenpraktijk niet mogelijk zal zijn.

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 19 december 2003

Persbericht

Derde fase herinrichting

Bloemendaalseweg gaat van start


Op maandag 5 januari 2004 begint aannemer Ballast Nedam Infra Noordwest met de derde fase van de herinrichting van de Bloemendaalseweg en omgeving in Overveen.

In de derde fase wordt het winkelgebied Overveen voorzien van een nieuwe riolering en bestrating. Tevens wordt de kruising “Dikke Boom” (Julianalaan-Bloemendaalseweg-Militairenweg) omgebouwd tot een rotonde. In de Militairenweg wordt de riolering vervangen, waarna de verhardingen worden vernieuwd en een middenberm wordt aangebracht. In het hele gebied worden ook water- en gasleidingen vervangen en kabels omgelegd. De derde fase zal naar verwachting tot half april duren.

Voor het doorgaande verkeer door Overveen worden omleidingsroutes aangegeven. Noord-zuidverkeer wordt omgeleid via de Kleverlaan, Westelijke Randweg en Zijlweg. Verkeer van en naar Zandvoort kan gebruik maken van de Zijlweg-Korte Zijlweg-Brouwerskolkweg.
De winkels in Overveen blijven bereikbaar: voor de winkels binnen de derde fase worden loopschotten gelegd. De winkels bij de Tetterodeweg zijn ook per auto bereikbaar.

 

Persbericht

15/12/2003

Bloemendaal kapt 30 bomen

en herplant er 133


De gemeente Bloemendaal laat komend voorjaar 30 gemeentelijke bomen kappen langs wegen en in parken. Op dezelfde of op een andere plek in de gemeente herplant Bloemendaal 133 bomen. Bovendien komen er 228 jonge boompjes van 1 à 2 jaar bij, waarvan het merendeel uitgroeit tot grote bomen. Vaak is er bij het kappen sprake van dunning om de andere bomen betere levenskansen te geven. Maar ook de beruchte honingzwam heeft toegeslagen en verder gaat er ook wel eens een boom dood wegens ouderdom of wordt hij gevaarlijk voor passanten.
Op diverse plekken in de gemeente is er ruimte om weer bomen te planten. Zo zijn er afgelopen zomer grote laanbomen geveld wegens iepziekte. Ook zijn er bomen gesneuveld tijdens de storm van 27 oktober 2002. Hier komen weer jonge bomen te staan om de laanstructuur die karakteristiek is voor de gemeente Bloemendaal, te behouden.

Het gemeentelijk beleid meer bomen te planten dan te kappen, past in het streven op groengebied het cijfer 7 te scoren. Dat is het kwaliteitsniveau dat de gemeenteraad heeft bepaald. Daarin past ook de jaarlijkse begeleidingssnoei van jonge bomen en het verwijderen van dode takken van laanbomen.

Redactie Maartje Pronk


 

maandag 8 december 2003

Persbericht

Bloemendaal plant herinneringsboom

voor nieuw prinsesje

Ter ere van de geboorte van het nieuwe prinsesje hebben burgemeester en wethouders van Bloemendaal besloten een herinneringsboom te planten. Het wordt een haagbeuk. Volgens de Keltische bomenhoroscoop past zo’n boom het best bij een kind dat in deze periode is geboren. De boom staat voor goede smaak en kunstzinnigheid. De haagbeuk wordt, zodra het niet vriest, geplant in het plantsoen aan de Ter Hoffsteedeweg in Overveen. Daar staan al een moeraseik in verband met de trouwdag van prinses Juliana en prins Bernhard, een linde wegens de kroning van koningin Beatrix en een notenboom en tamme kastanje naar aanleiding van het huwelijk van prins Willem Alexander en prinses Máxima

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 7 november 2003

Persbericht

Cliënten tevreden over Sociale Zaken Bloemendaal

In de periode van 20 augustus tot eind september 2003 vond onder bijstandscliënten een klanttevredenheidsonderzoek plaats. De uitkomsten zijn positief. Onderzoek is gedaan onder 94 bijstandscliënten naar o.a. tevredenheid over de sectie Sociale Zaken en de geleverde dienstverlening. Hoofdthema's van het onderzoek zijn:

- persoonlijke contacten met de sectie Sociale Zaken

- bekendheid met het gemeentelijk minima- en activeringsbeleid

- behandeling van aanvragen en heronderzoeken

Persoonlijke contacten met de sectie Sociale Zaken
Geconcludeerd is dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn over de medewerkers van Sociale Zaken (gemiddeld 8,3). Alleen ervaart men onvoldoende privacy in de wachtruimte van Sociale Zaken. En ook de wachttijd tussen tijdstip van afspraak en het te woord staan scoort relatief lager (gemiddeld 7,5).

