Lelystad Online
portal voor Lelystad
Platform tot samenwerking voor de bewoners van Lelystad/Flevoland

 

Buurt Online

Nederland
Flevoland

Vraag en Aanbod

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
Volkskrant

Algemeen

Digitale Stad Lelystad
Lely.net
Lelystad-Plaza
Winkelcentrum Kroonpassage Lelystad
Vliegveld


Luchthaven Lelystad

Kerken

Baptistengemeente Lelystad
Kerk van de Zevendedags Adventisten
NGK en CGK Lelystad
Samen op Weg kerk

Verder zoeken

Metamonster Lelystad

 

maandag 24 februari 2003

 

 

Redactie Maartje Pronk

 

woensdag 18 september 2002

Oproep Oproep Oproep

 

De wijkraad ATOL bestaat uit een aantal vrijwilligers die hun vrije 
          tijd spenderen aan het wel en wee van de wijk ATOL.

De wijkraad zoekt op dit moment enkele vrijwilligers
m/v die bereidt zijn deel te willen nemen aan activiteiten binnen het team van de wijkraad en woonachtig zijn in de wijk ATOL

Het doel van de wijkraad is om projecten te kiezen en uit te werken. Projecten die de wijkbewoners doen activeren de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en te bevorderen.
Geïnteresseerd?
Geef u op als lid van de wijkraad ATOL.
Kom ons team versterken.
U bent van harte welkom.

Een briefje naar:
Voorzitter Wijkraad ATOL
P/a
Kreek 84
8212 XD Lelystad

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

G.F.Gilissen, Voorzitter

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 23 augustus 2002

ingezonden bericht

Uitnodiging open huis

Wijkpost ATOLWIJK

24 augustus 2002 van 11:00 uur tot 16:00 uur
Schor 1 8224 CM Lelystad

Wijkgericht werken zet zich in voor:
Een realistische wijk samen met de bewoners, de collega-afdelingen van de gemeente, de politie, Centrada en de partners in de wijk.

De hoogste tijd om even te komen buurten en bij te praten.

Het terras staat voor u klaar met een drankje en door de bewoners gemaakte exotische hapjes.

U hoort allerlei wetenswaardigheden over uw wijk, kunt plannen bekijken Vragen stellen en ideeën uiten.

U maakt kennis met de wijkraad, de wijkagent, de wijkopzichter en de medewerkers van uw wijkpost.

U mag meedoen met workshops: schilderen, quilten, poppen maken, en origami van het participatiebudget "wijkkunst in de praktijk".

De kinderen kunnen zich vermaken bij de kinderkraam en Centrada organiseert een ballonnenwedstrijd.

De afdeling wijkbeheer toont een deel van haar groot materieel voor de wijkpost.

Aansluitend kunt u verder buurten bij onze buren:
Buurtcentrum de Krakeling en jongerenlokaal Escape presenteren sfeervol hun activiteiten.

U bent van harte welkom, samen maken we er iets moois van

Thea Lafra,
Stadsmanager Lelystad Noord-Oost.

Redactie Maartje Pronk

 


maandag 9 april 2002.

ATOLWIJK 30 km WIJK

Het is zover de ATOL wijk is omgebouwd tot een 30 km zone.
Om de bewoners nog eens uit leggen wat dat voor de wijk betekent,
kijken we nog even naar de de belangrijkste kernfeiten.

 

Landelijk verkeersveiligheidsplan

De invoering van 30 km in woonwijken is een onderdeel van een groot Landelijk verkeersveiligheidsplan: Het startprogramma Duurzaam Veilig.
Dit programma is opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
alle gemeenten, provincies en waterschappen.Men maakt zich zorgen over
het groot aantal verkeersslachtoffers dat elk jaar valt.Er werd natuurlijk al
wel veel gedaan om de veiligheid in het verkeer te verbeteren.Maar dat
was niet genoeg om het aantal slachtoffers echt drastisch naar beneden te
krijgen. Met het startprogramma Duurzaam Veilig moet dat wel gaan lukken.
Doel van het programma is dat er veel minder verkeersslachtoffers vallen en
dat als er een ongeluk gebeurt de gevolgen minder ernstig zijn.

