Buurt Online

Leiden Online
Buurt Online


Platform tot samenwerking voor de bewoners van Leiden/Zuid-Holland
colofon

 

Buurt Online

Nederland
Zuid-Holland

Vraag en Aanbod

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Leidsch Dagblad
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Leidschdagblad
Trouw
Volkskrant

Algemeen

071.pagina.nl
Leiden nu
Leiden.jouwpagina.nl


Buurten

Leidennoord

 

Kerken

Apostolisch Genootschap
Apostolisch Genootschap II
Gemeente der Zevende-dags adventisten
Sint Petrusparochie
Vergadering der Gelovigen

 

dindsag 11 april 2006

Persbericht

AANPAK OBESITAS

DOOR LUMC EN CARDEA

In april start Cardea met een speciaal behandelingsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht. Het programma, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Leids universitair medisch centrum (LUMC) is uniek in Nederland. Vernieuwend aan het programma is dat niet alleen wordt gekeken naar de fysieke kant van overgewicht maar dat ook de psychologische factoren en effecten van overgewicht worden aangepakt. De aanmelding voor het programma verloopt de kinderartsen van het LUMC, het Rijnland ziekenhuis en het Diaconessen ziekenhuis.

Het aantal kinderen met overgewicht neemt schrikbarend toe. Dikke kinderen worden ook steeds zwaarder. Een serieus probleem. Want overgewicht brengt niet alleen gezondheidsrisico's als diabetes en hart- en vaatziekten met zich mee, kinderen en jongeren met overgewicht hebben vaak ook een negatief zelfbeeld. Dit laatste kan resulteren in psychosociale problematiek: depressie of gedragsproblemen.

De meeste obesitas programma's hebben een preventief en/of medisch karakter en richten zich op voeding- en bewegingsadvies. Een deel van de kinderen met gewichtsproblemen vallen snel terug in hun oude eetpatroon waardoor hun zelfvertrouwen opnieuw ondermijnd wordt. Cardea en het LUMC hebben daarom de een programma ontwikkeld om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Het programma dat in mei van start gaat biedt een disciplinaire aanpak waarin de expertise van de jeugdzorg wordt ingezet om een permanente gedragsverandering te bewerkstelligen. Het programma bestaat uit cognitieve gedragstherapie, groepsbehandeling en therapie voor de kinderen, voorlichting op het gebied van voeding en beweging, begeleiding voor de ouders en gesprekken met het gezin . Er is aandacht voor het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Onderzoek
Cardea jeugdzorg streeft er naar haar methodieken zo veel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Daarom doet TNO gedurende het eerste jaar onderzoek naar de effectiviteit van het programma.

De aanmelding voor dit programma verloopt via de kinderartsen van het Diaconessenhuis, LUMC en het Rijnlandziekenhuis. Ouders met kinderen die baat kunnen hebben bij deelname aan dit programma kunnen zich tot 1 mei aanmelden bij Cardea Campus Leiden 071.5899260

Redactie Maartje Pronk


 

vrijdag 10 juni 2005

Persbericht

Samenwerking

onderwijs en jeugdzorg

een stap verder

Presentatie onderzoeksrapport

"Samenwerking in uitvoering: Doen!

Zorg dat er een geheel geïntegreerde instelling voor jeugdzorg en onderwijs komt. Dat is één van de belangrijkste aanbevelingen uit de notitie 'Samenwerking in uitvoering: "Doen"! die op 13 juni in de Statenzaal van het provinciehuis Zuid-Holland wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt in het onderzoek gepleit voor 'één loket' dat de ingang vormt voor zowel de jeugdzorg als het speciaal onderwijs. Het rapport is opgesteld in opdracht van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs in de Duin-en Bollenstreek. Het rapport wordt toegelicht door de heer Kuijs van de M&O groep. Daarnaast zullen professor van Veen, directeur van het landelijk centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg en de heer Franssen, commissaris van de koningin van de provincie Zuid- Holland hun visie op de uitkomsten van het rapport verwoorden.

Verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is één van de randvoorwaarden om excessen in de jeugdzorg te helpen voorkomen. Overheid, jeugdzorg- en onderwijsinstellingen delen deze mening. De vraag is echter hoe deze samenwerking goed kan worden vormgegeven. Er zijn nog veel programmatische en praktische hindernissen die een integrale aanpak in de weg staan. Onderwijs en Jeugdzorg in de Duin-en Bollenstreek hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een aantal van de barrières te slechten. Het onderzoek 'Samenwerking in uitvoering: Doen!"geeft hiervoor de handvatten.
Een van de aanbevelingen uit het rapport is: Eén loket, één indicatie en één instelling.

Het moet wettelijk en programmatisch mogelijk worden gemaakt onderwijs en jeugdzorg gezamenlijk aan te bieden, in één integraal pakket, onder één dak. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de indicatiestellingen voor speciaal onderwijs en jeugdzorg op een éénduidige manier wordt vormgegeven. Bij voorkeur door dezelfde instantie. Om dit te bereiken moet er nog veel werk verzet worden want in de huidige situatie wordt een integrale benadering nog te veel belemmerd door verschillen in wet- en regelgeving.

Het doel van het symposium op 13 juni is het denken over samenwerking een stap verder te brengen. Vertegenwoordigers van onderwijs, jeugdzorg en overheid zullen zich samen buigen over de vraag hoe de aanbevelingen uit het rapport kunnen worden vertaald in concrete stappen. Bron van inspiratie tijdens de middag is de 'Campus Lisse' een instelling waar Cardea Jeugdzorg en speciaal onderwijs instelling Pi-school De Brug een integraal hulpaanbod aanbieden voor kinderen tot twaalf jaar. Met ingang van het schooljaar 2005-2006 zal ook stichting Aloysius in het project gaan participeren. Op Campus Lisse wordt duidelijk wat de kracht is van een integrale aanpak.

Samenwerking in uitvoering: Doen! Is een samenwerkingsproject van Stichting Cardea Jeugdzorg, Pedologisch Instituutschool De Brug, Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg en Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Duin- en Bollenstreek

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

Zelf buurtredacteur of beheerder worden?

Jij kunt ervoor zorgen dat het laatste nieuws, activiteiten en interessante links met betrekking tot jouw buurt via Buurt Online op het web komt.
Meld je snel bij ons aan.

Overheid

Leiden nu
Gemeente Leiden

Leiden promotie vvv
071.pagina.nl

 

Politiek

D66 Leiden
De Groenen Leiden
GroenLinks Leiden
Leefbaar Leiden
PvdA Leiden
VVD Leiden

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids

Verenigingen

Buurtvereniging Pancras-Oost
Aalmarkt
Machtwacht

Welzijn

Clïentenraad SoZA Leiden


Wonen

Nieuwbouw: De Kijker