Bekendheid met gemeentelijk minima –en activeringsbeleid
Een kleine 70% is bekend met de mogelijkheid van bijzondere bijstand. Ongeveer 70% is niet op de hoogte van de regeling bijdrage voor studiekosten schoolgaande kinderen. Ook scoort de aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal relatief laag (gemiddeld 7,2). Intensivering van voorlichting vormt een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Deze voorlichting gaat zich met name richten op de nieuwe wet Werk en Bijstand.

Behandeling aanvragen en heronderzoeken
Cliënten kregen de vraag of het moeilijk was aanvraagformulieren in te vullen en een verzoek in te dienen voor bijstand bij de gemeente of het Centrum voor Werk en Inkomen. 17% vond het moeilijk in te vullen. 37% vond het niet moeilijk maar ook niet makkelijk, 26% vond het makkelijk. De duidelijkheid van het aanvraagformulier leverde een gemiddeld rapportcijfer op van 6,7. De zorgvuldigheid waarmee de aanvraag is behandeld een 8,1 en de snelheid waarmee de beslissing op de aanvraag bekend was een 7,6.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 3 november 2003

Persbericht

30-10-2003

Wet Werk en Bijstand komt er aan

Met ingang van 1 januari 2004 (streefdatum) gaat de nieuwe Wet Werk en Bijstand in. Gemeenten en hun afdelingen Sociale Zaken en werkgelegenheid staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen op het gebied van inkomen en werk

- Een budget voor bijstand:

Op dit moment declareren de gemeenten 75 procent van de kosten voor bijstandsuitkeringen bij het Rijk; zij beschikken over een budget voor de betaling van 25 procent van de kosten. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten een budget van het Rijk waarmee alle bijstandsuitkeringen moeten worden betaald. Als gemeenten van dit budget geld overhouden, mogen zij het vrij besteden aan ander gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. Als gemeenten tekort komen, moeten zij dit in principe binnen de eigen begroting opvangen. Gemeenten die er door een actief beleid in slagen het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen, kunnen in het nieuwe systeem geld besparen.

- Een flexibel en vrij besteedbaar budget voor reïntegratie:

Alle middelen voor het naar werk begeleiden van bijstandsgerechtigden gaan op in één flexibel en vrij te besteden budget. Ook het geld voor gesubsidieerde banen wordt hierin opgenomen. Gemeenten kunnen zelf bepalen welk middel zij inzetten om mensen aan de slag te helpen. Dat kan bijvoorbeeld scholing, een loonkostensubsidie, bemiddeling of een gesubsidieerde baan zijn. Het budget voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden mag alleen voor dit doel worden gebruikt. Gemeenten mogen een kwart van hun budget naar het volgende jaar overhevelen. Zo kunnen zij gemakkelijker contracten sluiten met reïntegratiebedrijven, waarin pas aan het eind van het reïntegratietraject wordt afgerekend op basis van resultaten.
Gemeenten moeten hun budget voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden in de toekomst voor 70 procent bij marktpartijen uitbesteden. De eerste drie jaar gelden deze regels nog niet voor gesubsidieerde arbeid. Op die manier hebben gemeenten meer tijd voor de verzelfstandiging van eigen instellingen die met de gesubsidieerde banen werken. Ook hoeven gemeenten de eerste 100.000 euro van hun reïntegratiebudget niet uit te besteden bij marktpartijen.

- Geen ontheffingen werkplicht meer voor hele groepen:

Bijstandsgerechtigden hebben de plicht om algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden en, als dat niet mogelijk is, mee te werken aan activiteiten die erop gericht zijn dat in de toekomst wel mogelijk te maken. Als zij de verplichting niet nakomen, kan dat gevolgen hebben voor hun uitkering. Hier tegenover staat dat in de wet ook is opgenomen dat bijstandsgerechtigden aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij het vinden van werk.
Ontheffingen van de sollicitatieplicht voor hele groepen bijstandsgerechtigden mogen niet meer. Wel mag een gemeente in individuele gevallen een uitzondering maken op de verplichting. Bij alleenstaande ouders met kinderen onder de twaalf jaar moeten gemeenten in hun afweging rekening houden met de wens van de ouders en mogelijkheden om werk en zorg te combineren. Voor mensen ouder dan 57,5 jaar kan sociale activering (vrijwilligerswerk of mantelzorg) een alternatief zijn als er geen sprake is van uitzicht op werk.

- Geen eigen inkomensbeleid bijzondere bijstand:

Gemeenten mogen niet langer eigen inkomensbeleid voeren door extra uitkeringen (bijzondere bijstand) toe te kennen aan groepen bijstandgerechtigden. Het kabinet wil met dit verbod de zogenoemde armoedeval verminderen. De armoedeval treedt op als mensen die de overstap maken van een uitkering naar een baan, er in netto inkomen niet op vooruit gaan door het wegvallen van inkomensafhankelijke regelingen.
Bijzondere bijstand kan alleen nog worden toegekend op individuele basis. Uitzonderingen worden gemaakt voor 65-plussers en voor de collectieve ziektekostenverzekering. Naar aanleiding van de discussie in de Eerste Kamer wordt voor nog één groep tijdelijk een uitzondering gemaakt. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen als groep bijzondere bijstand blijven krijgen tot de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Vanaf dat moment komt er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag.

- Aanvullende toeslag voor langdurige minima zonder werk:

Er komt een jaarlijkse, aanvullende toeslag (454 euro voor gehuwden) voor mensen met een inkomen op minimumniveau die vijf jaar lang geen werk hebben en geen perspectief op een baan.

- Bijstand in natura mogelijk:

Gemeenten mogen bijstand in natura uitbetalen aan mensen die zelf slecht in staat zijn hun geld te beheren (bijvoorbeeld verslaafden of daklozen).

- Korting op bijstand bij wangedrag:

Bijstandsgerechtigden die zich ernstig misdragen (bijvoorbeeld agressief optreden tegen medewerkers van de sociale dienst), kunnen door gemeenten worden gekort op hun uitkering.

Gemeenteraad eerstverantwoordelijke voor controle:

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke is voor de controle op de uitvoering. De Inspectie Werk en Inkomen houdt op rijksniveau toezicht.


20-10-2003

Bloemendaal van plan deel te nemen aan een Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem (CVV) voor iedereen

De gemeente Bloemendaal heeft het voornemen per 1 juli 2004 mee te doen met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).

Dat heeft het college van b. en w. 30 september jl. besloten. Het CVV is een combinatie van openbaar vervoer en taxivervoer en voor iedereen toegankelijk. Deze voorziening gaat namelijk gelden voor gehandicapten en niet-gehandicapten.

De gemeente staat zeer positief tegenover de invoering van het CVV. Het biedt voor de huidige en nieuwe klanten namelijk flink wat voordelen en is een goed alternatief voor het verkommerde huidige busvervoer. Door de samenwerking met de regio IJmond is het vervoersgebied flink uitgebreid. Ook kan er verder gereisd worden met het Wvg-tarief, van vijf naar zes zones vanaf elk instappunt binnen de regio. De begintijd is vervroegd naar 06.00 uur 's ochtends en men kan gebruik maken van het CVV tot 02.00 uur in de ochtend.

Met de invoering van het CVV komt het speciale vervoer, uitgevoerd door de huidige vervoerder Mobimax, per 1 juli 2004 te vervallen. Op dit moment is nog niet bekend wie het CVV gaat uivoeren. De provincie zal zo spoedig mogelijk starten met een openbare (Europese) aanbesteding.
De voertuigen van het CVV moeten onder meer geschikt zijn voor invaliden, die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel en mensen die slecht ter been zijn.
De prijzen voor klanten met een Wvg-indicatie zijn rond de € 0,25 per zone en € 0,10 voor de ritreservering. Valide klanten betalen een tarief dat ligt tussen het openbaar vervoer en taxivervoer. Via een centraal telefoonnummer wordt een busje gereserveerd, waarmee de klanten van deur tot deur worden vervoerd.


Dag van de Ouderen in dorpshuis Vogelenzang

Op donderdag 6 november van 10.00 uur tot 16.00 uur viert Bloemendaal in het Dorpshuis Vogelenzang de Dag van de Ouderen. Het organisatiecomité voor deze dag heeft een programma vastgesteld met als rode draad het thema Bewegen. Er zijn demonstraties van volksdansen en gymnastiek. Liefhebbers kunnen ook zelf meedoen met jeu de boules en koersbal. Ook zijn er twee fietsen met een lage instap waarop een proefritje gemaakt kan worden.

Bewegingstherapeute Mida Schutte uit Bloemendaal geeft een groepsles. Zij zit al 50 jaar in het vak en wordt ook wel 'de voetengoeroe' genoemd. De bibliotheek Bloemendaal organiseert om de hersenen in beweging te krijgen een muziekquiz. Deelnemers aan de dag worden tussen de middag getrakteerd op broodjes en soep. De dag wordt feestelijk afgesloten door het shantikoor 'Het staande tuig' uit IJmuiden.

Deelname aan de dag is gratis. Ook voor gratis vervoer naar Vogelenzang is gezorgd. Ouderen die de Bloemendaalse Dag van de Ouderen willen bezoeken of gratis vervoer willen naar Vogelenzang, kunnen zich opgeven bij het Welzijn Ouderen Bloemendaal, tel.: 023- 525 03 66.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 17 oktober 2003

Persbericht

Bloemendaal krijgt een zeven

Uit het tevredenheidsonderzoek 2003 dat in Bloemendaal is gehouden, blijkt dat inwoners van Bloemendaal tevreden zijn over het serviceniveau van de dienstverlening. De cijfers liggen gemiddeld rond de 7. Dit cijfer is hoger dan de cijfers in 1999 en 2001(6,8). Een kleine groep, 10,3%, vindt de service onvoldoende. Opvallend zijn de meningen over de openingstijden van het gemeentehuis. Het gemeentehuis kan 's middags sluiten, vindt 80% van de ondervraagden. Wel moet het gemeentehuis geopend zijn op een doordeweekse avond tot 21:00 uur en op een zaterdagochtend.

Openingstijden
De voorkeur voor de openingstijden van het afvalscheidingstation gaat met name uit naar de zaterdagochtend. Een grote groep (47%) vindt het onacceptabel als het grof vuil maar één keer per twee maanden zou worden opgehaald. 37% heeft hier geen bezwaar tegen.

Openbare ruimte en verkeer
Een ruime meerderheid, maar liefst 83%, vindt de aanwezigheid en het onderhoud van fietspaden belangrijk. Volgens de inwoners heeft het onderhoud en schoonhouden van de trottoirs, wegen en fietspaden prioriteit. Andere belangrijke voorzieningen zijn snelheidsbeperkende maatregelen voor auto's, het onderhoud van groen, aanwezigheid van voldoende straatverlichting en parkeerfaciliteiten. Een goed openbaar vervoer is ook van belang. De aanwezigheid van hondenpoepzakjes vinden burgers minder belangrijk.

Bezuinigingen
Aan de inwoners is ook gevraagd op welke voorzieningen kan worden bezuinigd of welke voorzieningen uitgebreid moeten worden. Een meerderheid (76%) weet niet waarop bezuinigd moet worden en 51% heeft geen wensen ten aanzien van de uitbreiding van voorzieningen.
87% van de ondervraagden wil geen uitbreiding van diensten en voorzieningen als dit een verhoging van de OZB tot gevolg heeft.

Voorzieningen en diensten
Voorzieningen zoals de bibliotheek, de muziekschool, Thijsse's Hof, sportaccommodaties, openluchttheater Caprera, kinderspeelplaatsen, peuterspeelzalen, Hertenkamp en WOB worden als belangrijk genoemd, alle scoren meer dan 50%. Een deel van de bevolking is van mening dat op de Oranjeverenigingen, Muzenforum en sociëteit Tinholt kan worden bezuinigd.

Communicatie
Communicatie met burgers scoort hoger dan in vorige onderzoeken. De gemeentegids is de meest gebruikte manier om informatie over de gemeente te verkrijgen (76%). Maar men is minder tevreden over de gids, van 86% in 2001 naar 78% in 2003. Het Bloemendaals Weekblad is voor 67% van de bevolking een belangrijke informatiebron. De brieven van de gemeente vindt men informatiever dan in 2001 ,van 57% in 2001 naar 75% in 2003.
De website van de gemeente Bloemendaal scoort goed. Maar liefst 72% van de bewoners heeft toegang tot internet. De website wordt ook vaker bezocht namelijk een toename in twee jaar tijd van 31%.

Kunst
Een meerderheid van de inwoners (52%) vindt dat de gemeente geen 40.000 euro moet besteden aan een kunstwerk op het Adriaan Stoopplein.

Het college van b. en w. heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten:
- een onderzoek in te stellen naar de aanpassing van de openingstijden van het gemeentehuis, de locatie Brouwerskolk en het afvalscheidingstation;
- aandacht te schenken aan de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek bij het maken van een afvalnotitie;
- maatregelen te nemen teneinde de bezorgklachten ten aanzien van het Bloemendaals Weekblad terug te brengen;
- een beleidsplan op te stellen voor het onderhoud van trottoirs in relatie tot de aanwezigheid van bomen
.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 10 oktober 2003

Persbericht

Oplossing kwestie Lindenheuvel te Bloemendaal

B & W van Bloemendaal hebben in hun vergadering van 7 oktober 2003 besloten met de eigenaar van het Overveense landgoed Lindenheuvel, de heer L. Prins, in overleg te treden om een eind te maken aan de al jaren lang slepende kwestie rondom de door de heer Prins bewoonde tuinmanswoning op het landgoed. Voor de bouw van deze woning was geen vergunning verleend.

Het college en de heer Prins verwachten dat een reeds in 2002 met de heer Prins gesloten overeenkomst de basis kan zijn voor een planologische oplossing, die voor beide partijen thans aanvaardbaar is. De juridische adviseurs van de gemeente en de heer Prins hebben de opdracht gekregen een definitieve formulering van de overeenkomst op te stellen.
Deze overeenkomst zal leiden tot intrekking door B & W van de in gang gezette procedure tot verwijdering van de gebouwde tuinmanswoning. De gemeenteraad wordt voorgesteld in het kader van de lopende bestemmingsplanprocedure de bouw van de tuinmanswoning te legaliseren.
De gemeenteraadscommissie Grondgebied is door het college op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

Met de overeenkomst wordt bereikt dat het landgoed niet wordt gesplitst of verkaveld en het beheer in één hand blijft. De heer Prins ziet af van bebouwing van twee andere mogelijke bouwkavels op het landgoed.

Redactie Maartje Pronk

 

 

Persbericht

maandag 6 oktober 2003

Reconstructie Bloemendaalseweg e.o. tweede fase

Op maandag 6 oktober is aannemer Ballast Nedam begonnen met de tweede fase van de reconstructie van de Bloemendaalseweg in Overveen. In deze tweede fase wordt de riolering en verharding van de Bloemendaalseweg tussen de Zijlweg en de Tetterodeweg gerenoveerd. Bovendien wordt de Tetterodeweg tussen de Bloemendaalseweg en Ter Hoffsteedeweg voorzien van een nieuwe bestrating. De tweede fase zal naar verwachting voor het einde van 2003 gereed zijn.

Voor het doorgaande noord-zuidverkeer is een omleidingsroute via de Militairenweg, Zeeweg en Brouwerskolkweg naar de Duinlustweg aangegeven. Zuid-noordverkeer wordt via de omgekeerde route omgeleid, maar kan ook gebruik maken van de Zijlweg en Westelijke Randweg.
De winkels aan de Bloemendaalseweg blijven bereikbaar vanaf de Militairenweg/Julianalaan. De werkzaamheden zijn zo gepland dat vanaf half november 2003 de winkels bereikbaar zijn via de Tetterodeweg.

De eerste fase van het project, de Bloemendaalseweg tussen de Julianalaan en de Dompvloedslaan, is vanaf 7 oktober 2003 opengesteld voor verkeer. Helaas heeft het slechte weer van de afgelopen dagen het aanbrengen van de laatste asfaltlagen met rode fietspaden onmogelijk gemaakt. Dit zal nu op een later tijdstip gebeuren. De weg is is met noodvoorzieningen opengesteld om de voortgang niet te belemmeren.

De direct omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd over praktische aangelegenheden, zoals het ophalen van huisvuil tijdens deze periode. Voor algemene informatie over dit project, kan de website www.bloemendaalseweg.nl worden geraadpleegd.

 

Persbericht

maandag 6 oktober 2003

Verkeer veiliger in Aerdenhout-Zuid

Vorig jaar trof de gemeente snelheidsremmende maatregelen in het gebied Aerdenhout-Zuid. Dit gebied omvat alle wegen in Aerdenhout ten zuiden van de Zandvoorterweg, met uitzondering van de Zuidlaan e.o. Met deze maatregelen zijn de Zonnebloemlaan, de Boekenroodeweg-Noord en de Leeuwerikenlaan/ Nachtegalenlaan 50 km-gebied geworden. De gemeente heeft de resultaten van deze maatregelen beoordeeld op basis van objectieve meetgegevens, zoals snelheid, gemiddeld aantal auto's per etmaal en het aantal ongevallen.

Resultaten Zonnebloemlaan
De gemiddelde snelheid is behoorlijk afgenomen. Opvallend is een daling van 30% in het aantal mensen dat harder reed dan 50 km/h. De oorzaak hiervoor is te vinden in beter rijgedrag.

Resultaten Boekenroodeweg
De snelheid is fors afgenomen: een daling van 21% van het aantal mensen dat harder reed dan 50 km/h. Een verklaring hiervoor is een verkeersdrempel bij de Montessori VMBO. Ook het aantal ongevallen is gedaald van 3 in 2000 naar 0 in 2003 (periode tot de maand september).

Conclusies Leeuwerikenlaan
Hier is de snelheid duidelijk een probleem. Bijna driekwart van de automobilisten rijdt sneller dan 50 km/h en 9% zelfs harder dan 70 km/h. Daarom is het onvoormijdelijk extra snelheidsremmende maatregelen op de Leeuwerikenlaan te treffen. Burgemeester en wethouders hebben in principe besloten om twee 50 km-verkeersdrempels aan te leggen op de Leeuwerikenlaan. Eén juist ten noorden van de Koekoeksweg en één halverwege de Koekoeksweg en de Zwaluwenweg. Dit besluit wordt nog met de betrokken bewoners besproken.

Conclusies Nachtegalenlaan
Ook op de Nachtegalenlaan wordt nog te hard gereden, maar het aantal snelheidsovertreders is kleiner dan op de Leeuwerikenlaan. Ondanks snelheidsremmende maatregelen, rijdt bijna de helft van de automobisten op de Nachtegalenlaan, harder dan 50 km/h. In een aantal gevallen blijken de snelheidsovertreders zelfs eigen bewoners te zijn.


Persbericht

Voorbereidingscommissie onderzoek Marinehospitaalterrein

De gemeenteraad sprak in zijn vergadering van 25 september 2003 uit, een onderzoek in te willen stellen naar de gang van zaken rond de ontwikkeling van het voormalige Marinehospitaalterrein.
Voor dit doel werd een voorbereidingscommissie ingesteld, die de raad moet
adviseren over een in te stellen onderzoek.

De commissie bestaat uit de heer M.V.R. Raasveld (voorzitter) en mevrouw mr. A.M. Jeltes, mevrouw J.M.A. Jong, mevrouw mr. A.M.Soeteman-Wolf, de heer J. Grobben en de heer drs. F. Roemers (leden). De commissie wordt ondersteund door de Griffie.
De commissie heeft inmiddels op 1 oktober voor het eerst vergaderd en zich o.a. gebogen over haar werkwijze en nagedacht over de formulering van doelstellingen van het onderzoek en daarop gebaseerde vragen. Ook werd stilgestaan bij een door de gemeenteraad vast te stellen verordening, die de instelling van een onderzoekscommissie regelt.
De voorbereidingscommissie zal in oktober 2003 een advies aan de gemeenteraad uitbrengen.

Redactie Maartje Pronk

 


donderdag 1 oktober 2003

Persbericht

Reconstructie Bloemendaalseweg

(tot medio 2004)

In augustus 2003 zijn de werkzaamheden aan de eerste fase van de reconstructie van de Bloemendaalseweg begonnen. De tweede fase komt er nu aan.

De totale reconstructie verkoopt in vier fasen:Voor algemene informatie over dit project, kan de website www.bloemendaalseweg.nl worden geraadpleegd.

Het project wordt begeleid door Ballast Nedam. Heeft u verder nog vragen dan kunt u deze stellen aan de heer J. Driessen van Ballast Nedam, hij is de uitvoerder.
Hij is te vinden op het werk of in de keet. U vindt de keet in de Spoorlaan nabij de Militairenweg te Overveen

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 2 oktober 2003

Persbericht


Herstellen talud spoordijk langs de

Leidsevaart te Vogelenzang

Vanaf maandag 6 oktober 2003 voert aannemingsbedrijf Markus in opdracht van Prorail (voorheen NS railinfrabeheer) herstelwerkzaamheden uit aan het talud van de spoordijk langs de Leidsevaart te Vogelenzang.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2004.

Gevolgen verkeer in Vogelenzang
Voor de uitvoering heeft de aannemer ruimte nodig voor de opslag van bouwmaterialen, parkeergelegenheid voor het personeel en hijswerkzaamheden. Om de parkeergelegenheid van de direct aanwonenden zo weinig mogelijk te beperken, wordt een éénrichtingverkeer ingesteld op de Leidsevaart vanaf 6 oktober 2003. Door deze tijdelijke maatregel kan de weg worden versmald. Het resterende gedeelte van de weg wordt gebruikt voor (schuin) parkeren en opslag van materialen. Zonder deze beperkingen van het verkeer is het niet mogelijk de werkzaamheden uit te voeren.

Rijrichting en wegomleidingen
Het éénrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Leidsevaart tussen de Traliebrug en de Bekslaan. De rijrichting is van zuid naar noord. Verkeer vanuit Bennebroek wordt omgeleid via de Bekslaan en Vogelenzangseweg. Station Vogelenzang blijft vanuit beide richtingen bereikbaar.

Totale afsluiting Leidsevaart: 3 tot en met 5 oktober 2003
In het weekeinde van 3 tot en met 5 oktober 2003 is de Leidsevaart geheel afgesloten ter plaatse van de Traliebrug. Prorail vervangt dan de oude traliebrug door een geluidsarme brug.

Informatie
Wilt u naar aanleiding van deze aankondiging nog nadere informatie over de verkeersmaatregelen dan kunt u zich wenden tot Nico den Hertog (023 522 5701) of Guus Janus (023 522 5687), beiden werkzaam bij de sector Grondgebied van de gemeente Bloemendaal.

Redactie Maartje Pronk

 


vrijdag 19 september 2003

Persbericht

Aanleg kruisingsvlak Bovenweg

met de Karel Doormanlaan

Vanaf maandag 22 september 2003 tot en met vrijdag 7 november 2003 vinden werkzaamheden plaats op het kruispunt Bovenweg/Karel Doormanlaan/Burg. den Texlaan te Aerdenhout. De werkzaamheden bestaan met name uit het aanbrengen van een verhoogd kruisingsvlak in asfalt en het instellen van een "zone 30 kilometer" voor het gehele Bovenwegkwartier. In deze periode wordt de kruising afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Omleidingen worden duidelijk aangegeven.

Doorgaand verkeer

Verkeer van en naar het Bovenwegkwartier moet gebruik maken van de toegang vanaf de Juliana van Stolberglaan/Overste den Oudenlaan. De Juliana van Stolberglaan blijft vanuit de richting Overveen toegankelijk via de Bentveldsweg/Mr. H. Enschedéweg. Verkeer vanaf het Haarlemse deel van de Oosterduinweg (Egelantierslaan) wordt in zuidelijke richting omgeleid over de Oosterduinweg/Burg. den Texlaan. Fietsers kunnen tijdens de aanleg van het plateau wel vanaf de Bovenweg de wijk in.

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 18 september 2003

Persbericht

Week van de mobiliteit

Ouders en kinderen op de fiets

Op de Julianaschool hebben Wethouder Goote en raadslid Wolf op woensdag 17 september alle ouders die hun kinderen per fiets of te voet naar school brengen met een klein presentje beloond. Ook op vier andere basisscholen (de Bloemendaalse Schoolvereniging, de Bornwaterschool, de St. Theresiaschool en de Antoniusschool) zijn door raadsleden en collegeleden de presentjes uitgedeeld.

De gemeente Bloemendaal doet mee aan de Europese week voor mobiliteit, in de week van 16 tot en met 22 september; 'De week van de Vooruitgang'. Het doel van deze week is inwoners, bewonersverenigingen, scholen, ondernemers en bedrijven van Bloemendaal te enthousiasmeren om de fiets te nemen of te gaan lopen in plaats van met de auto te gaan. En hen informeren over de mogelijkheden die er zijn om zich op een meer milieubewuste, veilige en gezonde manier te verplaatsen.

Milieudefensie, 3VO, Reizigersvereniging ROVER, de Stichting voor Gedeeld Autogebruik en de Fietsersbond organiseren samen de 'Week van de Vooruitgang'. "Graag brengen wij deze week onder uw aandacht.

Woensdag 17 september staat in het teken van 'op voeten en fietsen naar school'. Ik wil scholen oproepen om aan deze actie mee te doen door ouders die hun auto thuis laten staan te belonen met een presentje*.

Op vrijdag 19 september is het thema 'fiets naar je werk'. Om het goede voorbeeld te geven, gaan wij op deze dag op de fiets naar werk. Ik daag u uit om ook op op de fiets te gaan," aldus wethouder Goote. Voor meer informatie over deze week, zie voor meer informatie www.weekvandevooruitgang.nl.

Redactie Maartje Pronk


 

vrijdag 12 september 2003

Persbericht

Expositie Achter de Zuilen
Verkoopexpositie 10 september t/m 5 oktober 2003

In de tentoonstellingszaal in het souterrain van het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen (ingang trap aan de achterzijde) vindt van 10 september t/m 5 oktober 2003 een verkoopexpositie plaats.