De ingang van een 30km-gebied is altijd voorzien van dit verkeersbord.
In veel gevallen ligt er ook een drempel of plateau.

Waarom 30 km?

Een maximumsnelheid van 30 km per uur heeft veel voordelen. Automobilisten
die langzaam rijden hebben meer oog voor hun omgeving en andere weggebruikers. Ze kunnen daardoor snel reageren wan neer er plotseling een kind oversteekt.
En mocht er toch een aanrijding plaatsvinden, dan komt de klap niet zo hard aan.
Voor bewoners betekent de invoering van 30 km per uur dat hun straat een stuk aangenamer wordt. Kinderen kunnen weer veilig buiten spelen, voetgangers en
fietsers kunnen in alle rust op stap.Een buurt wordt weer een echte woonbuurt in plaats van een verkeerscircuit. Alle reden dus om in het grootste deel van de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. Alleen
op grote wegen -de verkeersaders -blijft 50 (en soms 70) km per uur de limiet.
De snelheid van auto's kan op verschillende manieren worden geremd.Bijvoorbeeld d.m.v. een plateau, een drempel of een asverschuiving.

Sobere inrichting

Snelheidsremmende maatregelen zijn dus noodzakelijk, maar ook erg duur. Te
duur om allemaal in één keer uit te voeren.Daarom zal de inrichting van 30 km
gebieden vaak vrij sober zijn en stapsgewijs worden uitgevoerd. Wat betekent dat
-De gemeente geeft in ieder geval aan waar een 30km-gebied begint en weer ophoudt. Dat gebeurt met borden en soms ook met een drempel.
-De gemeente gaat per woonwijk bekijken waar snelheidsremmende maatregelen het meest nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld een straat voor een school zijn waar dagelijks veel kinderen oversteken. Of een kruispunt waar regelmatig ongelukken gebeuren. Of een straat die geplaagd wordt door sluipverkeer. Zulke plekken pakt de gemeente als eerste aan.
-De gemeente Lelystad heeft over het algemeen voor de start van de 30 km-operatie
gekozen voor de ontsluitings- en hoofdwegen van en in de wijken. Als de
herstructurering van de individuele straten en hofjes in de wijk aan de orde is,
wordt tegelijkertijd naar de verkeersveiligheid van de betreffende herstructurering
gekeken en zonodig meegenomen in de aanpassing van dat woongebied.
Betere inrichting minder ongelukken. De meeste ongevallen worden veroorzaakt
door vergissingen van verkeersdeelnemers. De beste manier om ongelukken te
voorkomen, is de inrichting van wegen aan te passen aan de beperkingen van de weggebruikers. Wegen en straten moeten z6 zijn ingericht dat weggebruikers
direct zien hoe ze zich moeten gedragen. Een woonstraat moet er dus echt uitzien als een woonstraat. Verkeersaders zijn ingericht voor doorgaand verkeer. Snel- en langzaam verkeer worden-waar nodig-van elkaar gescheiden door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voetgangers en fietsers die een verkeersader willen oversteken kunnen gebruik maken van aparte, goed zichtbare oversteekplaatsen.

De uitgang van een 30 km-gebied is te herkennen aan dit bord. Hierachter geldt weer de gewone maximumsnelheid van 50 of 70 km per uur.

Ger Gilissen.

Voorzitter Wijkraad ATOL.

Redactie Maartje Pronk

 

woensdag 5 februari 2002.

Ingezondenbericht.

Maak je HART voor ouderen.