Miriam Hommes (1947)

bloemschilderijen

 

Paul Dikker (1959)

olieverfschilderijen


Helga Troll (1947)

beeldenBob van Blommestein (1943)

aquarellen en zeefdrukken


De expositie is geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 - 16.00 uur. Toegang gratis.

Redactie Maartje Pronk

 


woensdag 10 september 2003

Persbericht

Bloemendaalse verordeningen nu te raadplegen via de website Sinds kort zijn de belangrijkste Bloemendaalse verordeningen te raadplegen via www.bloemendaal.nl.

Zo kan iemand die een uitrit wil aanleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) lezen dat hij daarvoor een uitritvergunning van b. en w. nodig heeft. Wie een boom wil kappen, kan in de APV vinden in welke gevallen daarvoor een kapvergunning vereist is Instellingen die gemeentelijke subsidie willen aanvragen, kunnen in de Algemene subsidieverordening lezen aan welke voorwaarden zij moeten voldoen.

En ook degenen die een burgerinitiatief of een referendumverzoek willen indienen, kunnen precies nalezen wat de gemeente daarover heeft geregeld.Deze service sluit naadloos aan op de informatie van de landelijke overheid op www.overheid.nl (zie onder wet- en regelgeving en onder officiële publicaties in de linkerkolom van die website).

Net als bij de landelijke website, kan men ook bij de Bloemendaalse site gebruik maken van een zoekmachine. Bijvoorbeeld om de verordening die van toepassing is, te zoeken. Wie de informatie op die manier niet kan vinden, kan ook nog kijken bij producten en diensten (onder het kopje Dienstverlening). Daar worden tal van gemeentelijke producten en diensten toegelicht..

Ook staan nu op de gemeentelijke website, onder het kopje Dienstverlening, alle aanvraagformulieren overzichtelijk bij elkaar. Die kan men printen en ingevuld per post opsturen. Dat voorkomt een extra gang naar het gemeentehuis of de nevenlocatie Brouwerskolk.

Op de website is elke donderdag de nieuwste gemeentelijke advertentie te vinden. Daarin publiceert de gemeente allerlei plannen en vergunningen, waartegen men eventueel bezwaar kan maken. Bloemendaal streeft voortdurend naar verbetering van zijn website.

De gemeente ziet tips daarover graag binnenkomen op voorlichting@bloemendaal.nl. Daar kan een inwoner ook vragen om kosteloze toezending per e-mail van de wekelijkse gemeentelijke advertentie. Zo kan iedereen die dat wil op een gemakkelijke manier 24 uur per dag en 7 dagen per week op de hoogte blijven van wat er in zijn buurt gaat gebeuren

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 8 september 2003

Persbericht

Reconstructie Bloemendaalseweg Noord

Tot eind september 2003 vinden werkzaamheden plaats ten behoeve van de reconstructie van de Bloemendaalseweg in Overveen. De werkzaamheden bestaan met name uit het vernieuwen van de rioleringen en gasleidingen en het aanbrengen van verhardingen. In deze periode wordt de Bloemendaalse weg tussen de Dompvloedslaan en de Militairenweg afgesloten voor al het verkeer.Omleidingen worden duidelijk aangegeven.

De werkzaamheden vormen de eerste fase van de herinrichting van de Bloemendaalseweg, Militairenweg, Zijlweg en Korte Zijlweg in Overveen. Het totale project loopt tot de zomer van 2004.

Doorgaand verkeer tussen Bloemendaal en Zandvoort en tussen Bloemendaal en Aerdenhout wordt omgeleid via de Kleverlaan, Westelijke Randweg, Zijlweg, Korte Zijlweg, Brouwerskolkweg-Duinlustweg. De Julianalaan en de Militairenweg zijn normaal te berijden. Om de verkeershinder zo min mogelijk te laten zijn, kan op deze wegen niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur.

De direct omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd over praktische aangelegenheden, zoals het ophalen van huisvuil tijdens deze periode.

Voor algemene informatie over dit project, kan de website www.bloemendaalseweg.nl worden geraadpleegd.

Redactie Maartje Pronk


 

 

 

 

Overheid

Gemeente Bloemendaal

 

Politiek

CDA Bloemendaal
GroenLinks Bloemendaal
Progressief Bloemendaal
VVD Bloemendaal
PvdA Bloemendaal

Handig

Nederlandse Spoorwegen
Plattegronden
Telefoongids

Verenigingen

Meer en Berg