De wijkraad kijkt met genoegen terug naar een geslaagde avond. De
voorzitter dankt dan ook een ieder die zijn of haar vrije uurtjes in
deze avond heeft geïnvesteerd. Een investering die zeker de moeite
waard is gebleken. Niet alleen voor de organisatoren maar zeker ook voor de
aanwezige bewoners. In een gemoedelijke sfeer werden een aantal problemen
zichtbaar gemaakt. Dat daarbij het rollenspel een grote rol heeft
gespeeld was voor een ieder wel duidelijk.

Eveneens was het duidelijk dat er een behoefte bestaat aan een in
zekere regelmaat terugkerend contact. De wijkraad zal daarover met
betrokkenen rond de tafel gaan zitten en in kaart proberen te brengen
hoe een vervolg op deze avond er uit moet gaan zien.

Tot slot dankt ik iedereen, het organiserend personeel maar zeker
ook alle bewoners voor hun bijdrage deze avond als zeer nuttig te
ervaren.
En wie weet zien we elkaar spoedig weer in Krakeling voor een
vervolg.

Ger Gilissen.

Voorzitter Wijkraad ATOL

Redactie Maartje Pronk

 

 

Donderdag 10 januari 2002.

Persbericht


Maakt u zich 'HART' voor ouderen ?

Onder het motto MAAK JE VOOR OUDEREN wordt er op woensdag 16januari voor de bewoners van de Atolwijk een thema avond gehouden in buurthuis de Krakeling, Fjord 155. aanvang 19.30 uur. ,
Deze avond wordt georganiseerd door de wijkraad Atolwijk, het Wijkgericht W erken en Ouderen voor Ouderen Lelystad. Aan Ouderen voor Ouderen nemen tien organisaties deel die werken voor ouderen, een breed draagvlak dus. Het doel van de thema avond is om de aandacht te vestigen op ouderen die in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken en op ouderen die wellicht een bepaalde zorg of hulp nodig hebben. Er zal die avond dan ook gepraat worden over: hoe herken je ouderen met problemen en wat kan je er aan doen?
Deze avond is voor ALLE wijkbewoners en de inbreng van deze wijkbewoners is van groot belang, immers zij maken de wijk tot een leefbaar geheel en kunnen allemaal op hun eigen wijze iets betekenen voor de oudere medemens. Meer oog voor elkaar, meer zorg dragen voor elkaar, zodat die oudere niet vereenzaamt en verstoken blijft van de nodige zorg. Aan de hand van vragen gaan we die avond nadenken en praten over wat de bewoners van de Atolwijk zouden kunnen doen of zouden kunnen bijdragen. Zodat iedereen zo plezierig mogelijk kan leven. In de Atolwijk wonen vele honderden ouderen en een aantal van hen is van allochtone afkomst.

Het programma omvat het volgende;
Door middel van een monoloog wordt de situatie van een oudere uitgebeeld. Verder zal er ook inbreng zijn vanuit het wijkgericht ouderenwerk (Stichting Welzijn Ouderen Lelystad, van het meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling (G.G.D.) en van Ouderen voor Ouderen.
De toegang en de consumpties zijn gratis. Mocht u problemen met vervoer hebben, dan kunt u dit melden bij de wijkpost Atolwijk, tel. 240807. V oor meer informatie kunt u bellen met Ouderen voor Ouderen, tel- 221429.
Wij hopen u te mogen begroeten op 16 januari!

Namens,

Wijkraad Atolwijk Wijkgericht Werken Ouderen voor Ouderen

Ger Gilissen Cor Kuipers Marianne Boot

Voorzitter Wijkcoördinator coördinator

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

 

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!


 

Politiek

CDA Lelystad
D66 Lelystad
PvdA Lelystad

Reddingsbrigade

Reddings- en Bewakings Eenheid Lelystad

Welzijn

Buurtcentrum De Bever

Overheid

Gemeente Lelystad
Gemeente Lelystad (Staatscourant)

Zoeken

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids